95/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11ο/03-04-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ95/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4135/30-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 30-03-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

**********************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου   μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,   νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

         Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.

         Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

         Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

         Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

         Με τη λήξη της χρήσης του οικονομικού έτους 2016 η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μετέφερε και βεβαίωσε χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-2016 στη χρήση οικονομικού έτους 2017 συνολικού ποσού 4.338.233,85 € και το οποίο αναλύεται ως εξής:                       

Τακτικά έσοδα                                                                  2.393.690,72 €                                                                  

Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα                                          242.198,84 € και

Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα                                           1.702.425,29 €.

         Το Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας αναλύεται ως εξής:

Κ.Α.

Αιτιολογία

ΠΟΣΟ
06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 2.393.609,72    
06.00.5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 242.198,84  
06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 1.555.040,36
06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων σκοπών 100.873,46
06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 46.511,47
ΣΥΝΟΛΟ  

4.338.233,85

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του Δήμου είχε προϋπολογισθεί ως χρηματικό υπόλοιπο ποσό 5.422.906,22 € και το οποίο σύμφωνα με την από 31 / 09 / 2016 βεβαίωση της Δημοτικής Ταμία αναλύεται ως εξής:

06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών: 2.984.946,86 €.

06.00.5121.001Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών: 280.000,00 €.

06.00.5122Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες : 2.004.430,14 €.

06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών: 120.000,00 €

06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου: 33.529,22

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συνολική διαφορά του προϋπολογισθέντος και του πραγματικού χρηματικού υπολοίπου είναι όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΙΚΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ

ΜΕΙΩΣΗ

ΑΥΞΗΣΗ

  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2015  

5111

2.984.946,86 2.393.609,72 (-)   591.337,14
5121.001 280.000,00 242.198,84 (-)     37.801,16

5122

2.004.430,14 1.555.040,36 (-)   449.389,78

5123

120.000,00 100.873,46 (-)     19.126,54

5129

33.529,22 46.511,47 (+)     12.982,25

ΣΥΝΟΛΑ

5.422.906,22 4.338.233,85 (-) 1.084.672,37

          

Δηλαδή θα πρέπει να γίνει: α) μείωση στο χρηματικό υπόλοιπο ως εξής:

 • Στα τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 591.337,14 €   (Κ.Α. 5111)
 • Στα έκτακτα έσοδα για την για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 37.801,16 € (Κ.Α. 5121.001.)
 • Στα έκτακτα έσοδα (εκτός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες κατά 449.389,78 € (Κ.Α. 5122) -και-
 • Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών κατά 19.126,54 € (Κ.Α. 5123)

β) αύξηση στο χρηματικό υπόλοιπο ως εξής:

 • Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών κατά 12.982,25 € (Κ.Α. 5129)

       Θα πρέπει να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 προκειμένου να γίνει τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου με κατάργηση των πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί είτε ως αποπληρωμή είτε στο σκέλος των οφειλών και εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2016 , και να μειωθούν – ενισχυθούν κωδικοί αριθμοί για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου.

         Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 ως ακολούθως:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.984.946,86 € μειώνουμε κατά 591.337,14 , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.393.609,72 €

2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5121.001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 280.000,00€ μειώνουμε κατά 37.801,16 διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 242.198,84 €

3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5122 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.004.430,14 € μειώνουμε κατά 449.389,78 , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.555.040,36 €.

4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 120.000,00€ μειώνουμε κατά 19.126,54 διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 100.873,46 €

5. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5129 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 33.529,22€ αυξάνουμε κατά 12.982,25 διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 46.511,47 €

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

         Μετά την μείωση του (Κ.Α. 5111) «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 591.337,14 προτείνεται η μείωση ή κατάργηση πιστώσεων για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως συνεχιζόμενα-αποπληρωμή-οφειλή, και μέρος αυτών πληρώθηκε, αναλυτικά όπως παρακάτω:  

