112/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/24-05-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 112/2016

Περίληψη:«Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 6908/19-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Μπουζιάνη Βασιλική «

3.- Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3.- Σπανός Κων/νος Μέλος

4.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: 8ο

—————-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», έθεσε υπόψη των μελών το από 19-05-16 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η τροποποίηση του προϋ/σμού του Δήμου μας τρέχοντος έτους, που έχει ως κατωτέρω:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ

Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

*************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785,20) 77.411,60 € , μεταφέρει πίστωση ποσού 12.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 64.911,60 € (77.411.60 – 12.500,00) ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.30.6262.016 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες)», πίστωση ποσού 12.500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.-

Κιάτο 19 Μαΐου 2016

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα

Α.-Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, ως κατωτέρω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785,20) 77.411,60 € , μεταφέρει πίστωση ποσού 12.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 64.911,60 € (77.411.60 – 12.500,00)

Μέσω αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.30.6262.016 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες)», πίστωση ποσού 12.500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-

Β.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2016.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

Σπυρίδων Σταματόπουλος 2. Πανάγου Αθανάσιος

3. Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24 Μαΐου 2016

Print Friendly, PDF & Email

124/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15ης/31-05-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Αριθμός Απόφασης 124/2016

 

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος

                   έτους».

                    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 7533/27-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων    Πρόεδρος           1.- Κελλάρης         Βασίλειος   Αντιπρόεδρος        

2.- Μυττάς           Ιωάννης         Μέλος             2.- Μπουζιάνη       Βασιλική             «      

3.- Ζάρκος           Δημήτριος       Μέλος             3.- Σπανός            Κων/νος         Μέλος

4.- Πανάγου         Αθανάσιος       Μέλος  

         

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: 10ο

—————-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων , εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Ψήφισης και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, μετά την αριθ. 204/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τις τεχνικές περιγραφές εργασιών που συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και τις αντίστοιχες Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, που έχουν ως εξής:

  1. 1)Αριθ. 9/2016 τεχν. περ. εργασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008» ποσού 2.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 268/2016.
  2. 2)Αριθ. 10/2016 τεχν. περ. εργασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με το πρότυπο ISO 9001:2008» ποσού 1.150,00 € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 269/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω , την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά τις αριθ. 10/2016 και 11/2016, τεχνικές περιγραφές εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ,την αριθ. 204/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τις Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου , αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.00.6117.017 Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008. 268/2016 €     2.500,00
02.00.6117.018 Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με το πρότυπο ISO 9001:2008 269/2016 €       1.150,00

                                        Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 124/2016.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

         Ο Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη

                    

                                                                     1. Μυττάς           Ιωάννης                                                  

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                 2. Πανάγου         Αθανάσιος

                                                                     3. Ζάρκος           Δημήτριος

          

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   31 Μαΐου 2016

Print Friendly, PDF & Email

77/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/11-04-2016 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 77/2016

Περίληψη:«Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος σε τμήμα ακινήτου ιδιοκτησίας Μαρίας & Ξενοφώντος Καράμπελα στην Τ.Κ. Μοσιάς του Δήμου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4414/04-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Πανάγου Αθανάσιος «
3.- Ζάρκος Δημήτριος «
4.- Σπανός Κων/νος Μέλος
5.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 8 ο
—————–
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος του 8ο θέματος περί: «Λήψης απόφασης περί της άσκησης ή μη αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος σε τμήμα ακινήτου ιδιοκτησίας Μαρίας & Ξενοφώντος Καράμπελα στην Τ.Κ. Μοσιάς του Δήμου» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα κατωτέρω:

α)την υπ’ αριθμ. 67/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Κήρυξης απαλλοτρίωσης σε τμήμα ακινήτου ιδιοκτησίας Μαρίας & Ξενοφώντος Καράμπελα στην Τ.Κ. Μοσιάς του Δήμου, β)την με αριθμ. 862/22214/17-04-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , γ)την αναγκαιότητα προώθησης των διαδικασιών, δ)την υπ’ αριθμ. 57/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Κορίνθου, Κων/νας Γεωργούλια, για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος από πλευράς του Δήμου Σικυωνίων και ε)την από 06-04-2016 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου, η οποία κατατείνει στο ν’ ασκηθεί αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για το ακίνητο ιδιοκτησίας Μαρίας & Ξενοφώντος Καράμπελα στην Τ.Κ. Μοσιάς του Δήμου ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου αφού προηγουμένως αιτηθεί τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης από την Επιτροπή του άρθρου 1 , άρθρο 1 του Π.Δ.5/1986.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.Ν’ ασκηθεί αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου αφού προηγουμένως αιτηθεί τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης από την Επιτροπή του άρθρου 1 , άρθρο 1 του Π.Δ.5/1986.
Β.Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων το Δικηγόρο Κορίνθου, κο Γαβριήλ Τασούλη, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την κατάθεση της προαναφερθείσας αίτησης.
Γ.Σε περίπτωση που το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εκδώσει συμφέρουσα για το Δήμο τιμή μονάδος και οι αντίδικοι αιτηθούν τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Δ.Σε περίπτωση που το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εκδώσει μη συμφέρουσα για το Δήμο τιμή μονάδος, ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος.
Ε.Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1,5 ώρα εργασίας.
ΣΤ.Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).
Ζ.Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2016.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Μυττάς Ιωάννης
2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Κελλάρης Βασίλειος
4. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 11 Απριλίου 2016

Print Friendly, PDF & Email

103/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13/13-05-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 103/2016

