25/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9/24-5-2016 έκτακτης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 25/2016

Περίληψη: «Αποδοχή δωρεάς κλιματιστικού με τοποθέτηση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24 Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00.μ. συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,» ύστερα από την αριθμ.:169/24-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -9-δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Χρήστος Γεώργας
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική 2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Ελένη Τσαμαντά
5. Πανάγου Αθανάσιος
6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
7. Ντρίμερης Δημήτριος
8. Γεώργιος Κουκουμέλης
9. Τσιόγκα Αθανασία

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αποδοχή δωρεάς κλιματιστικού με τοποθέτηση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στο εν λόγω Νηπιαγωγείο από έλλειψη θερμομόνωσης.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 .
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το αριθ.πρωτ:166/23-5-2016 έγγραφο Γονέων των νηπίων του 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου σύμφωνα με το οποίο προτίθενται να κάνουν δωρεά ενός(1) κλιματιστικού διαιρουμένου τύπου –Μοντέλο τοίχου DYNAMIC.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
2. Αποδέχεται τη δωρεά των Γονέων των νηπίων του 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου ενός(1) κλιματιστικού διαιρουμένου τύπου –Μοντέλο τοίχου DYNAMIC και την τοποθέτησή του στο 3ο Νηπιαγωγείο Κιάτου, σχολική μονάδα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1. Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
Ιωάννης Σωτηρόπουλος
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4. Ντρίμερης Δημήτριος
5. Κουκουμέλης Γεώργιος
6. Πανάγου Αθανάσιος
7. Τσιόγκα Αθανασία
8. Τσαμαντά Ελένη

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 24 -05-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

22/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/23-05-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 22/2016

Περίληψη: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Δημοτικού Σχολείου Φενεού».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23 Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», ύστερα από την αριθμ.πρωτ: 165/18-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Χρήστος Γεώργας
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική 2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Ελένη Τσαμαντά
4. Πανάγου Αθανάσιος
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Ντρίμερης Δημήτριος
7. Γεώργιος Κουκουμέλης
8. Τσιόγκα Αθανασία

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Δημοτικού Σχολείου Φενεού», έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:221/16.05.2016 έγγραφο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Φενεού με το οποίο αιτείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Κατανέμει το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαπέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (2.415,57 €) στο Δημοτικό Σχολείο Φενεού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2016 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1. Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
Ιωάννης Σωτηρόπουλος
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4. Ντρίμερης Δημήτριος
5. Κουκουμέλης Γεώργιος
6. Πανάγου Αθανάσιος
7. Τσιόγκα Αθανασία

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 24 -05-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

24/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8/23-05-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 24/2016

Περίληψη «Παραχώρηση του προαυλίου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου –Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης για πραγματοποίηση εκδήλωσης».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 23 Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων»,ύστερα από την αριθμ. πρωτ:165/18-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Χρήστος Γεώργας
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική 2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Ελένη Τσαμαντά
4. Πανάγου Αθανάσιος
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Ντρίμερης Δημήτριος
7. Γεώργιος Κουκουμέλης
8. Τσιόγκα Αθανασία

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Παραχώρηση χώρου του προαυλίου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως –Αγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης», έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:Φ.6/100/11.5.2016 έγγραφο της Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, προκειμένου η Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου –Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης να πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα την αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα καθώς και του εθίμου με τις φωτιές του Άι Γιάννη την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 16:00μ.μ έως 24:00.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:
1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
3. Το αριθ. πρωτ: Φ.6/100/11.5.206 έγγραφο της Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την παραχώρηση του προαυλίου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου –Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκδήλωση με θέμα την αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα καθώς και του εθίμου με τις φωτιές του Αι Γιάννη την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 16:00μ.μ έως 24:00.
2. Η Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου –Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης οφείλει να:
• Φροντίζει, ώστε ο χώρος που της παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
• Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
• Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εκδήλωσης.
3. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, προκειμένου να μεριμνήσει για την λήψη μέτρων πυροπροστασίας
4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου –Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης, προκειμένου να φροντίσει για την εξασφάλιση της άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2016 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1. Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
Ιωάννης Σωτηρόπουλος
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4. Ντρίμερης Δημήτριος
5. Κουκουμέλης Γεώργιος
6. Πανάγου Αθανάσιος
7. Τσιόγκα Αθανασία

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 24 -05-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

23/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/23-05-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 23/2016

Περίληψη: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Β΄κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23 Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», ύστερα από την αριθμ.165/18-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Χρήστος Γεώργας
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική 2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Ελένη Τσαμαντά
4. Πανάγου Αθανάσιος
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Ντρίμερης Δημήτριος
7. Γεώργιος Κουκουμέλης
8. Τσιόγκα Αθανασία

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Β΄κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ. 143/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κατανέμει το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφαση, να αποδεχτούμε το παραπάνω ποσό και να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Αποδέχεται το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε Ευρώ(30.335,00) € το οποίο προέρχεται από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2016 (Β΄ κατανομή 2016) και με νεότερη απόφαση θα επανέλθει για την κατανομή του ποσού στα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων και
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926, Δ.Ο.Υ Κορίνθου, γεννηθείς την 18ηνΣεπτεμβρίου 1971,στο Μάτι-Ν. Κορινθίας, όπως εισπράξει από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (30.335,00)€ και προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2016 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1. Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
Ιωάννης Σωτηρόπουλος
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4. Ντρίμερης Δημήτριος
5. Κουκουμέλης Γεώργιος
6. Πανάγου Αθανάσιος
7. Τσιόγκα Αθανασία

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 24 -05-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

19/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Από το πρακτικό της 7/16-5-2016 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 19/2016

Περίληψη «Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ολοήμερου Τμήματος του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας για πραγματοποίηση έκθεσης παιχνιδιών».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16 Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:161/16-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Χρήστος Γεώργας
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική 2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Ελένη Τσαμαντά
4. Πανάγου Αθανάσιος
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Ντρίμερης Δημήτριος
7. Γεώργιος Κουκουμέλης
8. Τσιόγκα Αθανασία

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ολοήμερου Τμήματος του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας για πραγματοποίηση έκθεσης παιχνιδιών», πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:68/16.05.2016 της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας με το οποίο αιτείται την παραχώρηση χρήσης του διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ολοήμερου τμήματος Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν στα πλαίσια εκπαιδευτικού Προγράμματος έκθεση παιχνιδιών στους γονείς των νηπίων την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 και ώρα 15:00μ.μ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:
1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
3. Το αριθ. πρωτ:. 68/16.05.2016 της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας.

