1/2016 Απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Αποφάσεις Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 01/28-03-2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σικυωνίων.
Αριθ. Απόφασης : 1/2016
Θέμα : Ενημέρωση των μελών για τις αρμοδιότητες και το έργο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σικυωνίων.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 3765/21-03-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο δέκα (10) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κελλάρη Ιωάννα Πρόεδρος 1. Παπουτσάκης Μιχαήλ Μέλος
2. Δομετίου Βασίλειος Μέλος 2. Στεργιόπουλος Βασίλειος »
3. Αλεξόπουλος Βασίλειος » 3. Γιαννόπουλος Σπύρος »
4. Πάππας Χρήστος » 4. Τζουμάκας Πέτρος »
5. Σώκος Δημήτριος »
6. Σιάφης Σταύρος
Θέμα 1ο
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και καλωσόρισε τα μέλη. Καθώς επρόκειτο για την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων έγινε επίσης σύντομη παρουσίαση καθενός των συμμετεχόντων και οι ανάλογοι χαιρετισμοί.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
Η επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης όπως ρητά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 70 του Ν.3852/10, λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του δήμου και έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:
1. Τον προγραμματισμό και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του δήμου και την διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής.
2. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα και παρακολουθεί την απόδοσή του, ώστε να ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.
3. Προτείνει προς το δημοτικό συμβούλιο τις κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του δήμου.
4. Προτείνει τις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και λήψη μέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα του τουρισμού.
5. Συνεργάζεται με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και το συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του δήμου.
6. Συμμετέχει διά του προέδρου της και άλλων μελών που θα ορίζει κάθε φορά με απόφαση της, στις εκπροσωπήσεις του δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό, για την προβολή του δήμου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων.
7. Σχεδιάζει και προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση του δήμου στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις, ή διαφημίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους ως και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
8. Το σχεδιασμό της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών του δήμου και ιδίως, η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σύνταξη προτάσεων και διατύπωση γνώμης για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό του περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων, την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς εμφάνισης όλων των σημείων του δήμου, που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη μέτρων πραγματοποίησης των σκοπών αυτών. Ως προς τις κανονιστικές αποφάσεις, η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται με την επιφύλαξη των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων άλλων οργάνων του δήμου και ιδίως της επιτροπής ποιότητας ζωής.
9. Πέραν των ανωτέρω θεμάτων για τα οποία είναι αρμόδια η επιτροπή, αυτή εξετάζει και αποφασίζει επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτή, μετά την εγγραφή τους στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, μετά από απόφαση του η οποία λαμβάνεται με πρόταση του δημάρχου, κατά τις διατάξεις της παρ.4 του άρθ. 70 του Ν.3852/10. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η προθεσμία εντός της οποίας η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει σχετική μελέτη ή εισήγηση.
10. Επίσης, πλην των ανωτέρω, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, δύναται να παραπέμπει στην επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέμα και πριν την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.
11. Συμμετέχει, με εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου κάθε φορά που συζητείται θέμα σχετικό με το αντικείμενο της. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται να στέλνει την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη στα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου στον Κανονισμό Λειτουργίας αυτού, όποτε συζητείται θέμα σχετικό με τον τουρισμό και την προβολή του δήμου.

Ακολούθως η Πρόεδρος ανέφερε ότι ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην πόλη του Κιάτου ή μόνο τη θερινή περίοδο.
Στόχος της επιτροπής είναι η βελτίωση και η μεγιστοποίηση του τουριστικού προϊόντος στο Δήμο, μέσα από δράσεις όλο το έτος, σε όλο το Δήμο, όπως ενδεικτικά αναφέρονται :
• ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων όπως το Αρχαίο θέατρο Σικυώνος, και πληροφόρηση για τις ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους όπως στο Βασιλικό και στο Φενεό,
• ανάπτυξη Περιβαλλοντικού Τουρισμού – αύξηση επισκεπτών στο μουσείο περιβάλλοντος Στυμφαλίας, ενημέρωση για το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia με σκοπό την ανάδειξη της περιβαλλοντικής αξίας και του πολιτισμικού τοπίου της λίμνης Στυμφαλίας, δημιουργία μονοπατιών στους ορεινούς όγκους του Δήμου,
• Προβολή αξιοθέατων του Δήμου με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητάς τους – λίμνη Δόξας, Ιερές Μονές (Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου, Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Λέχοβας κτλ) Αστρονομικός Σταθμός Κρυονερίου κτλ.,
• Λειτουργία του Λιμένα Κιάτου και ως Τουριστικό καταφύγιο,
• Φιλοξενία αθλητικών δραστηριοτήτων και προβολής τους,
• Διαφήμιση και προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών καθώς και τοποθετήσεις τους επί των ανωτέρω.
Επιπλέον επισημάνθηκε από τον κ. Αλεξόπουλο η δυνατότητα εκμετάλλευσης των κτιρίων του Δήμου. Ο κ. Σώκος επίσης ανέφερε ότι θα πρέπει να εξετάσουν τι υποδομές υπάρχουν ώστε να τις εκμεταλλευτούν. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Πάππας και ανέφερε ότι επιπροσθέτως θα πρέπει να δοθεί σημασία στη σήμανση, με τοποθέτηση ευδιάκριτων ταμπελών κατεύθυνσης επί της Π.Ε.Ο., οργάνωση και διαφήμιση αθλητικών διοργανώσεων στο Δήμο μας (π.χ. ΖΗΡΕΙΑ Race, ποδηλατικός γύρος λίμνης Στυμφαλίας ή Λίμνης Δόξας κτλ), να ανοίξει το μουσείο στο Βασιλικό κτλ.
Η συζήτηση κατέληξε με τη σύμφωνη γνώμη όλων να προσκομίσουν μελλοντικά αναλυτικά τις προτάσεις τους.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

Η Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο, 04/04/2016
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
& Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

Κελλάρη Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email