Περίληψη:«Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 6196/09-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Σπανός Κων/νος Μέλος
3.- Ζάρκος Δημήτριος « 3.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος
4.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: 9ο
—————————–
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», έθεσε υπόψη των μελών το από 09-05-16 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η τροποποίηση του προϋ/σμού του Δήμου μας τρέχοντος έτους, που έχει ως κατωτέρω:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΘΕΜΑ
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
*************************************
Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με το αρίθμ. 14998/03-02-2016 έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε) κάθε διάταξη που προέβλεπε διαφορετική εργοδοτική εισφορά έπαυσε να ισχύει κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4225/14. Ως εκ τούτου η ετήσια εργοδοτική εισφορά παύει να καταβάλλεται από το έτος 2015 (ετήσια τακτικά έσοδα 2014). Κατά συνέπεια από 1/1/2016 δεν θα παρακρατείται πλέον ετήσια εισφορά υπέρ ΤΑΕΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ (ΚΑΕ 6056), αλλά μόνο υπέρ ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ.
Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την δεσμευθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.00.6056.001 με τίτλο «Ετήσια υποχρεωτική εισφορά στο (ΤΑΔΚΥ)-ΤΕΑΔΚΥ (3%Χ75%)= 2,25% (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) & (άρθρα 84 παρ. 1 & 115 παρ. 1 Ν. 3655/2008, Β/20102/17823/71/1-8-2008 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας – ΦΕΚ 1621/13-8-2008 τ. Β΄», ποσού 128.770,26 € με την Π.Α.Υ. 31/2016 και την 15/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6462Ω1Θ-ΟΥΔ) μειώνουμε κατά 128.770,26 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010)
Μέσω Αποθεματικού
Στον Κ.Α. 02.00.6526 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού», πίστωση ποσού 17.509,33 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 313.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 330.509,33 €.
Στον Κ.Α. 02.30.7112.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων (Ψηφισθέντα με ΑΔΣ μέχρι και 2015=9.052,12)», πίστωση ποσού 58.660,93 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 30.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 88.660,93 €.
Στον Κ.Α. 02.00.6823 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», πίστωση ποσού 47.300,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 50.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 97.300,00 €.
Στον Κ.Α. 02.10.6264.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Συντήρηση-Επισκευή και αναβάθμιση μικροφωνικής εγκατάστασης Δημοτικού Συμβουλίου», πίστωση ποσού 1.350,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-
Στον Κ.Α. 02.00.6117.017 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου με αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008», πίστωση ποσού 2.500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-
Στον Κ.Α. 02.00.6117.018 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008», πίστωση ποσού 1.150,000 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-
Στον Κ.Α. 02.00.6739.007 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Δωρεά σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.) στο Ν.Π.Δ.Δ. {ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ} για τις ανάγκες της εθελοντικής ερευνητικής ομάδας σπουδαστών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, η οποία έχει σαν στόχο την κατασκευή προτύπων ηλεκτρικών οχημάτων φιλικών στο περιβάλλον», πίστωση ποσού 300,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-
*******************************

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.-
Κιάτο 9 Μαΐου 2016
Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα

Α.-Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, ως κατωτέρω:
Από την δεσμευθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.00.6056.001 με τίτλο «Ετήσια υποχρεωτική εισφορά στο (ΤΑΔΚΥ)-ΤΕΑΔΚΥ (3%Χ75%)= 2,25% (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) & (άρθρα 84 παρ. 1 & 115 παρ. 1 Ν. 3655/2008, Β/20102/17823/71/1-8-2008 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας – ΦΕΚ 1621/13-8-2008 τ. Β΄», ποσού 128.770,26 € με την Π.Α.Υ. 31/2016 και την 15/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6462Ω1Θ-ΟΥΔ) μειώνουμε κατά 128.770,26 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010)
Μεταφέρει Μέσω Αποθεματικού
Στον Κ.Α. 02.00.6526 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού», πίστωση ποσού 17.509,33 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 313.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 330.509,33 €.
Στον Κ.Α. 02.30.7112.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων (Ψηφισθέντα με ΑΔΣ μέχρι και 2015=9.052,12)», πίστωση ποσού 58.660,93 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 30.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 88.660,93 €.
Στον Κ.Α. 02.00.6823 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», πίστωση ποσού 47.300,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 50.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 97.300,00 €.
Στον Κ.Α. 02.10.6264.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Συντήρηση-Επισκευή και αναβάθμιση μικροφωνικής εγκατάστασης Δημοτικού Συμβουλίου», πίστωση ποσού 1.350,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-
Στον Κ.Α. 02.00.6117.017 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου με αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008», πίστωση ποσού 2.500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-
Στον Κ.Α. 02.00.6117.018 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008», πίστωση ποσού 1.150,000 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-
Στον Κ.Α. 02.00.6739.007 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Δωρεά σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.) στο Ν.Π.Δ.Δ. {ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ} για τις ανάγκες της εθελοντικής ερευνητικής ομάδας σπουδαστών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, η οποία έχει σαν στόχο την κατασκευή προτύπων ηλεκτρικών οχημάτων φιλικών στο περιβάλλον», πίστωση ποσού 300,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-

Β.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 103/2016.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σταματόπουλος Σπυρίδων 1 Μυττάς Ιωάννης
2 Ζάρκος Δημήτριος
3 Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 13 Μαΐου 2016

Print Friendly, PDF & Email

113/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ης/24-05-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Αριθμός Απόφασης 113/2016

 

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος

                   έτους».