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
2. Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ολοήμερου τμήματος του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν στα πλαίσια εκπαιδευτικού Προγράμματος έκθεση παιχνιδιών στους γονείς των νηπίων την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 και ώρα 15:00μ.μ
3. Το Εκπαιδευτικό προσωπικό του Ολοήμερου Τμήματος του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας οφείλει να:
• Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
• Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
• Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ολοήμερου Τμήματος του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας κατά τη διάρκεια της έκθεσης Παιχνιδιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2016 και υπογράφεται ως έπεται
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4. Ντρίμερης Δημήτριος
5. Κουκουμέλης Γεώργιος
6. Πανάγου Αθανάσιος
7.Τσιόγκα Αθανασία

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16-05-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

17/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/8-4-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 17/2016

Περίληψη: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3o Δημοτικού Σχολείου Κιάτου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 08 Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14;00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 120/01-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -9-δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.Ιωάννης Σωτηρόπουλος
2.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική 1. Αγγελική Κοκκωνίτη
3.Κουτρέτσης Σπυρίδων 2. Γεώργας Χρήστος
4.Κουκουμέλης Γεώργιος
5.Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6.Ντρίμερης Δημήτριος
7.Τσαμαντά ελένη
8.Αθανασία Τσιόγκα
9. Αθανάσιος Πανάγου

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3ου Δημοτικού Σχολείου» έθεσε υπόψη των μελών το αριθμ. πρωτ: Φ.6/72/30-03-2016έγγραφο της Διευθύντριας του σχολείου το οποίο έχει ως εξής:

Κιάτο, 30/03/2016
Αρ. Πρωτ.: Φ.6/ 72
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Προς:
Τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής
Δήμου Σικυωνίων
Κιάτο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ ΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Παπανικολή 27
20200 ΚΙΑΤΟ
E-mail: mail@3dim-kiatou.kor.sch.gr
Τηλέφωνο & fax: 2742 0 22588

Πληροφορίες: Τσαμαντά Ελένη

Θέμα: «Έκτακτη επιχορήγηση»

Σας ενημερώνουμε ότι με τις επιχορηγήσεις που λαμβάνουμε ως σχολική μονάδα – στην οποία ανήκουν το 3ο Δημοτικό Σχολείο και το 2ο Νηπιαγωγείο Κιάτου, τα οποία στεγάζονται σε διαφορετικά κτήρια – αδυνατούμε να καλύψουμε τις λειτουργικές ανάγκες μας.
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την συνδρομή του Σχολείου μας με έκτακτη επιχορήγηση ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτούμενες λειτουργικές ανάγκες αλλά και την τακτοποίηση των λογαριασμών της σχολικής μονάδας, ώστε να μην επιβαρύνονται συνεχώς με νέους τόκους, γεγονός που θα καταστήσει δυσχερή την αποπληρωμή τους.

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Τσαμαντά Ελένη

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Κατανέμει το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€) στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας ,με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου , γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2016 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4.Ντρίμερης Δημήτριος
5. Τσαμαντά Ελένη
6. Τσιόγκα Αθανασία
7. Κουκουμέλης Γεώργιος
8. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 11-04-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

12/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/11-3-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 12 /2016

Περίληψη: «Κατανομή πίστωσης ποσού 30.335,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων (Γ’ κατανομή 2015) στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11 Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.109/07-0-3-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -9-δηλαδή:

              

                    

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                              ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   1. Χρήστος Γεώργας
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική        
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                       2. Αγγελική Κοκκωνίτη
 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Ντρίμερης Δημήτριος
 6. Τσαμαντά  Ελένη
 7. Αθανασία Τσιόγκα
 8. Αθανάσιος Πανάγου
 9. Γεώργιος Κουκουμέλης

     Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να συζητηθεί προ ημερήσιας διάταξης το θέμα: «Κατανομή πίστωσης ποσού 30.335,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων (Γ΄ κατανομή 2015) στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων» κατεπειγόντως λόγω της επιτακτικής ανάγκης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αριθ.35/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορά την αποδοχή πίστωσης ποσού 30.335,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων (Γ’ κατανομή 2015) και ανέφερε ότι είχαμε αποδεχθεί το προαναφερόμενο ποσό και ότι θα επανερχόμασταν με νεότερη απόφαση για την κατανομή του ποσού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
 2. Κατανέμει το ποσότων τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (30.335,00)€ στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής
Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ
1 1ον   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2.000,00
2 2ον   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2.000,00
3 3ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2.335,00
4 6ον     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2.000,00
5 4ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 2.000,00
6 7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2.000,00
7 6ον   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 1.000,00
8 7ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 1.000,00
9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ 1.000,00
10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2.000,00
11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ 2.000,00
12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ 2.000,00
13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 1.000,00
14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 2.000,00
15 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΦΕΝΕΟΥ 2.000,00
16 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΝΟΥ 1.000,00
17 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 1.000,00
18 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ 1.000,00
19 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 1.000,00
     
          ΓΕΝΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο 30.335,00

      

3.Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926, Δ.Ο.Υ Κορίνθου, γεννηθείς την 18ηνΣεπτεμβρίου 1971,στο Μάτι-Ν. Κορινθίας, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες .

Η παρούσα απόφαση 12/2016 και υπογράφεται ως έχει.