Κωδικός Αριθμός Περιγραφή ΠΟΣΟ Π/Υ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
02.00.6117.001 Γιατρός Εργασίας (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- χρονικό διάστημα από 01/11/2015 έως 31/10/2016) 1.750,00 1.750,00 0,00
02.00.6117.005 Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 5.800,00 5.800,00 0,00
02.00.8112.038 Οφειλόμενα σε αιρετούς για μετακινήσεις εκτός έδρας 1.024,91 1.024,91 0,00
02.00.8115.050 Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, διακηρύξεων κ.λ.π. 1.324,71 332,10 992,61
02.00.8117.056 Καταβολή μέρους επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων με την επωνυμία “Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.”, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κ.Δ.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έτους 2016 50.000,00 50.000,00 0,00
02.00.8117.080 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2016 σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις αρίθμ. 192 & 381/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 16.300,00 4.000,00 12.300,00
02.00.8117.081 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2016 σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την αρίθμ. 193/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 13.400,00 8.200,00 5.200,00
02.00.8117.110 Οφειλόμενη ετήσια τακτική επιχορήγηση έτους 2016 του Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -Η ΜΗΚΩΝΗ-   Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τη συστατική του πράξη.- 70.000,00 70.000,00 0,00
02.00.8117.152 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2015, σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την 413/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» (ΧΕΠ: Β-164, 171-182,185-188 & 189/2015). 6.300,00 3.700,00 2.600,00
02.10.6115.002 Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2016 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2015 – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 18.000,00 18.000,00 0,00
02.10.6117.002 Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμού του Δήμου μας χρήσεως 2015 από Ορκωτό Ελεγκτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 10.000,00 10.000,00 0,00
02.10.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 6.377,51 6.377,51 0,00
02.10.6264.001 Συντήρηση-Επισκευή και αναβάθμιση μικροφωνικής εγκατάστασης Δημοτικού Συμβουλίου (Συνεχιζόμενο – Αποπληρωμή ) 1.350,00 1.350,00 0,00
02.10.6264.006 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (Από 11ος/2015 έως 10ος/2016) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 442,80 442,80 0,00
02.10.6264.015 Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 3.000,00 3.000,00 0,00
02.10.6264.016 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.ΕΠ. επί 24ώρου βάσεως (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) 360,00 360,00 0,00
02.10.6265.004 Τεχνική υποστήρηξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και fax (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) 1.242,36 1.242,36 0,00
02.10.6265.006 Τεχνική υποστήρηξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 14.999,04 4.499,71 10.499,33
02.10.6265.010 Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 17.599,01 6.399,64 11.199,37
02.10.6266.001 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – 10.000,05 10.000,05 0,00
02.10.6266.005 Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για την υποστήριξη, αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία της ιστοσελίδας του Δήμου (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 1.161,69 1.161,69 0,00
02.10.7134.002 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου (Συνεχιζόμενη προμήθεια) 1.190,40 1.190,40 0,00
02.10.8111.005 Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου μας για εκτός έδρας αποζημίωση 2.500,00 2.467,80 32,20
02.10.8111.012 Οφειλόμενα στην Πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 100,00 4,40 95,60
02.10.8111.013 Οφειλόμενα στους Ληξιάρχους των τριών (3) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 350,00 45,84 304,16
02.10.8111.014 Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου για τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Τοπικών Κοινοτήτων μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2.400,00 370,11 2.029,89
02.15.6474.001 Δαπάνες για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση και περίθαλψη ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 26/2016 Μελέτη) 4.974,41 4.974,41 0,00
02.15.6474.006 Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 25/2016 Μελέτη ) 3.999,97 3.999,97 0,00
02.15.6481.002 Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) (Συνεχιζόμενο – Αποπληρωμή ) 4.072,12 4.072,12 0,00
02.15.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 11.121,00 11.121,00 0,00
02.20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 35.066,32 35.066,32 0,00
02.20.6635.002 Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 504,06 504,06 0,00
02.20.6063.002 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) 6.494,54 898,15 5.596,39
02.20.6691.002 Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 30.000,00 30.000,00 0,00
02.20.6721.003 Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2016 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) 129.699,07 129.699,07 0,00
02.30.6063.006 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 559,95 67,57 492,38
02.30.6262.004 Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΟΥ (χωματουργικές εργασίες) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 12.500,00 12.500,00 0,00
02.30.6262.012 Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (χωματουργικές εργασίες) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 24.600,00 24.600,00 0,00
02.30.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 20.482,05 16.142,05 4.340,00
02.30.6266.002 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) {Χρονικό διάστημα από 31-7-2016 μέχρι 31-7-2017} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.874,88 624,96 1.249,92
02.30.6661.001 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 2016) 12.392,55 12.392,55 0,00
02.30.6661.002 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 21.285,86 2.899,00 18.386,86
02.30.6661.010 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 24.800,00 1,20 24.798,80
02.30.6662.001 Προμήθεια ασφάλτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 19.000,00 2.330,68 16.669,32
02.30.7133.002 Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 15.000,00 2.086,40 12.913,60
02.30.8116.004 Οφειλόμενα στον ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ για προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. – Κατόπτρων για ορατότητα οδηγών και πινακίδων ονομασίας και αρίθμησης οδών ( Χ.Ε.Π. 264Α/2016) 4.941,40 4.941,40 0,00
02.30.8116.008 Οφειλόμενα στον ΜΑΥΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού   Παντοπωλείου (ΧΕΠ: 117Β/2016) 1.789,57 1.789,57 0,00
02.30.8116.031 Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 4.690,98 4.690,98 0,00
02.35.6063.001 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 695,77 32,02 663,75
02.45.6262.001 Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 42.500,00 1.542,80 40.957,20
02.70.6063.003 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.631,14 169,79 3.461,35
02.70.6236.001 Ενοικίαση χημικών τουαλετών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 6.940,00 5.122,71 1.817,29
02.70.6262.023 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 12.300,00 12.300,00 0,00
02.70.6262.024 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 12.300,00 12.300,00 0,00
02.70.6262.028 Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και συντήρηση υφιστάμενων στην Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 4.500,00 36,00 4.464,00
02.70.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 1.671,90 1.671,90 0,00
02.70.6699.001 Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 29,02 29,02 0,00
02.70.7135.018 Προμήθεια πινάκων πένθιμων αγγελτηρίων (Από ιδίους πόρους=3.588,00€ + Από δωρεά του Ρέστα Βλασίου=1.000,00€) Συνεχιζόμενη προμήθεια 3.588,00 3.588,00 0,00
Σύνολο: 553.913,02  