                    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 6908/19-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων    Πρόεδρος           1.- Κελλάρης         Βασίλειος   Αντιπρόεδρος        

2.- Μυττάς           Ιωάννης         Μέλος             2.- Μπουζιάνη       Βασιλική             «      

3.- Ζάρκος           Δημήτριος       Μέλος             3.- Σπανός            Κων/νος         Μέλος

4.- Πανάγου         Αθανάσιος       Μέλος  

         

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: 9ο

—————-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων , εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Ψήφισης και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, μετά την αριθ. 179/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τις μελέτες που συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και τις αντίστοιχες Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, που έχουν ως εξής:

  1. 1)Αριθ. 10/2016 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. Στυμφαλίας» ποσού 13.328,16 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7135.014 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 265/2016.
  2. 2)Αριθ. 11/2016 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Σικυωνίων» ποσού 1.933,31 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6661.002 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 266/2016.
  3. 3)Αριθ. 8/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (χωματουργικές εργασίες» ποσού 12.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6262.004 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 267/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω , την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

                                        
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά τις αριθ. 10/2016 και 11/2016, μελέτες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής , την αριθ. 8/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ,την αριθ. 179/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τις Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου , αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.25.7135.014 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. Στυμφαλίας 265/2016 €     13.328,16
02.30.6661.002 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Σικυωνίων 266/2016 €       1.933,31
02.30.6262.004 Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (χωματουργικές εργασίες 267/2016 €    12.500,00

                                         Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 113/2016.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

         Ο Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη

                    

                                                                    1. Μυττάς           Ιωάννης                                                  

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                 2. Πανάγου         Αθανάσιος

                                                                     3. Ζάρκος           Δημήτριος

          

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   24 Μαΐου 2016

Print Friendly, PDF & Email

110/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14/24-05-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 110 /2016

Περίληψη: Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση ισογείου δημοτικού κτιρίου (κληροδότημα Σπυρόπουλου) σε νηπιαγωγείο».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 6908/19-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Μπουζιάνη Βασιλική «
3.- Ζάρκος Δημήτριος Μέλος 3.- Σπανός Κων/νος Μέλος
4.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εγκρίσεως ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση ισογείου δημοτικού κτιρίου (κληροδότημα Σπυρόπουλου) σε νηπιαγωγείο» έθεσε υπ’ όψη των μελών τα κατωτέρω:
Με την υπ’ αριθ. 82/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχαμε καθορίσει τους όρους της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου και είχαμε ορίσει ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου την 17η Μαΐου 2016 με βάση την υπ’ αριθ. 2/2016 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας και την υπ’ αριθ. 5586/25-04-16 περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας μας.
Ακολούθως την 17η Μαΐου 2016 έγινε η δημοπρασία του ανωτέρω έργου, όπου κατέθεσαν φακέλους προσφοράς δέκα (10) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, όπου έγιναν αποδεκτές οι οκτώ (8) και καταχωρήθηκαν οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας όπως αυτό φαίνεται στο από 17-05-2016 πρακτικό της δημοπρασίας, ως κατωτέρω:

1.- ΓΙΑΠΡΟΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53%.
2.- ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 52,07%.
3.- ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 51,33%.
4.- «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 47,25%.
5.- «4 ENGINEERING ELEMENTS O.E.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 46%.
6.- «GREEN VOLT O.E.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 45,07%.
7.- «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 42,07%.
8.- «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 37,17%.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, με την από 23η Μαΐου 2016 εισήγησή της, εισηγείται την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση ισογείου δημοτικού κτιρίου (κληροδότημα Σπυρόπουλου) σε νηπιαγωγείο» στον ΓΙΑΠΡΟ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗ με ποσοστό μέσης έκπτωσης πενήντα τρία επί τοις εκατό (53%).

Για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση ισογείου δημοτικού κτιρίου (κληροδότημα Σπυρόπουλου) σε νηπιαγωγείο» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου μας τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.70-7331.002 με ποσό 116.600,00 €, όπου θα χρηματοδοτηθεί από (ΣΑΤΑ 2012 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 3,57€) , (ΣΑΤΑ 2013 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 10.938,12€), (ΣΑΤΑ 2014 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 46.929,50€) , (ΣΑΤΑ 2015 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 46.929,50€) , (ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 11.799,31€) , με αριθ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 240/2016.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Εγκρίνει το Πρακτικό του διαγωνισμού που έγινε την 17-05-2016 για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση ισογείου δημοτικού κτιρίου (κληροδότημα Σπυρόπουλου) σε νηπιαγωγείο’» σύμφωνα με την αριθ. 2/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τον οποίο αναδείχθηκε μειοδότης ο ΓΙΑΠΡΟΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ με ποσοστό μέσης έκπτωσης πενήντα τρία επί τοις εκατό (53%) του τιμολογίου της μελέτης.

Β.- Εγκρίνει την ανάθεση του έργου στον μειοδότη ΓΙΑΠΡΟ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗ με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τρία επί τοις εκατό (53%) σύμφωνα με την από 23-05-2016 Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου μας.

Γ.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων τρέχοντος έτους και τον 02.70-7331.002 με ποσό 116.600,00 €, όπου θα χρηματοδοτηθεί από (ΣΑΤΑ 2012 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 3,57€) , (ΣΑΤΑ 2013 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 10.938,12€), (ΣΑΤΑ 2014 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 46.929,50€) , (ΣΑΤΑ 2015 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 46.929,50€) , (ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 11.799,31€) , με αριθ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 240/2016.

Δ.-Κοινοποιεί την παρούσα στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου
μας για τις περαιτέρω δικές τις ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 110/2016.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Σταματόπουλος 2. Πανάγου Αθανάσιος
3. Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 24 Μαΐου 2016

Print Friendly, PDF & Email

100/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13 / 13 – 05 – 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 100 / 2016

Περίληψη: Απ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πασίου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 6196/09-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Σπανός Κων/νος Μέλος
3.- Ζάρκος Δημήτριος « 3.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος
4.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Απ ευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου ¨ Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πασίου ¨» έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθ. 179/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης πρου/σμού του Δήμου μας τρέχοντος έτους , την αριθ. 185/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας εκτέλεσης του εν λόγω έργου ,την αριθ. 6/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πασίου» προϋπολογισμού 11.700,00 € που θα εξοφληθεί από (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Έργων.

Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πασίου» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 02.30.7331.037 με ποσό 11.700,00 €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην ΕΝΕΡΓΟΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. με τις τιμές της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις: – του Προεδρικού Διατάγματος 171/87 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»
– του Προεδρικού Διατάγματος 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
– του Προεδρικού Διατάγματος 28/80 «Εκτέλεση έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α»
– της αριθ. Δ17α/7/96/Φ.Ν. 294/27-8-1992 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
περί τροποποιήσεως της ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28-3-86 απόφασης
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια για την απευθείας
ανάθεση μικρών έργων των ΟΤΑ από € 5.869,41 σε € 10.271,46
– τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3274/2004 και
– τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πασίου» με απευθείας ανάθεση.

Β.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στην
ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. που είναι γραμμένη στα Μ.Ε.Ε.Π. με αριθμό -30068- για έργα (οδοποιϊας-οικοδομικά-υδραυλικά-λιμενικά-ηλεκτρομηχανολογικά-βιομηχανικά-ενεργειακά) με τις τιμές της επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Γ.- Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7331.037 που είναι γραμμένη στον
προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό 11.700,00 €
που θα εξοφληθεί από ( ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014), (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 253/2016).

Δ.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς-πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση
των τιμών του προϋπολογισμού.

Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προαναφερόμενο
Ε.Δ.Ε.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 13 Μαΐου 2016

Print Friendly, PDF & Email

95/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13/ 13-05-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 95/2016

Περίληψη: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική υπάλληλο Χαρίκλεια Λούτα , για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογοτύπου του Δήμου, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 6196/09-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος 2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Σπανός Κων/νος Μέλος
3.- Ζάρκος Δημήτριος « 3.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος
4.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 1ο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική υπάλληλο Χαρίκλεια Λούτα , για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογοτύπου του Δήμου, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου» έθεσε υπ’ όψιν της επιτροπής το από 25-04-16 υπηρεσιακό σημείωμα της υπαλλήλου Κελλάρη Γεωργίας, που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Προς
Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο Χαρίκλεια Λούτα για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.-

******************************************

Με την αρίθμ. 44/01-03-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010) και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών έτους 2016 και συγκεκριμένα του Κ.Α. 02.00.6221 το υπ’ αρίθμ. 14/2016 (Σειρά Β΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 19.569,00 € για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου, με υπόλογο διαχειριστή τη Χαρίκλεια Λούτα και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 01-06-2016.
Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ δαπανήθηκε ποσό 19.512,50 € σύμφωνα με το αρίθμ. 08161301600000393/29-03-2016 Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ποσού 18.885,20 € και το αρίθμ. 08161301200000018/29-03-2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ποσού 627,30 € , και το υπόλοιπο ποσό των 56,50 € (19.569,00 – 19.512,50=56,50€) κατατέθηκε από την παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αρίθμ. 29/2016 Γραμμάτιο Είσπραξης .
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο 25 Απριλίου 2016
Η Υπόλογος

Χαρίκλεια Λούτα

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθεί ο αποδιδόμενος λογαριασμός.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθ. 44/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , το από 25-04-2016 Υπηρεσιακό σημείωμα της υπολόγου υπαλλήλου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από την υπόλογο διαχειρίστρια υπάλληλο του Δήμου μας κ. Λούτα Χαρίκλεια σύμφωνα με α) το αριθ. Β’ 14/2016 χρηματικό ένταλμα ποσού 19.569,00 € , που εκδόθηκε επ΄ονόματί της για την αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου με διαχειρίστρια την ανωτέρω υπάλληλο και β) το αριθ. 29/2016 γραμμάτιο είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας επιστροφής χρημάτων από την ανωτέρω υπάλληλο ποσού 56,50 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2016
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 13 Μαΐου 2016

Print Friendly, PDF & Email

76/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/11-04-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 76/2016

Περίληψη: «Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση κατασχετηρίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4414/04-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Πανάγου Αθανάσιος «
3.- Ζάρκος Δημήτριος «
4.- Σπανός Κων/νος Μέλος
5.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: 7ο
——————–
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Ορισμού δικαστικού επιμελητή για την επίδοση κατασχετηρίων», έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. 75/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Ορισμού δικηγόρου για την σύνταξη κατασχετηρίων» , και το γεγονός ότι κατόπιν της σύνταξης των εν λόγω κατασχετηρίων πρέπει να επιδοθούν από δικαστικό επιμελητή, κρίνεται απαραίτητος ο διορισμός δικαστικού επιμελητή, για την επίδοση αυτών.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής για τις προαναφερθείσες επιδόσεις εντός του Νομού Κορινθίας προτείνει τον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου, κο Ανδρέα Καλλιτζάκη και για τις επιδόσεις εντός του Νομού Αττικής την δικαστική επιμελήτρια κα Κατίνα Δανίκα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716 Β/26—08-2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/ Β/18-09-2008 Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Ορίζει τον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου, κο Ανδρέα Καλλιτζάκη για επιδόσεις εντός Νομού Κορινθίας και για τις επιδόσεις εντός του Νομού Αττικής την δικαστική επιμελήτρια κα Κατίνα Δανίκα για να αναλάβουν τις επιδόσεις των κατασχετηρίων σε οφειλέτες του Δήμου μας.
Β.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00-6492.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εσόδων Δήμων» με ποσό € 5.000,00.
Γ.- Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών θα γίνει σύμφωνα με την με αριθμό 1089838/6612/0016/2006 (ΦΕΚ 1560/τ. Β΄/24-10-2006) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός του ύψους των δικαιωμάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης των δικαιούχων προσώπων και του τρόπου είσπραξης αυτών» σε συνδυασμό με την αριθ. πρωτ.2/43371/0026/12-06-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 76/2016.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Μυττάς Ιωάννης
2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Κελλάρης Βασίλειος
4. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 11 Απριλίου 2016

