13/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3/29-3-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 13/2017

Περίληψη: «Κατανομή ποσού 30.335,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (Β΄ Κατανομή 2016)».

       Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29 Μαρτίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.πρωτ:101/24-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή

                

                              ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                           1. Κοκκωνίτη   Αγγελική
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                     2. Τσιόγκα Αθανασία
 3. Τσαμαντά Ελένη                                                            3. Γεώργας Χρήστος
 4. 3. Ντρίμερης Δημήτριος                                                          
 5. Κουκουμέλης Γεώργιος

6.   Κουτρέτσης Σπυρίδων

7.   Σαρχάνης Κωνσταντίνος       

       8.   Πανάγου Αθανάσιος

    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κατανομή ποσού 30.335,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (Β΄ Κατανομή 2016)» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Στην με αριθμ.πρωτ.8440/24.02.2011 απόφαση του Υπ.ΥΠΕΣΑΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» άρθ.3 παρ.8α αναφέρεται ότι «με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων».

Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό».

Επίσης στην με αριθμ.πρωτ.8440/24.02.2011 απόφαση του Υπ.ΥΠΕΣΑΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» άρθ.2 αναφέρεται ότι «Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. απόφαση 23/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου αποδέχεται το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε Ευρώ(30.335,00€) προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2016(Β΄ κατανομή) και πρέπει να κατανέμει το ποσό στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 1. . Κατανέμει το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (30.335,00€) στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:
Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ
1 1ον   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2.000,00
2 2ον   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2,400,00
3 3ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2.400,00
4 6ον     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2.400,00
5 4ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 2.400,00
6 7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2.000,00
7 6ον   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 500,00
8 7ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 500,00
9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ 1.000,00
10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2.500,00
11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ 2.500,00
12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ 2.335,00
13 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 500,00
14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 1.500,00
15 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΦΕΝΕΟΥ 2.400,00
16 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΝΟΥ 1.000,00
17 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 500,00
18 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ 1.000,00
19 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 500,00
     
          ΓΕΝΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο 30.335,00

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926, Δ.Ο.Υ Κορίνθου, γεννηθείς την 18ηνΣεπτεμβρίου 1971,στο Μάτι-Ν. Κορινθίας, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2017 και υπογράφεται ως έπεται.

    

Ο Πρόεδρος                                                                    Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Κουκουμέλης Γεώργιος
 4. Πανάγου Αθανάσιος
 5. Τσαμαντά Ελένη

             Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30-3-2017

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

                                                                                                                      

                                                           

Print Friendly, PDF & Email