      

                  Ο Πρόεδρος                                                       Τα Μέλη

                                                                                        1.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική

Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

                                                                                          3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

                                                                                         4.Ντρίμερης Δημήτριος

                                                                                          5. Τσαμαντά Ελένη

                                                                                          6. Τσιόγκα Αθανασία

                                                                                         7. Πανάγου Αθανάσιος

                                                                                         8. Κουκουμέλης Γεώργιος

                                                                                             

   Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 15-3-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

    

                                                                                                                      

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

13/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 Από το πρακτικό της 5/11/3/2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 Αριθμός Απόφασης 13/2016

 Περίληψη:«Αποδοχή Χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2015-2016».

 Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11 Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ 109/07-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη ήτοι:

     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                              ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   1. Χρήστος Γεώργας
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική        
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                      2. Αγγελική Κοκκωνίτη
 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Ντρίμερης Δημήτριος
 6. Τσαμαντά   Ελένη
 7. Αθανασία Τσιόγκα
 8. Αθανάσιος Πανάγου
 9. Γεώργιος Κουκουμέλης

      

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2015-2016» έθεσε υπόψη των μελών το υπ αριθ. Φ.6.2/1301/23-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων     Α/θμιας Εκπαίδευσης

Δήμου     Σικυωνίων

                     Δημαρχείο Κιάτου

                       Γεωργίου Γεννηματά 2

                       20200 Κιάτο Κορινθίας

    

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

—–

Ταχ. Δ/νση:         Κολιάτσου 44

Τ.Κ. – Πόλη:         20100 Κόρινθος

Ιστοσελίδα:       http://dipe.kor.sch.gr

email:                mail@dipe.kor.sch.gr

Πληροφορίες:     Χριστοδουλόπουλος Χρήστος

Τηλέφωνο:           2741363403

FAX:                     2741085891

                     Κόρινθος, 23-02-2016

                       Αρ. Πρωτ.: Φ.6.2/1301

 

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

                 Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας,

                 σχολικού έτους 2015-2016»

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. Φ.6.2/1300/23-02-2016 Απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας.

           Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με το ποσό των 462.56 €, για την πληρωμή των βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων), τα οποία προμηθεύτηκαν τα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία του Δήμου σας κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016, παρακαλούμε να αποστείλετε στην υπηρεσία μας, το συντομότερο δυνατό, Πρακτικό Αποδοχής και Αποδεικτικό Είσπραξης.

         

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΣΟ €

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΠΟΣΟ €

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
1 2ο ΚΙΑΤΟΥ 82.60 82.60
2 4ο ΚΙΑΤΟΥ 87.32 87.32
3 1ο ΚΙΑΤΟΥ 63.84 63.84
4 6ο ΚΙΑΤΟΥ 228,80 228,80
                   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 462,56

                                                                                 Ο Δ/ντής Π.Ε. Κορινθίας

                                                                                                

                                                                                  Αλέξανδρος Αντωνίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 Απ ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 1. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση του ποσού των τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (462,56€) για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας) σχολικού έτους 2015-2016. και
 2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων       κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ Κορίνθου, γεννηθείς       την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2016 και υπογράφεται ως ακολούθως.

                   Ο Πρόεδρος                                                       Τα Μέλη

                                                                                          1.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική

Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                    2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

                                                                                          3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

                                                                                          4.Ντρίμερης Δημήτριος

                                                                                         5. Τσαμαντά Ελένη

                                                                                          6. Τσιόγκα Αθανασία

                                                                                           7. Πανάγου Αθανάσιος

                                                                                            8. Κουκουμέλης Γεώργιος

 Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 15-03-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

14/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/11-03-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 14/2016

Περίληψη: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Α΄ κατανομή 2016)».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11 Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.109/07-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -9-δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Χρήστος Γεώργας
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων 2. Αγγελική Κοκκωνίτη
4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
5. Ντρίμερης Δημήτριος
6. Τσαμαντά Ελένη
7. Αθανασία Τσιόγκα
8. Αθανάσιος Πανάγου
9. Γεώργιος Κουκουμέλης

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, και κατανομή πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια σχολικών Κοινοτήτων (Α΄ κατανομή 2016) έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ. 58/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κατανέμει το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας, να αποδεχτούμε το παραπάνω ποσό και να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Αποδέχεται το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε Ευρώ(30.335,00) € το οποίο προέρχεται από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2016 (Α΄ κατανομή 2016) και με νεότερη απόφαση θα επανέλθει για την κατανομή του ποσού στα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων και
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926, Δ.Ο.Υ Κορίνθου, γεννηθείς την 18ηνΣεπτεμβρίου 1971,στο Μάτι-Ν. Κορινθίας, όπως εισπράξει από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (30.335,00)

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2016 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4.Ντρίμερης Δημήτριος
5. Τσαμαντά Ελένη
6. Τσιόγκα Αθανασία
7. Πανάγου Αθανάσιος
8.Κουκουμέλης Γεώργιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 15-3-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

11/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Από το πρακτικό της 4/24-02-2016 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 11/2016

Περίληψη «Παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23 Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:84/23-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Χρήστος Γεώργας
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική 2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Ελένη Τσαμαντά
4. Πανάγου Αθανάσιος
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Ντρίμερης Δημήτριος
7. Γεώργιος Κουκουμέλης
8. Τσιόγκα Αθανασία

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης», πρότεινε να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:2331/23-02-2016 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου με το οποίο αιτούνται την παραχώρηση του χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την αποκριάτικη εκδήλωση την Κυριακή 13 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:30μ.μ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:
1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.

3. Το αριθ. πρωτ: 2331/23-2-2016 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
2. Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την Αποκριάτικη εκδήλωση την Κυριακή 13 Μαρτίου 2016και ώρα:15:30μ.μ.
3. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου οφείλει να:
• Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
• Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
• Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Αποκριάτικης εκδήλωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2016 και υπογράφεται ως έπεται
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4. Ντρίμερης Δημήτριος
5. Κουκουμέλης Γεώργιος
6. Πανάγου Αθανάσιος
7.Τσιόγκα Αθανασία

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 23-02-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

5/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3/19-2-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 5/2016

Περίληψη: «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19 Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 63/15-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8 -δηλαδή:

              

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                  ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   1. Ελένη Τσαμαντά
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                   2. Αγγελική Κοκκωνίτη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                       3. Κωνσταντίνος Σαρχάνης
 4. Ντρίμερης Δημήτριος
 5. Χρήστος Γεώργας
 6. Αθανασία Τσιόγκα
 7. Αθανάσιος Πανάγου
 8. Γεώργιος Κουκουμέλης

  

     Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος ,εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Την υπ’ αριθ. 95/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, έγινε συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων»,όπου στο άρθρο 2 παρ.α (Πόροι Νομικού Προσώπου) αναφέρεται και η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου ποσού (18.0000,00)€.