Print Friendly, PDF & Email

99/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13 / 13 – 05 – 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 99 / 2016

Περίληψη: Απ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνος».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 6196/09-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Σπανός Κων/νος Μέλος
3.- Ζάρκος Δημήτριος « 3.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος
4.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5ο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Απ ευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνος¨» έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθ. 184/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας εκτέλεσης του εν λόγω έργου, την αριθ. 5/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνος» προϋπολογισμού 12.600,00 € που θα εξοφληθεί από ( ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013= 7,72€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014= 8.802,98€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015= 3.789,30€) και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Έργων.

Για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνος» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 02.30.7326.003 με ποσό 12.600,00 €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην ΕΝΕΡΓΟΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. με τις τιμές της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις: – του Προεδρικού Διατάγματος 171/87 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»
– του Προεδρικού Διατάγματος 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
– του Προεδρικού Διατάγματος 28/80 «Εκτέλεση έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α»
– της αριθ. Δ17α/7/96/Φ.Ν. 294/27-8-1992 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
περί τροποποιήσεως της ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28-3-86 απόφασης
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια για την απευθείας
ανάθεση μικρών έργων των ΟΤΑ από € 5.869,41 σε € 10.271,46
– τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3274/2004 και
– τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην
Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνος» με απευθείας ανάθεση.

Β.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στην
ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. που είναι γραμμένη στα Μ.Ε.Ε.Π. με αριθμό -30068- για
έργα (οδοποιϊας-οικοδομικά-υδραυλικά-λιμενικά-ηλεκτρομηχανολογικά-βιομηχανικά-ενεργειακά)
με τις τιμές της επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Γ.- Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7326.003 που είναι γραμμένη στον
προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό 12.600,00 €
που θα εξοφληθεί από ( ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013= 7,72€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ 2014= 8.802,98€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015= 3.789,30€), (Πρόταση
Ανάληψης Υποχρέωσης 252/2016).

Δ.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς-πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση
των τιμών του προϋπολογισμού.

Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προαναφερόμενο
Ε.Δ.Ε.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 99/2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 13 Μαΐου 2016

Print Friendly, PDF & Email

96/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/13-05-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 96/2016

Περίληψη: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 6196/09-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος 2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Σπανός Κων/νος Μέλος
3.- Ζάρκος Δημήτριος « 3.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος
4.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 2ο
—————————–
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ,Σταματόπουλος Σπυρίδων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ», έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 26-04-2016, υπηρεσιακό σημείωμα, της Οικονομικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 1ο
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού.-
******************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», μπορεί με απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή (και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή) να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
Επειδή από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, προκειμένου ο Δήμος μας να καταβάλλει την συμμετοχή του στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού η οποία ανέρχεται σύμφωνα με την 139/2016 Α.Δ.Σ. στο ποσό των 8.114,37€ και σε συνδυασμό με το ότι, απαραίτητο δικαιολογητικό για την πληρωμή του έργου είναι το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για το οποίο η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν δύναται να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο, θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή :
1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Νικολάου Στούκα, ποσού 8.114,37 € και σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7325.001.
2. Εξουσιοδοτήσει τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των 8.114,37 € για τη συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών.
3. Ψηφίσει την σχετική πίστωση σε βάρος του προαναφερόμενου Κωδικού, δεδομένου ότι με την 139/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασισθεί η συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 238/2016) (Εγκύκλιος 30/2011).-
Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-
Κιάτο 26 Απριλίου 2016
Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) μπορεί με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (και μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ») να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα Δημοτικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφ όσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις
δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Νικολάου Στούκα, ποσού € 8.114,37.

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 8.114,37 στον Κ.Α. 02.20-7325.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 238/2016) δεδομένου ότι με την αριθ. 139/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασισθεί η συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου.

Γ.- Εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των € 8.114,37 για τη συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ του Δήμου μας.

Δ.-Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 13η Αυγούστου 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 96/2016.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 13 Μαϊου 2016

Print Friendly, PDF & Email

104/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/13-05-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Αριθμός Απόφασης 104/2016

Περίληψη:«Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος

                   έτους».

                    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 6196/09-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα   – 4 –   ήτοι:

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος                 1.- Μπουζιάνη   Βασιλική         Μέλος    

2.- Μυττάς           Ιωάννης       Μέλος                     2.- Σπανός       Κων/νος         Μέλος

3.- Ζάρκος           Δημήτριος      «                       3.- Πανάγου     Αθανάσιος       Μέλος  

4.- Κελλάρης         Βασίλειος Αντιπρόεδρος

        

  

           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: 10ο

—————-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων , εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Ψήφισης και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, μετά την αριθ. 179/2016, 180/2016, 181/2016,182/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την αντίστοιχη Π.Α.Υ., που έχει εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω , την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