   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

         Μετά την αύξηση του (Κ.Α. 5129) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» κατά 12.982,25 €

         Και την μείωση του α) (Κ.Α. 5121.001) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 37.801,16 β) (Κ.Α. 5122) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» κατά 449.389,78 €   και γ) (Κ.Α. 5123) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» κατά 19.126,54 , ήτοι συνολικού ποσού ( 12.982,25 – 37.801,16 – 449.389,78 – 19.126,54) 493.335,23 € προτείνεται η μείωση ή κατάργηση πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως οφειλή – συνεχιζόμενα και μέρος αυτών πληρώθηκε, αναλυτικά όπως παρακάτω:  

Κωδικός Αριθμός Περιγραφή ΠΟΣΟ Π/Υ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
02.00.8114.001 Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ.λ.π. 40.000,00 17.856,25 22.143,75
02.00.8117.051 Οφειλόμενα στις Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.Σ.Υ.) Α.Ε. Καταβολή ποσού κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση δικηγόρου και την 31/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής»(ΧΕΠ: Β-138/2015). 7.508,00 7.508,00 0,00
02.00.8117.150 Καταβολή οφειλομένων για ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος (ΧΕΠ: 104Β/2016) 4.934,58 4.934,58 0,00
02.10.8111.002 Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου μας, βάση δικαστικής απόφασης 145.423,87 142.058,58 3.365,29
02.15.6482 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών {Από (Νομαρχ. Κορινθίας=1.631,20€) + (Επιχ/ση Υπουργείου 2014=5.600,97€) + (Επιχ/ση Υπουργείου 2015=25.839,76€) + (Εισφορές μελών 2013-2015=900,00€)} 33.971,93 1.240,00 32.731,93
02.15.7135.005 Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ στο 1ο Γυμνάσιο ΚΙΑΤΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 18.724,00 18.724,00 0,00
02.20.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 18.422,79 8.574,25 9.848,54
02.25.7135.011 Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες ύδρευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=23.937,76 €) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 23.937,76 23.937,76 0,00
02.25.7135.014 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=1.671,84€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=9.800,00€) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} 11.471,84 11.471,84 0,00
02.25.7312.003 Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση Κοδέλα Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ, Δ.Ε. Στυμφαλίας, (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} 8.837,84 8.837,84 0,00
02.25.8121.001 Καταβολή οφειλομένων στον ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για Προμήθεια σωλήνων κ.λπ. υλικών για τις ανάγκες ύδρευσης της ΔΕ Στυμφαλίας (ΧΕΠ: 119Β/2016) 44.455,84 44.455,84 0,00
02.30.7133.003 Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} 8.300,00 1.596,60 6.703,40
02.30.7311.003 Αντικατάσταση στέγης κτιρίου Τσουτσάνη στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 22.725,65 22.725,01 0,64
02.30.7322.003 Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) ( ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ) 23.385,82 23.385,81 0,01
02.30.7326.003 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Κτιρίου στην Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. 2013=7,72€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. 2014=8.802,98€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. 2015=3.789,30€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 12.600,00 3.472,22 9.127,78
02.30.7331.037 Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) 11.700,00 11.700,00 0,00
02.30.7412.003 Εκπόνηση μελετών {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ μελετών 2016} – (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=655,45€) + (Από ΣΑΤΑ 2011=7.040,33€) + (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=3.411,22€) 11.107,00 10.000,00 1.107,00
02.30.8116.006 Οφειλόμενα στην Ο.Ε. ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ από προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 14.992,60 14.992,60 0,00
02.30.8116.007 Οφειλόμενα στην Ο.Ε. ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ από προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 14.621,73 14.621,73 0,00
02.30.8122.002 Οφειλόμενα για την εξόφληση 3ου Λογ/σμού & Πιστ/σης του έργου “Αποπεράτωση Πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) {ΧΕΠ: 261Α/2016} 27.290,34 27.290,34 0,00
02.70.6262.010 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2014=24,60€ + Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2016=24.575,40€) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 24.403,20 22.694,98 1.708,22
02.70.6262.011 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2016) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 24.403,20 22.939,01 1.464,19
02.70.6262.012 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2016) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 24.403,20 23.427,07 976,13
02.70.7331.002 Διαμόρφωση Ισογείου Δημοτικού Κτιρίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) σε Νηπιαγωγείου από (ΣΑΤΑ 2012 Επ.Σχ.=3,57)+(ΣΑΤΑ 2013 Επ.Σχ.=10.938,12)+(ΣΑΤΑ 2014 Επ. Σχ. =44.305,88) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 55.247,57 2.050,40 53.197,17
02.70.7135.018 Προμήθεια πινάκων πένθιμων αγγελτηρίων (Από ιδίους πόρους=3.588,00€ + Από δωρεά του Ρέστα Βλασίου=1.000,00€) Συνεχιζόμενη προμήθεια 1.000,00 1.000,00 0,00