 1. Το υπ’ αριθ 1324/16-6-2011 ΦΕΚ ,όπου δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 95/2011 που αφορά τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Πρόσωπο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων».

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 1. Αποδέχεται την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου ποσού 18.000,00€ έτους 2016.
 2. Κατανέμει το ποσότων δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00)€ στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:
Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ
1 1ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 1.500,00
2 2ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 1.600,00
3 3ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 1.300,00
4 6ον   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 1.500,00
5 4ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 1.100,00
6 7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ   ΚΙΑΤΟΥ 1.100,00
7 6ον   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 500,00
8 7ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 500,00
9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ 500,00
10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 1.000,00
11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ 1.200,00
12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΜΟΥΙΚΙΟΥ 1.200,00
13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 500,00
14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 1.100,00
15 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΦΕΝΕΟΥ 1.200,00
16 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΝΟΥ 500,00
17 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 500,00
18 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ 600,00
19 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 600,00
     
          ΓΕΝΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο 18.000,00

    

 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926, Δ.Ο.Υ Κορίνθου ,γεννηθείς την 18ηνΣεπτεμβρίου 1971,στο Μάτι-Ν. Κορινθίας, όπως εισπράξει από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των δέκα οκτώ (18.000,00)€.

Η παρούσα απόφαση 5/2016 και υπογράφεται ως έχει.

              Ο Πρόεδρος                                                                           Τα Μέλη

                                                                                     1.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική

Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

                                                                                         3. Γεώργας Χρήστος

                                                                                         4.Ντρίμερης Δημήτριος

                                                                                         5. Γεώργιος Κουκουμέλης

                                                                                        6. Αθανασία Τσιόγκα

                                                     7. Πανάγου Αθανάσιος

                                                                              

                                                                       

                            Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-2-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

    

                                                                                                                      

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

3/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Από το πρακτικό της 2/05-02-2016 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 3/2016

Περίληψη «Παραχώρηση χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 05 Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:41/05-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Χρήστος Γεώργας
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική 2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Τσιόγκα Αθανασία
4. Πανάγου Αθανάσιος
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Ντρίμερης Δημήτριος
7. Γεώργιος Κουκουμέλης
8. Τσαμαντά Ελένη

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Παραχώρηση χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης», πρότεινε να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:1423/5-02-2016 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με το οποίο αιτούνται την παραχώρηση του χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την αποκριάτικη εκδήλωση το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 17:30μ.μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:
1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.

3. Το αριθ. πρωτ: 1423/5-02-2016 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου
Αποφασίζει ομόφωνα

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
2. Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου του 6ουΔημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την Αποκριάτικη εκδήλωση το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016και ώρα 17:30μ.μ.
3. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου οφείλει να:
• Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
• Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
• Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Αποκριάτικης εκδήλωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2016 και υπογράφεται ως έπεται
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4. Ντρίμερης Δημήτριος
5. Κουκουμέλης Γεώργιος
6. Πανάγου Αθανάσιος
7.Τσαμαντά Ελένη

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 05-02-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

2/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1/26/01/2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 02/2016

Περίληψη: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου. .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26 Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 16/21/01/2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -9-δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.Ιωάννης Σωτηρόπουλος
2.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική 1. Αγγελική Κοκκωνίτη
3.Κουτρέτσης Σπυρίδων 2. Γεώργας Χρήστος
4.Κουκουμέλης Γεώργιος
5.Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6.Ντρίμερης Δημήτριος
7.Τσαμαντά ελένη
8.Αθανασία Τσιόγκα
9. Αθανάσιος Πανάγου

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου», έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ: 10/18-01-2016 έγγραφο της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Περιάνδρου 71
202 00 ΚΙΑΤΟ
Πληροφορίες: Αναστασία Καλλιώρα
Τηλέφωνο: 27420-28438
FAX: 27420-20626
E-MAIL: mail@4dim-kiatou.kor.sch.gr

ΘΕΜΑ: «ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ»

Κ. Πρόεδρε της Σχολικής Επιτροπής αιτούμαστε έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης διότι στο σχολείο κατασκευάσαμε αποθήκη αθλητικού υλικού και κάναμε τροποποίηση του Γραφείου Διδασκόντων με τη χρήση Γυψοσανίδων, βάψαμε και επίσης πρέπει να αγοράσουμε δύο σώματα καλοριφέρ.
Όλα τα ανωτέρω έγιναν προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μέρος των κτιριακών αναγκών του Σχολείου μας όπως αυτά αναλυτικά καταγράφονται στα υπ’ αρ. 209/14-10-2015 και 51/3-3-2015 έγγραφά μας.

