12/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Από το πρακτικό της 3/29-3-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 12/2017

Περίληψη «Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Κορινθίας για διεξαγωγή εξετάσεων».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29 Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:101/24-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

              

        

                              ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                           1. Κοκκωνίτη   Αγγελική
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                     2. Τσιόγκα Αθανασία
 3. Τσαμαντά Ελένη                                                              3. Γεώργας Χρήστος
 4. Ντρίμερης Δημήτριος                                                          
 5. Κουκουμέλης Γεώργιος

6.   Κουτρέτσης Σπυρίδων

7.   Σαρχάνης Κωνσταντίνος       

       8.   Πανάγου Αθανάσιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων γλωσσών Νομού Κορινθίας για διεξαγωγή εξετάσεων», έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ: 70/20-03-2017 έγγραφο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου που αφορά τη θετική γνωμοδότησή του για παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων γλωσσών Ν. Κορινθίας το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 από 7:00 π.μ. έως 20:00μ.μ και την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 από 07:00π.μ έως 17:00μ.μ. προκειμένου να διεξαχθούν εξετάσεις.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ;Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. Το αριθ. πρωτ:70/20-03-2017 έγγραφο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Εγκρίνει την παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων γλωσσών Νομού Κορινθίας για τη διεξαγωγή εξετάσεων το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 και ώρα 7:00π.μ έως 20:00μ.μ. και την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 και 7:00π.μ. έως 17:00μ.μ.
 2. Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων γλωσσών Ν. Κορινθίας οφείλει να:
 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων.

     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2017 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Κουκουμέλης Γεώργιος
 4. Πανάγου Αθανάσιος
 5. Τσαμαντά Ελένη

             Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30-3-2017

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email