                                        
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά την αριθ. 179/2016, 180/2016, 181/2016 και 182/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τις Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου , αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.10.6232.003 Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 255/2016 €        5.785,20
02.64.7324.004 Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Ιπποκράτους (βόρεια πλευρά). 256/2016 €     64.466,98
02.00.6117.015 Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη διερεύνηση του σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων του υδατικού διαμερίσματος της βόρειας Πελ/σου του Δήμου 257/2016 €             3.690,00
02.00.6117.016 Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στα πλαίσια εκκρεμούσας δίκης του Δήμου μας με τά την 47/2014 απόφαση Ειρηνοδικείου Σικυώνος. 258/2016 €             4.920,00
02.00.8117.154 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα στο Ι.Κ.Α. (12ος /2015) 259/2016 €               450,80
02.30.8111.003 Οφειλόμενα στον Παπαβασιλείου Βασίλειο (Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας) για μετακινήσεις τους εκτός έδρας κατά το έτος 2015. 260/2016 €               547,40
02.15.6162.001 Δαπάνες για υλοποίηση σύμβασης με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ) για την λειτουργία του θεσμού. 261/2016 €               615,00
02.00.8113.047 Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ για προμήθεια της από την πληρωμή μισθοδοσίας, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. 262/2016 €               103,92
02.10.8117.003 Οφειλόμενα στον ΜΑΥΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ από μισθώματα κτιρίου στέγασης Κ.Ε.Π. για το δ΄τρίμηνο 2015. 263/2016 €             1.446,30

                                        Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2016.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

         Ο Πρόεδρος                                                          Τα μέλη

Σταματόπουλος Σπυρίδων                             1 Μυττάς             Ιωάννης                                                  

                                                                   2 Ζάρκος             Δημήτριος

                                                                   3 Κελλάρης           Βασίλειος                  

                                                                  

                            Ακριβές απόσπασμα

                                                    Κιάτο 13 Μαΐου 2016

Print Friendly, PDF & Email

94/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/13-05-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 94/2016

Περίληψη:«Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών τεχνικού
ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 6196/09-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος 2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Σπανός Κων/νος Μέλος
3.- Ζάρκος Δημήτριος « 3.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος
4.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 2ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
——————————————–
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων, μετά την έναρξη της συνεδρίασης εισηγήθηκε να συζητηθεί κατεπειγόντως προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί: «Έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας», και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει , η οποία ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και έθεσε υπόψη των μελών το από 09-05-2016 Yπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού του Δήμου που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
Εσωτερική Διανομή
Λογιστήριο για την έκδοση Π.Α.Υ.

ΘΕΜΑ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, μπορεί με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
Από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, προκειμένου ο Δήμος μας να προκαταβάλλει τα τέλη τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας από το ΚΤΕΟ.
Σύμφωνα με τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ):
1.Των φορτηγών : ΚΗΗ 2901, ΚΗΥ 2236, ΚΗΙ 5497, ΚΗΙ 5519, ΚΗΥ 2216, ΚΗΗ 2925
2.Των επιβατικών: ΚΗΥ 2227, ΚΗΥ 5122
3.Των απορριμματοφόρων : ΚΗΥ 5128, ΚΗΥ 2211
προκύπτει ότι πλησιάζει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους και πρέπει να διεξαχθεί νέος έλεγχος των οχημάτων.
Με την αριθ. 8913/1089/2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίστηκαν εκ νέου τα τέλη διενέργειας των τεχνικών ελέγχων των οχημάτων από τα δημόσια ΚΤΕΟ.
Όμως μετά από έρευνα που διεξήχθη, διαπιστώθηκε ότι τα δημόσια ΚΤΕΟ στο Νομό Κορινθίας αλλά και στους όμορους νομούς σε απόσταση μέχρι 80 χλμ παραμένουν κλειστά, λόγω εργασιών που γίνονται για την πιστοποίησή τους, ενώ τα μοναδικά ΚΤΕΟ σε ανάλογη απόσταση που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων είναι το Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. FAST TRACK Πιτσάκης και το Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. AUTOVISION, στην Κόρινθο, τα οποία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία απέστειλαν προσφορές .
Βάσει των ανωτέρω και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη, θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:
1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Νικόλαου Τσήρου , ποσού 100,00€ σε βάρος του Κ.Α.02.10-6331.001 «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)», ποσού 355,00€ σε βάρος του Κ.Α.02.20-6331.001 «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)» και ποσού 150,00€ σε βάρος του Κ.Α.02.30-6331.001 «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)».
2. Εξουσιοδοτήσει τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των 605,00€ για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων του Δήμου μας από το ΚΤΕΟ, καταβάλλοντας αυτό με διπλότυπα είσπραξης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Τράπεζα κ.λ.π και στη συνέχεια ν’ αποδώσει λογαριασμό σε διάστημα τριών (3) μηνών.
3. Ψηφίσει τις ανάλογες πιστώσεις των παραπάνω Κωδικών Αριθμών.
Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.

Κιάτο 09-05-2016
Για το Τμήμα Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού
Ο Εισηγητής

Τσήρος Νικόλαος Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Τσιοκάρας Ιωάννης
Πτυχ. Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας , στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Νικολάου Τσήρου, ποσού € 605,00.

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει α) ποσό € 100,00 σε βάρος του Κ.Α. 02.10-6331.001 (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 250/2016) , β) ποσό 355,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.20-6331.001 (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 250/2016) και γ) ποσό 150,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30-6331.001 (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 250/2016) που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους.

Γ.- Εξουσιοδοτεί τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των € 605,00 για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.