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Αναστασία Καλλιώρα
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Κατανέμει το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€) στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας ,με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου , γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας , όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 02/2016 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4.Ντρίμερης Δημήτριος
5. Τσαμαντά Ελένη
6. Τσιόγκα Αθανασία
7. Κουκουμέλης Γεώργιος
8. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27-01-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

40/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/23-12-2015 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 40/2015

Περίληψη: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή λειτουργικών δαπανώνκαι κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων(Δ΄ κατανομή 2015)».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23 Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00π.μ συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 339/22-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Χρήστος Γεώργας
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική 2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Ελένη Τσαμαντά
4. Γεώργιος Κουκουμέλης
5. Ντρίμερης Δημήτριος
6. Τσιόγκα Αθανασία
7. Αθανάσιος Πανάγου
8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015 και κατανομή πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια σχολικών Κοινοτήτων (Δ΄ κατανομή)» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ.479/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κατανέμει το ποσό των τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας, να αποδεχτούμε το παραπάνω ποσό και να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη της Σχολικής Επιτροπής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
2. Αποδέχεται το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (30.335,00) € το οποίο προέρχεται από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2015 (Δ΄ κατανομή 2015). και με νεότερη απόφαση θα επανέλθει για την κατανομή του ποσού στα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων και
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926, Δ.Ο.Υ Κορίνθου, γεννηθείς την 18ηνΣεπτεμβρίου 1971,στο Μάτι-Ν. Κορινθίας, όπως εισπράξει από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (30.335,00)€
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2015 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4.Ντρίμερης Δημήτριος
5. Γεώργιος Κουκουμέλης
6. Αθανασία Τσιόγκα
7. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 23-12-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

38/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/23-12-2015 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 38/2015

Περίληψη: «Παραχώρηση άδειας χρήσης τουαλετών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυώνας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23 Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 339/22-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Χρήστος Γεώργας
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική 2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Ελένη Τσαμαντά
4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
5. Ντρίμερης Δημήτριος
6. Αθανασία Τσιόγκα
7. Αθανάσιος Πανάγου
8. Γεώργιος Κουκουμέλης

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το 1ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παραχώρηση άδειας χρήσης τουαλετών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυώνας».
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ: 2/2015/21-12-2015 έγγραφο του 1ου συστήματος Ναυτοπροσκόπων Σικυώνας το οποίο έχει ως εξής:

1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

Α.Π 2/2015
Κιάτο 21/12/2015
ΠΡΟΣ : Σχολική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
ΘΕΜΑ : Αίτηση
Με την παρούσα αιτούμαστε την άδεια χρήσης των τουαλετών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου. Η χρήση τους θα γίνεται κάθε Κυριακή από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 14:00 μ.μ., αλλά και όποιες ημέρες θα έχει δράσεις το Σύστημά μας στο Άλσος Μαγούλας, από παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών.
Σας εγγυόμαστε ότι η τουαλέτες θα είναι υπό την ευθύνη μας, θα κλειδώνονται ύστερα από οποιαδήποτε χρήση, θα φυλάσσονται και θα διατηρούνται καθαρές.
Δεν θα γίνεται χρήση υλικών υγιεινής του σχολείου, θα παρέχουμε εμείς στα παιδιά ότι χρειαστεί.

Μετά Τιμής
Η Αρχηγός Συστήματος
Κοσμοπούλου Ευγενία

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και
2. Εγκρίνει την παραχώρηση της άδειας χρήσης τουαλετών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυώνας για όσο χρονικό διάστημα θα έχει δράσεις στο Άλσος Μαγούλας και συγκεκριμένα κάθε Κυριακή από τις 10:00π.μ μέχρι τις 14:00μ.μ αλλά και όποιες μέρες χρειαστούν με τους παρακάτω όρους:
• Να φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
• Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση των τουαλετών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου
• Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος των τουαλετών, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια που θα έχει δράσεις και θα χρησιμοποιεί τις προαναφερόμενες τουαλέτες.
• Δεν θα γίνεται χρήση υλικών υγιεινής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, θα παρέχονται στα μέλη από τον προαναφερόμενο φορέα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2015 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4.Ντρίμερης Δημήτριος
5. Γεώργιος Κουκουμέλης
6. Αθανασία Τσιόγκα
7. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 23-12-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

39/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/23-12-2015 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 39/2015

Περίληψη: «Παράταση σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης στον κ. Δημητρίου Χρήστο».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23 Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτηκαι ώρα 09:00 π.μ συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.πρωτ: 339/22-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Χρήστος Γεώργας
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική 2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Ελένη Τσαμαντά
4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
5. Ντρίμερης Δημήτριος
6. Αθανασία Τσιόγκα
7. Αθανάσιος Πανάγου
8. Γεώργιος Κουκουμέλης

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο, «Παράταση σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης στον κ. Δημητρίου Χρήστο».
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. 328/14-12-2015 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο είχε σταλεί στον κ. Δημητρίου Χρήστο το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ)

Κιάτο 14 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. πρωτ : 328
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ.Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
FAX :
e-mail :
Γ. Γεννηματά 2
20200-Κιάτο
Ι. Σωτηρόπουλος
6945944999
27420-23562
d-sikyon@otenet.gr
Προς:
Δημητρίου Χρήστο
Πρατήριο καυσίμων ‘’SILKOIL”
Εθν. Αντιστάσεως 55
Τ.Κ. 20200
τηλ: 2742022635

Θέμα: Παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων.
Σχετ.: Η αριθ. 248/02-11-2015 σύμβαση προμήθειας καυσίμων.

Σύμφωνα με το 2ο άρθρο της αριθ. 248/02-11-2015 σύμβασης προμήθειας καυσίμων μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) και της επιχείρησής σας, προβλέπεται η παράτασή της χωρίς να γίνει τροποποίηση των όρων της αλλά ούτε και υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών αυτής, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Επειδή το Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) ,προτίθεται να παρατείνει την ανωτέρω σχετική σύμβαση για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της δηλαδή μέχρι 30-04-2016, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την σύμφωνη γνώμη σας.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι o κ. Δημητρίου Χρήστος υπέβαλλε την αριθ. πρωτ: 264/22-12-2014 υπεύθυνη δήλωση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία δηλώνει ότι συμφωνεί να παραταθεί η σύμβαση μεταξύ της επιχείρησής του και του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης για τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι 30-4-2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και
2. Εγκρίνει την παράταση της αριθ.πρωτ 248/2-11-2015 σύμβασης προμήθειας καυσίμων μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) και της επιχείρησης του κ. Δημητρίου Χρήστου για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης δηλαδή μέχρι 30-4-2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2015 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4.Ντρίμερης Δημήτριος
5. Γεώργιος Κουκουμέλης
6. Αθανασία Τσιόγκα
7. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 23-12-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

37/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Από το πρακτικό της 16/15-12-2015 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 37/2015

