98/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13ο/27-03-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3064/23-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 13ο

 

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 23.03.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εισήγηση του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε

υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

του Δήμου Σικυωνίων»

{Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε}                                                                      €   403.359,94

-Διόρθωση ποσού από 407.951,11€ σε 403.359,94€

Επισκευή-Συντήρηση Πεζοδρομίων                                                                                                               €     47.889,76

-Διόρθωση ποσού από 201.197,85€ σε 47.889,76€

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.25.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με το ποσό των 72.360,94 € προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 49.475,04€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.609,91€ και από ΣΑΤΑ 2009 με το ποσό των 16.275,99€ , μεταφέρει πίστωση ποσού 440,94 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 71.920,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 49.475,04€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.168,97€ και από ΣΑΤΑ 2009 με το ποσό των 16.275,99€.

Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.25.7135.018 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με το ποσό των 411.611,80 € προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 395.570,63€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 560,21€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 124,96€ και από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 15.356,00€, μεταφέρει πίστωση ποσού 64.659,80 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 346.952,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 330.910,83€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 560,21€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 124,96€ και από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 15.356,00€.

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.64.7336.002 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}» με το ποσό των 407.951,11€ , προερχόμενο από ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. με το ποσό των 400.000,00€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 4.591,17€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.843,09€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με το ποσό των 687,23€ , από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 11,06€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 418,56€, μεταφέρει  πίστωση ποσού 4.591,17€ προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 403.359,94€ προερχόμενο από ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. με το ποσό των 400.000,00€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.843,09€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με το ποσό των 687,23€ , από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 11,06€ , και από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 418,56€.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7334.001 με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Πεζοδρομίων», {ΝΕΟ ΕΡΓΟ} με το ποσό των 201.197,85 € προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με το ποσό των 176.230,00€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 68,20€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 7.278,07€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 282,30€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των15.046,42€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 1.819,86€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΑΤΑ 2013 με το ποσό των 115,00€ και από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 358,00€ , μεταφέρει πίστωση ποσού 153.308,09 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με το ποσό των 128.340,24€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των   68,20€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 7.278,07€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 282,30€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των15.046,42€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 1.819,86€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΑΤΑ 2013 με το ποσό των 115,00€ και από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 358,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 47.889,76€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018.

Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού ( 440,94 + 64.659,80 + 4.591,17 + 153.308,09) 223.000,00€ στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Από το ενισχυμένο αποθεματικό μεταφέρει στον Κ.Α. 02.25.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» πίστωση ποσού 223.000,00 € ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 24.800,00 €, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 247.800,00 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με το ποσό των 153.140,24€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των   69.319,17€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 7.719,01€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 282,30€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των15.046,42€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 1.819,86€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΑΤΑ 2013 με το ποσό των 115,00€ και από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 358,00€.

Κιάτο 23 Μαρτίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                              Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                                    (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τ από 23.03.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμαέτους 2018 ως κατωτέρω:

 

Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων»

{Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε}

Διόρθωση ποσού από 407.951,11€ σε 403.359,94€

403.359,94  

Επισκευή-Συντήρηση Πεζοδρομίων

Διόρθωση ποσού από 201.197,85€ σε 47.889,76€

47.889,76

 

Β. Τροποποιεί το Προϋπολογισμό έτους 2018 ως κατωτέρω:

 

1α). Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.25.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με το ποσό των 72.360,94 € προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 49.475,04€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.609,91€ και από ΣΑΤΑ 2009 με το ποσό των 16.275,99€, μεταφέρει πίστωση ποσού 440,94 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 71.920,00 € προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 49.475,04€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.168,97€ και από ΣΑΤΑ 2009 με το ποσό των 16.275,99€.

Μεταφορά

πίστωσης συνολικού

ποσού

223.000,00 €

1. Στο Κ.Α. 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό» για ενίσχυσή του μεταφέρει συνολικό ποσό (440,94 + 64.659,80 + 4.591,17 + 153.308,09) 223.000,00 €.
1β) Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.25.7135.018 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με το ποσό των 411.611,80 € προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 395.570,63€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 560,21€   από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 124,96€ και από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 15.356,00€, μεταφέρει πίστωση ποσού 64.659,80 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 346.952,00 € προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 330.910,83€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 560,21€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 124,96€ και από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 15.356,00€.
1γ) Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.64.7336.002 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}» με το ποσό των 407.951,11€, προερχόμενο από ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. με το ποσό των 400.000,00€ , από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 4.591,17€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.843,09€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ ,   από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με το ποσό των 687,23€ , από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 11,06€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 418,56€, μεταφέρει   πίστωση ποσού 4.591,17 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 403.359,94 € προερχόμενο από ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. με το ποσό των 400.000,00€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.843,09€ , από   ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από   ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με το ποσό των 687,23€ , από   ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 11,06€ , και από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 418,56€.
1δ) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7334.001 με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Πεζοδρομίων», {ΝΕΟ ΕΡΓΟ} με το ποσό των 201.197,85 € προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με το ποσό των 176.230,00€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 68,20€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 7.278,07€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 282,30€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των15.046,42€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 1.819,86€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΑΤΑ 2013 με το ποσό των 115,00€ και από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 358,00 €, μεταφέρει πίστωση ποσού 153.308,09 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με το ποσό των 128.340,24€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των     68,20€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 7.278,07€ ,   από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 282,30€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 15.046,42 €, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 1.819,86€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΑΤΑ 2013 με το ποσό των 115,00€ και από   ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 358,00€   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 47.889,76 € προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018.
2. Από τον ενισχυμένο Κ.Α. 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει πίστωση ποσού 223.200,00 €.

Μεταφορά

πίστωσης

ποσού

223.000,00 €

2.1 Στον Κ.Α. 02.25.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» πίστωση ποσού 223.000,00 € ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 24.800,00 €, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 247.800,00   € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με το ποσό των 153.140,24€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των   69.319,17€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 7.719,01€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 282,30€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των15.046,42€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 1.819,86€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΑΤΑ 2013 με το ποσό των 115,00€ και από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 358,00€.

Γ.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 98/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27-03-2018

Print Friendly, PDF & Email