Δ.- Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 13η Αυγούστου 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 94/2016.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 13-05-2016

Print Friendly, PDF & Email

98/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13/13-05-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ 2016

Περίληψη: Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση – ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 6196/09-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4- ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Σπανός Κων/νος Μέλος
3.- Ζάρκος Δημήτριος « 3.- Πανάγου Αθανάσιος Μέλος
4.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 4ο θέμα περί «Καθορισμού όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση – ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας» εξέθεσε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι:

Α) Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας τρέχοντος έτους και ειδικότερα στον Κ.Α. 02.30-7322.003 είναι εγγεγραμμένη πίστωση € 40.000,00 με τίτλο «Αποπεράτωση – ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας» προερχόμενα από: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με αριθ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 251/2016 , το έργο αυτό θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 171/87 και Π.Δ. 609/85 σε εκτέλεση του Ν. 1418/84 του Ν. 3669/08 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα καθώς και της εγκυκλίου 26/2012 της Γ.Γ.Δ.Ε.

Β) Την αριθ. 4/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση – ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας», με προϋπολογισμό δαπάνης € 40.000,00 που θα χρηματοδοτηθεί από: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 και εισηγήθηκε να καταρτισθούν οι όροι διακήρυξης, όπως στο σχέδιο της μελέτης που αναγράφονται, για τη σύντομη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» , του Π. Δ/τος 28/80 , του Π. Δ/τος 609/85 και 171/87 καθώς και των Ν. 1418/84 και 3263/2004 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α.- Εγκρίνει τη με πρόχειρο διαγωνισμό εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση – ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας».
Β.- Η Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου για τη δημοπράτηση έργων έτους 2015
προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της Β τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1 του Ν. 3669/2008, έχει συγκροτηθεί με την αριθ. 340/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Γ.- Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει ποσό € 40.000,00 από την πίστωση του Κ.Α. 02.30-7322.003 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2016 για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση – ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας», που θα χρηματοδοτηθεί από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 251/2016).

Δ.- Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης όπως παρακάτω:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Τύπος Β)

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Τύπος Β)

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

διακηρύσσει

τη με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

Προϋπολογισμού 39.999,98 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ σελ.
Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 5

Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 6

Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς 6

Άρθρο 4 Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 7

Άρθρο 5 Σύμβαση – Συμβατικά τεύχη 11

Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 11

Άρθρο 7 Εφαρμοστέα νομοθεσία 12

Άρθρο 8 Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου 13

Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 13

Άρθρο 10 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 13

Άρθρο 12 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 14

Άρθρο 13 Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 15

Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 15

Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 15

Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) 16

Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου 16

Άρθρο17Α Α 18
Άρθρο 18 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 17

Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 17

Άρθρο 20 Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 18

Άρθρο 22 Επαγγελματικά προσόντα 18

Άρθρο 23 Δικαιολογητικά 19

Άρθρο 24 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25 Διάφορα 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία

Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

1.1 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων που έχει έδρα το ΚΙΑΤΟ.

Οδός : Γεωργίου Γεννηματά 2
Ταχ.Κωδ. : 20200
Τηλ. : 2742360100
Telefax : 2742023562
E-mail : d-sikyon@otenet.gr

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Δ/νση Τεχν. Υπηρ. & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο.

1.5 – «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.
– «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία.
– «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο του έργου.
– «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό.
– Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης.
Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς , που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων, οδός Γ. Γεννηματά 2, 20200 Κιάτο Κορινθίας. Πληροφορίες Κων/να Φίλη, τηλ. 2742360104
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 . Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι θα αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον φάκελο της προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονομική προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).
Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.
Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.

3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ΚΔΕ. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:
• σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,
• σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,
• σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,
• σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,
• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της.

3.5 Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.
Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ, δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος άρθρου, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς.
Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών.

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα από αυτά ανά σελίδα.
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις , σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στον συγκεκριμένο διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.

ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται.

η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ.

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.
Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄.

4.2 Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ . Αν, μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους εκτός του μειοδότη. Μετά προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΔΕ, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων , καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονομαστικοποίησης των μετοχών).
Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα Πτυχίου) προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.
Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ΚΔΕ προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς τον σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 – 11) και 39 του ΚΔΕ.

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω :

1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:
(1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.
(2) Οι Ευρωκώδικες.
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους . Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων :

– Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
– Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
– Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
– Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
– Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
– Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.2 Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ.

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ.

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

11.1 Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι:
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».

11.2 Προϋπολογισμός του έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 39.999,98 Ευρώ και αναλύεται σε :
Δαπάνη Εργασιών: 23.964,86 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%: 4.313,67 €
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) Αναθεώρηση: 4.241,78 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23%: 7.479,67 €

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου

Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Προβλέπεται να γίνει πλακόστρωση της πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας με συνδυασμό ορθογωνισμένων και ακανόνιστων πλακών όπως απεικονίζεται και στο σχέδιο ανάπλασης που συνοδεύει την μελέτη.

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:
• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
• να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,
• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
• Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:
• με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα
• με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.
Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου – Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με «Πρόχειρο Διαγωνισμό» της περ. δ) του άρθρου 3 του ΚΔΕ.

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 6 του ΚΔΕ .

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ.

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας , εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 651,00 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ . Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση.

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ενός (1) μήνα και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014, άρθρο 24 παρ. 2 & 3 και άρθρο 29 παρ. 6 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 26 Ιουλίου 2016 .

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.

15. 5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

16.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο .

16.2 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση .

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 26η Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 και του άρθρου 29 παρ. 6 του ΚΔΕ) για διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών .

Άρθρο 20: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά την παρ. 5 του άρθρου 29 του ΚΔΕ στον Ελληνικό Τύπο και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίευσης διακηρύξεων δημοσίων έργων.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου .

.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , καθώς επίσης και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον η βεβαίωσή τους καλύπτει τον Προϋπολογισμό του έργου.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους , υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη ……του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας …………………….., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) .
21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:
1. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη.
3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.
4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.
5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία).
6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι εγγεγραμμένη.
7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.
8. Τεχνική ικανότητα .
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας.
β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. ΚΔΕ).
γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 145 του ΚΔΕ).
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας
Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα μέλη των κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:
23.2.1 Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον κατέχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.
Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ΄.
Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των παραγ. α΄ έως δ΄, εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους.

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22 υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι:
ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του,
ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,
ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία) και
iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ) στην Ελλάδα.
Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ).

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της.
Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.
δ. Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά.
ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις .

23.2.3 Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην υποσημείωση 38). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται.

23.2.4 Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 23.2.2.α):
α. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση..
Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ ).

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή αποκλεισμού):
1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες κατατίθενται πρωτότυπες.
2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).
Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων.
Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.
Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην Ε.Π. προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.
3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία).
4. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.
Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση.

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ). Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:

Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των στοιχείων της προσφοράς τους.
Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς .
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής .
Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις

25.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την αριθμ. 98/2016 Απ. Ο.Ε.
25.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.

25.4

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. 98/2016 Απ. Ο.Ε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 98/2016.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 13 Μαΐου 2016

Print Friendly, PDF & Email

102/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   13/ 13-05-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ     102/ 2016

 

Περίληψη: «Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία».

                    

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 6196/09-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος                           1.- Μπουζιάνη   Βασιλική         Μέλος      

2.- Μυττάς Ιωάννης                    Μέλος                              2.- Σπανός         Κων/νος         Μέλος

3.- Ζάρκος Δημήτριος                   «                                   3.- Πανάγου Αθανάσιος             Μέλος  

4.- Κελλάρης Βασίλειος         Αντιπρόεδρος

    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 8ο

             Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος Σταματόπουλος Σπυρίδων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8ο θέμα περί:«Καθορισμού όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ¨Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγείᨻ εξέθεσε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι:

                Α) Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας τρέχοντος έτους και ειδικότερα στον Κ.Α. 02.30-7323.002 είναι εγγεγραμμένη πίστωση € 372.000,00 για «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία» προερχόμενα από: (Ρυμοτομία, από χρηματικό υπόλοιπο παρελθόντων ετών μέχρι και 31-10-15) , με αριθ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 254/2016, το έργο αυτό θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 171/87 και Π.Δ. 609/85 σε εκτέλεση του Ν. 1418/84 του Ν. 3669/08 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα καθώς και της εγκυκλίου 26/2012 της Γ.Γ.Δ.Ε.

Β) Την αριθ. 3/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία», με προϋπολογισμό δαπάνης € 372.000,00 προερχόμενα από: : (Ρυμοτομία, από χρηματικό υπόλοιπο παρελθόντων ετών μέχρι και 31-10-15) και εισηγήθηκε να καταρτισθούν οι όροι διακήρυξης, όπως στο σχέδιο της μελέτης που αναγράφονται, για τη σύντομη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου.

            Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Π. Δ/τος 609/85 και 171/87 καθώς και των Ν. 1418/84 και 3669/2008 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

Α.- Εγκρίνει τη με ανοικτό διαγωνισμό εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία».

             Β.- Η Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου για τη δημοπράτηση έργων έτους 2016 προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της Β τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρου 21 παρ.1 του Ν. 3669/2008, έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 340/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

           Γ.- Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει ποσό € 372.000,00 από την πίστωση του Κ.Α. 02.30-7323.002 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2016 για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία», που θα χρηματοδοτηθεί από (Ρυμοτομία, από χρηματικό υπόλοιπο παρελθόντων ετών μέχρι και 31-10-15), (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 254/2016).

Δ.- Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης όπως παρακάτω:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(Τύπος Β)

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

ΕΡΓΟ:

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΗΣΗ[1]:

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ»

 

 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ (Χ.Υ. 15.9.2015)

     
     

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(Τύπος Β)

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ[2]

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

 

 

 

 

     
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

ΕΡΓΟ:

 

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ»

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ[3]:

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ (Χ.Υ. 15.9.2015)

 
         
   
   
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ  
   
         

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

διακηρύσσει

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ»

Προϋπολογισμού 371.999,99 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

    σελ.
Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 5
     
Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 6
     
Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς 6
     
Άρθρο 4 Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 7
     
Άρθρο 5 Σύμβαση – Συμβατικά τεύχη 11
     
Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 11
     
Άρθρο 7 Εφαρμοστέα νομοθεσία 12
     
Άρθρο 8 Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου 13
     
Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 13
     
Άρθρο 10 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 13
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 
Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 13
     
Άρθρο 12 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 14
     
Άρθρο 13 Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 15
     
Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 15
     
Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 15
     
Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) 16
     
Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου 16

Άρθρο17Α Α

  18
Άρθρο 18 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 17
     
Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 17
     
Άρθρο 20 Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 17
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 
Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 18
     
Άρθρο 22 Επαγγελματικά προσόντα 18
     
Άρθρο 23 Δικαιολογητικά 19
     
Άρθρο 24 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 23
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 
Άρθρο 25 Διάφορα 25


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

Άρθρο 1:     Κύριος του Έργου – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία

  1. 1.1Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.[4]
  1. 1.2Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. [5]

1.3               Προϊστάμενη Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ που έχει έδρα το ΚΙΑΤΟ[6]

Οδός : Γεωργίου Γεννηματά 2
Ταχ.Κωδ. : 20200
Τηλ. : 27423-60100
Telefax : 27420-23567
Email[7] : d-sikyon@otenet.gr

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.

1.4               Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων.

                 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 07 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, Γ. Γεννηματά 2, στο Κιάτο.[8]

1.5              –        «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.

                «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία.

                «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο του έργου.

                «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό.

                Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)

1.6              Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης.

Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Άρθρο 2:     Παραλαβή τευχών