Περίληψη «Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο Σύλλογο Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15 Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτης και ώρα 13:00μ.μ συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:332/15-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Χρήστος Γεώργας
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική 2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.Φωτεινή Πανούση
4. Πανάγου Αθανάσιος
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Ντρίμερης Δημήτριος
7. Αθανασία Τσιόγκα
8. Γεώργιος Κουκουμέλης

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα « Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο Σύλλογο διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης» πρότεινε να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:153/14-12-2015 έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας το οποίο έχει ως εξής :

Αρχ. Σικυώνα 14/12/2015
ΑΡ.ΠΡΩΤ.153

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ
ΠΡΟΣ

ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΚΙΑΤΟ
20200
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αρχαία Σικυώνα
E-mail: [mail@nip-sikyon.kor.sch.gr]
Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο: 2742025117
Fax: 2742026809
Πληροφορίες: Πάτσιου Ιωάννα
Τηλ: 6978759381

ΘΕΜΑ: << Χρήση διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας >>

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:30 μ. μ., ο Σύλλογος Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου αποφάσισε να πραγματοποιήσει την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο διδακτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου και για το λόγο αυτό ζητούμε την παραχώρηση του χώρου, διότι το Νηπιαγωγείο μας στερείται κατάλληλης αίθουσας.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΠΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Πράξη 7η /11-12-2015
Σχολικό Έτος : 2015-2016
Θέμα: <<Χρήση διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας >>
Στην Αρχαία Σικυώνα σήμερα 11 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο γραφείο του 2/θέσιου Νηπιαγωγείου συνήλθε το διδακτικό προσωπικό που αποτελείται από: 1) Πάτσιου Ιωάννα Προϊσταμένη του Νηπ/γείου 2) Γλυμιδάκη Ζωγραφένια και 3) Τζόβολου Διονυσία έχοντας σαν θέμα τη Χρήση διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας
αποφασίζει ομόφωνα
Να ζητήσει από τη Δημοτική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δ. Σικυωνίων την παραχώρηση του διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου για να πραγματοποιήσει το Νηπιαγωγείο την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στις 21/12/2015 διότι στερείται κατάλληλης αίθουσας.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε αυτή η πράξη και υπογράφεται
Η Προϊσταμένη του Νηπ/γείου Οι Νηπιαγωγοί
Γλυμιδάκη Ζωγραφένια
Πάτσιου Ιωάννα
Τζόβολου Διονυσία
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:
1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.

3. Το αριθ. πρωτ:153/14-12-2015 έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
2. Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στον Σύλλογο Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:30μ.μ.
3. Ο Σύλλογος Διδασκόντων Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας οφείλει να:
• Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
• Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
• Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37 /2015 και υπογράφεται ως έπεται
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4. Ντρίμερης Δημήτριος
5. Κουκουμέλης Γεώργιοσ
6. Πανάγου Αθανάσιος
7.Τσιόγκα Αθανασία

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 15-12-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

36/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 15/08-12-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 36/2015

Περίληψη: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σχολικών μονάδων για την κάλυψη αναγκών».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 08 Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ: 310/03-12-2015έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -9-δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Πανούση Φωτεινή
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική 2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Γεώργιος Κουκουμέλης
5. Ντρίμερης Δημήτριος
6. Τσιόγκα Αθανασία
7. Αθανάσιος Πανάγου
8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
9. Γεώργας Χρήστος

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σχολικών μονάδων για την κάλυψη αναγκών» έθεσε υπόψη των μελών, ότι είναι επιτακτική ανάγκη για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και συγκεκριμένα των α) Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων, β)7ο Νηπιαγωγείο Κιάτου και γ)Νηπιαγωγείο Ψαρίου κατανομή πίστωσης ποσού τριακοσίων ευρώ(300,00)€,χιλίων ευρώ (1.000,00)€ και χιλίων ευρώ (1.000,00)€ αντίστοιχα για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α
1. Κατανέμει τα ποσά των τριακοσίων ευρώ(300,00)€ , χιλίων ευρώ (1.000,00)€ και χιλίων ευρώ (1.000,00)€ στις εξής σχολικές μονάδες α) Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων, β)7ο Νηπιαγωγείο Κιάτου και γ)Νηπιαγωγείο Ψαρίου αντίστοιχα για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας ,με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου , γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 36/2015 και υπογράφεται ως έπεται.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4.Ντρίμερης Δημήτριος
5. Πανούση Φωτεινή
6. Τσιόγκα Αθανασία
7. Πανάγου Αθανάσιος
8. Κουκουμέλης Γεώργιο
9. Γεώργας Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 09-12-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

35/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/08-09-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 35/2015

Περίληψη: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Γ΄ κατανομή 2015)».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 08 Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 310/03-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -9-δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Πανούση Φωτεινή
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική 2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Γεώργιος Κουκουμέλης
5. Ντρίμερης Δημήτριος
6. Τσιόγκα Αθανασία
7. Αθανάσιος Πανάγου
8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
9. Γεώργας Χρήστος

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015 και κατανομή πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια σχολικών Κοινοτήτων (Γ΄ κατανομή)»,στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ. 474/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κατανέμει το ποσό των τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας, να αποδεχτούμε το παραπάνω ποσό και να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη της Σχολικής Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Αποδέχεται το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (30.335,00) € το οποίο προέρχεται από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2015 (Γ΄ κατανομή 2015). και με νεότερη απόφαση θα επανέλθει για την κατανομή του ποσού στα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων και
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926, Δ.Ο.Υ Κορίνθου, γεννηθείς την 18ηνΣεπτεμβρίου 1971,στο Μάτι-Ν. Κορινθίας, όπως εισπράξει από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (30.335,00 €).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2015 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4.Ντρίμερης Δημήτριος
5. Πανούση Φωτεινή
6. Τσιόγκα Αθανασία
7. Πανάγου Αθανάσιος
8. Γεώργας Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 09-12-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

33/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/08-12-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 33/2015

Περίληψη:«Χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους       2015-2016».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 08 Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ 310/03-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη ήτοι:

            

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                              ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                           1. Πανούση Φωτεινή
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                         2. Αγγελική Κοκκωνίτη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                  
 4. Γεώργιος Κουκουμέλης
 5. Ντρίμερης Δημήτριος
 6. Τσιόγκα Αθανασία

7.   Αθανάσιος Πανάγου

8.   Σαρχάνης Κωνσταντίνος

9.   Γεώργας Χρήστος

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2015-2016», έθεσε υπόψη των μελών το υπ ’αριθ. Φ.6.2/8442/23-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης.

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων           Α/θμιας Εκπαίδευσης

Δήμου           Σικυωνίων

                     Δημαρχείο Κιάτου

                 Γεωργίου Γεννηματά 2

                 20200 Κιάτο Κορινθίας

    

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

—–

Ταχ. Δ/νση:       Κολιάτσου 44

Τ.Κ. – Πόλη:         20100 Κόρινθος

Ιστοσελίδα:       http://dipe.kor.sch.gr

email:                 mail@dipe.kor.sch.gr

Πληροφορίες:     Χριστοδουλόπουλος Χρήστος

Τηλέφωνο:           2741363403

FAX:                     2741085891

                    Κόρινθος, 23-11-2015

                       Αρ. Πρωτ.: Φ.6.2/8442

 

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

                 Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας,

                 σχολικού έτους 2015-2016»

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. Φ.6.2/8354/23-11-2015 Απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας.

           Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με το ποσό των 264,00 €, για την πληρωμή των βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων), τα οποία προμηθεύτηκαν τα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία του Δήμου σας κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016, παρακαλούμε να αποστείλετε στην υπηρεσία μας, το συντομότερο δυνατό, Πρακτικό Αποδοχής και Αποδεικτικό είσπραξης.

           

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΣΟ €

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΠΟΣΟ €

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
1 3ο ΚΙΑΤΟΥ 92,40 92,40
2 4ο ΚΙΑΤΟΥ 74,80 74,80
3 7Ο ΚΙΑΤΟΥ 96,80 96,80
                   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 264,00

                                                                                Ο Αν/τής Δ/ντής Π.Ε. Κορινθίας

                                                                                                

                                                                                    Ασημακόπουλος Κων/νος

                                                                                          

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση του ποσού των διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (264,00€) για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας       (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων) σχολικού έτους 2015-2016 και
 2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων       κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ Κορίνθου, γεννηθείς       την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.
 3.    Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33 /2015 και       υπογράφεται ως ακολούθως.

       Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα Μέλη

                                                                                            1.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική

     Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

                                                                                           3. Κουκουμέλης Γεώργιος

                                                                                             4.Ντρίμερης Δημήτριος

                                                                                             5. Πανούση Φωτεινή

                                                                                               6. Τσιόγκα Αθανασία

                                                                                             7. Πανάγου Αθανάσιος

                                                                                            8. Γεώργας Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09 -12-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email

18/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/24-06-2015 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 18/2015

Περίληψη: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 29.559,10 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Β΄ κατανομή 2015)».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24 Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00π.μ συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.128/22-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

              

                    

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                              ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                    1. Χρήστος Γεώργας
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                   2. Γεώργιος Κουκουμέλης
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                       3. Αγγελική Κοκκωνίτη
 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Ντρίμερης Δημήτριος
 6. Πανούση Φωτεινή
 7. Τσιόγκα Αθανασία
 8. Αθανάσιος Πανάγου

     Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 29.559,10€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015 και κατανομή πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια σχολικών Κοινοτήτων (Β΄ κατανομή)» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ. 232/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κατανέμει το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας, να αποδεχτούμε το παραπάνω ποσό και να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη της Σχολικής Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Αποδέχεται το ποσότων είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (29.559,10) € το οποίο προέρχεται από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2015 (Β΄ κατανομή 2015).
 2. Κατανέμει το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (29.559,10€) στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.
Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ
1 1ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2.100,00
2 2ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2.100,00
3 3ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2.100,00
4 6ον   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2.100,00
5 4ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 2.100,00
6 7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2.000,00
7 6ον   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 700,00
8 7ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 700,00
9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ 700,00
10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2.100,00
11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ 2.000,00
12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ 2.000,00
13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 700,00
14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 2.000,00
15 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΦΕΝΕΟΥ 2.100,00
16 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΝΟΥ 1.500,00
17 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 800,00
18 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ 900,00
19 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 859,10
     
          ΓΕΝΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο 29.559,10
 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926, Δ.Ο.Υ Κορίνθου, γεννηθείς την 18ηνΣεπτεμβρίου 1971,στο Μάτι-Ν. Κορινθίας, όπως εισπράξει από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών(29.559,10 €).        

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2015 και υπογράφεται ως έπεται.

      

                 Ο Πρόεδρος                                                       Τα Μέλη

                                                                                 1.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική

Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

                                                                                        3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

                                                                                         4.Ντρίμερης Δημήτριος

                                                                                          5. Πανούση Φωτεινή

                                                                                         6. Τσιόγκα Αθανασία

                                                                                        7. Πανάγου Αθανάσιος

                                                    

                                                                                

    Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 246-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

                                                                                                                      

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

17/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/24-06-2015 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 17/2015

Περίληψη:«Χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2014-2015».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23 Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα. 9:00π.μ συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ 128/22-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010 σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 8 μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Κουκουμέλης Γεώργιος
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική 2. Γεώργας Χρήστος
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Αγγελική Κοκκωνίτη
4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
5. Ντρίμερης Δημήτριος
6. Πανούση Φωτεινή
7. Τσιόγκα Αθανασία
8. Αθανάσιος Πανάγου

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2014-2015» πρότεινε να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το υπ ’αριθ. Φ.6.2/3193 /06-05-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
—–
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΡΟΣ:
κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α/θμιαςΕκπαίδευσης
Δήμου Σικυωνίων
ΓεωργίουΓεννηματά 2
20200 ΚιάτοΚορινθίας

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
—–
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 44
Τ.Κ. – Πόλη: 20100 Κόρινθος
Ιστοσελίδα: http://dipe.kor.sch.gr
email: mail@dipe.kor.sch.gr
Πληροφορίες: Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
Τηλέφωνο: 2741363403
FAX: 2741085891

Κόρινθος, 06-05-2015
Αρ. Πρωτ.: Φ.6.2/3193

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας,
σχολικού έτους 2014-2015»
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. Φ.6.2/794/02-02-2015 Απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας.

Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με το ποσό των 32,11 €, για την πληρωμή των βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων), τα οποία προμηθεύτηκαν τα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία του Δήμου σας κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015, παρακαλούμε να αποστείλετε στην υπηρεσία μας, το συντομότερο δυνατό, Πρακτικό Αποδοχής και Αποδεικτικό είσπραξης.

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΣΟ €
ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟ €
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΔΣ ΠΑΣΙΟΥ 32,11 32,11
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 32,11

Ο Αν/τής Δ/ντής Π.Ε. Κορινθίας

Ασημακόπουλος Κων/νος

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
2. Αποδέχεται την χρηματοδότηση του ποσού των τριάντα δύο ευρώ και έντεκα λεπτών (32,11€) για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας) σχολικού έτους 2014-2015 και
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ Κορίνθου, γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας, όπως προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2015 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
4. Ντρίμερης Δημήτριος
5. Πανούση Φωτεινή
6. Πανάγου Αθανάσιος
7.Τσιόγκα Αθανασία

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 24-06-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

16/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Από το πρακτικό της 5/09-06-2015 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 16/2015

Περίληψη «Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας              Σικυώνας στο Σύλλογο Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας για πραγματοποίηση καλοκαιρινής εκδήλωσης».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 09 Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00π.μ συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:120/08-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

              

               ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   1. Χρήστος Γεώργας
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                      2. Αγγελική Κοκκωνίτη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                      3.Γεώργιος Κουκουμέλης
 4. Πανάγου Αθανάσιος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Ντρίμερης Δημήτριος
 7. Πανούση Φωτεινή
 8. Αθανασία Τσιόγκα

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα « Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο Σύλλογο διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας» πρότεινε να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:67/04-06-2015 έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας το οποίο έχει ως εξής :

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΙΑΤΟ

20200

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

2/Θ   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αρχαία Σικυώνα
E-mail: [mail@nip-sikyon.kor.sch.gr]  
Ιστοσελίδα:    
Τηλέφωνο: 2742025117  
Fax: 2742026809
Πληροφορίες: Πάτσιου Ιωάννα  
Τηλ:                                   6978759381  

ΘΕΜΑ: << Χρήση διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας >>

Σας ενημερώνουμε ότι τη Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου αποφάσισε να πραγματοποιήσει την καλοκαιρινή εκδήλωση στο διδακτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου και για το λόγο αυτό ζητούμε την παραχώρηση του χώρου, διότι το Νηπιαγωγείο μας στερείται κατάλληλης αίθουσας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

 

ΠΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Πράξη 10η /04-05-2015

Σχολικό Έτος : 2014-2015

Θέμα: << Χρήση διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας >>

Στην Αρχαία Σικυώνα σήμερα   4 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ

στο γραφείο του 2/θέσιου Νηπιαγωγείου συνήλθε το διδακτικό προσωπικό που αποτελείται από: 1) Πάτσιου Ιωάννα Προϊσταμένη του Νηπ/γείου , 2) Βλάχου Άννα και 3) Γλυμιδάκη Ζωγραφένια έχοντας σαν θέμα τη χρήση του διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας

αποφασίζει ομόφωνα

Να ζητήσει από τη Δημοτική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δ. Σικυωνίων την παραχώρηση του διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου για να πραγματοποιήσει στις 12 Ιουνίου 2015 την καλοκαιρινή εκδήλωση διότι στερείται κατάλληλης αίθουσας.

Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε αυτή η πράξη και υπογράφεται

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου                                               Οι Νηπιαγωγοί

Πάτσιου Ιωάννα                                                                     Άννα Βλάχου –Ζωγραφένια Γλυμιδάκη

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

             1.Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

             2.Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.

             3. Το αριθ. πρωτ:67/04-06-2015 έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας.

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
 2. Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στον Σύλλογο Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την καλοκαιρινή εκδήλωση του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 και ώρα 19:30μ.μ.
 3. Ο Σύλλογος Διδασκόντων Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας οφείλει να:
 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της καλοκαιρινής εκδήλωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2015 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

                                                                       1.Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική

Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

                                                                        3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

                                                                        4. Ντρίμερης Δημήτριος

                                                                       5. Πανούση Φωτεινή

                                                                         6. Πανάγου Αθανάσιος

                                                                       7.Τσιόγκα Αθανασία

                                                                    

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09-06-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

13/2015 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/18-05-2015 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 13/2015

Περίληψη: «Κατανομή ποσού 29.559,10€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (Α΄ Κατανομή 2015)».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18 Μαΐου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 109/12-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

              

                    

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                            1. Χρήστος Γεώργας
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                               
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                               3. Αγγελική Κοκκωνίτη
 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Ντρίμερης Δημήτριος
 6. Πανούση Φωτεινή
 7. Τσιόγκα Αθανασία
 8. Αθανάσιος Πανάγου

     Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κατανομή ποσού 29.559,10€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (Α΄ Κατανομή 2015)» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Στην με αριθμ.πρωτ.8440/24.02.2011 απόφαση του Υπ.ΥΠΕΣΑΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» άρθ.3 παρ.8α αναφέρεται ότι «με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό».

Επίσης στην με αριθμ.πρωτ.8440/24.02.2011 απόφαση του Υπ.ΥΠΕΣΑΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» άρθ.2 αναφέρεται ότι «Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. απόφαση 7/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου αποδέχεται το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (29.559,10€) προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2015(Α΄ κατανομή 2015) και πρέπει να κατανέμει το ποσό στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Κατανέμει το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (29.559,10€) στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:
Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ
1 1ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