Σύνολο:

491.494,71  

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής:

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 5111 591.337,14

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

5121.001 , 5122, 5123 & 5129

493.335,23
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 1.084.672,37
ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 553.913,02
ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 491.494,71
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ 1.045.407,73
ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31-12-2016 ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 39.264,64

Από τα παραπάνω προκύπτει διαφορά (1.084.672,37 €-1.045.407,73€) 39.264,64 € για την οποία μειώνουμε την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22–96.650,90–18.082,16–9.169,28–6.427,31) 181.737,57€, κατά 39.264,64 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 142.472,93 € (181.737,77 – 39.264,64).

         Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

**********************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την από 30-03-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου ως κάτωθι:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΚΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ

31-12-2015

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ / ΑΥΞΗΣΗ

5111 2.984.946,86 2.393.609,72 (-)     591.337,14
5121.001 280.000,00 242.198,84 (-)   37.801,16
5122 2.004.430,14 1.555.040,36 (-)     449.389,78
5123 120.000,00 100.873,46 (-)       19.126,54
5129 33.529,22 46.511,47 (+)       12.982,25
ΣΥΝΟΛΑ 5.422.906,22 4.338.233,85 (-) 1.084.672,37

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.984.946,86 € μειώνουμε κατά 591.337,14 , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.393.609,72 €.

2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5121.001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 280.000,00€ μειώνουμε κατά 37.801,16, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 242.198,84 €.

3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5122 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.004.430,14 € μειώνουμε κατά 449.389,78, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.555.040,36 €.

4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 120.000,00€ μειώνουμε κατά 19.126,54 , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 100.873,46 €.

5. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5129 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» από την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 33.529,22€ αυξάνουμε κατά 12.982,25 , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 46.511,47 €.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Μετά την μείωση του (Κ.Α. 5111) «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 591.337,14 προτείνεται η μείωση ή κατάργηση πιστώσεων για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως συνεχιζόμενα-αποπληρωμή-οφειλή, και μέρος αυτών πληρώθηκε, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Κωδικός Αριθμός Περιγραφή ΠΟΣΟ Π/Υ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
02.00.6117.001 Γιατρός Εργασίας (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- χρονικό διάστημα από 01/11/2015 έως 31/10/2016) 1.750,00 1.750,00 0,00
02.00.6117.005 Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 5.800,00 5.800,00 0,00
02.00.8112.038 Οφειλόμενα σε αιρετούς για μετακινήσεις εκτός έδρας 1.024,91 1.024,91 0,00
02.00.8115.050 Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, διακηρύξεων κ.λ.π. 1.324,71 332,10 992,61
02.00.8117.056 Καταβολή μέρους επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων με την επωνυμία “Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.”, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κ.Δ.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έτους 2016 50.000,00 50.000,00 0,00
02.00.8117.080 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2016 σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις αρίθμ. 192 & 381/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 16.300,00 4.000,00 12.300,00
02.00.8117.081 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2016 σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την αρίθμ. 193/2016   Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 13.400,00 8.200,00 5.200,00
02.00.8117.110 Οφειλόμενη ετήσια τακτική επιχορήγηση έτους 2016 του Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -Η ΜΗΚΩΝΗ- Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τη συστατική του πράξη.- 70.000,00 70.000,00 0,00
02.00.8117.152 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2015, σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την 413/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» (ΧΕΠ: Β-164, 171-182,185-188 & 189/2015). 6.300,00 3.700,00 2.600,00
02.10.6115.002 Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2016 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2015 – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 18.000,00 18.000,00 0,00
02.10.6117.002 Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμού του Δήμου μας χρήσεως 2015 από Ορκωτό Ελεγκτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 10.000,00 10.000,00 0,00
02.10.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 6.377,51 6.377,51 0,00
02.10.6264.001 Συντήρηση-Επισκευή και αναβάθμιση μικροφωνικής εγκατάστασης Δημοτικού Συμβουλίου (Συνεχιζόμενο – Αποπληρωμή ) 1.350,00 1.350,00 0,00
02.10.6264.006 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (Από 11ος/2015 έως 10ος/2016) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 442,80 442,80 0,00
02.10.6264.015 Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 3.000,00 3.000,00 0,00
02.10.6264.016 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.ΕΠ. επί 24ώρου βάσεως (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) 360,00 360,00 0,00
02.10.6265.004 Τεχνική υποστήρηξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και fax (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) 1.242,36 1.242,36 0,00
02.10.6265.006 Τεχνική υποστήρηξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 14.999,04 4.499,71 10.499,33
02.10.6265.010 Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 17.599,01 6.399,64 11.199,37
02.10.6266.001 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 10.000,05 10.000,05 0,00
02.10.6266.005 Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για την υποστήριξη, αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία της ιστοσελίδας του Δήμου (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 1.161,69 1.161,69 0,00
02.10.7134.002 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου (Συνεχιζόμενη προμήθεια) 1.190,40 1.190,40 0,00
02.10.8111.005 Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου μας για εκτός έδρας αποζημίωση 2.500,00 2.467,80 32,20
02.10.8111.012 Οφειλόμενα στην Πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 100,00 4,40 95,60
02.10.8111.013 Οφειλόμενα στους Ληξιάρχους των τριών (3) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 350,00 45,84 304,16
02.10.8111.014 Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου για τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Τοπικών Κοινοτήτων μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2.400,00 370,11 2.029,89
02.15.6474.001 Δαπάνες για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση και περίθαλψη ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 26/2016 Μελέτη) 4.974,41 4.974,41 0,00
02.15.6474.006 Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 25/2016 Μελέτη ) 3.999,97 3.999,97 0,00
02.15.6481.002 Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) (Συνεχιζόμενο – Αποπληρωμή ) 4.072,12 4.072,12 0,00
02.15.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 11.121,00 11.121,00 0,00
02.20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 35.066,32 35.066,32 0,00
02.20.6635.002 Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 504,06 504,06 0,00
02.20.6063.002 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) 6.494,54 898,15 5.596,39
02.20.6691.002 Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 30.000,00 30.000,00 0,00
02.20.6721.003 Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2016 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) 129.699,07 129.699,07 0,00
02.30.6063.006 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 559,95 67,57 492,38
02.30.6262.004 Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΟΥ (χωματουργικές εργασίες) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 12.500,00 12.500,00 0,00
02.30.6262.012 Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (χωματουργικές εργασίες) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 24.600,00 24.600,00 0,00
02.30.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 20.482,05 16.142,05 4.340,00
02.30.6266.002 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) {Χρονικό διάστημα από 31-7-2016 μέχρι 31-7-2017} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.874,88 624,96 1.249,92
02.30.6661.001 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 2016) 12.392,55 12.392,55 0,00
02.30.6661.002 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 21.285,86 2.899,00 18.386,86
02.30.6661.010 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 24.800,00 1,20 24.798,80
02.30.6662.001 Προμήθεια ασφάλτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 19.000,00 2.330,68 16.669,32
02.30.7133.002 Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 15.000,00 2.086,40 12.913,60
02.30.8116.004 Οφειλόμενα στον ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ για προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. – Κατόπτρων για ορατότητα οδηγών και πινακίδων ονομασίας και αρίθμησης οδών ( Χ.Ε.Π. 264Α/2016) 4.941,40 4.941,40 0,00
02.30.8116.008 Οφειλόμενα στον ΜΑΥΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου (ΧΕΠ: 117Β/2016) 1.789,57 1.789,57 0,00
02.30.8116.031 Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 4.690,98 4.690,98 0,00
02.35.6063.001 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 695,77 32,02 663,75
02.45.6262.001 Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 42.500,00 1.542,80 40.957,20
02.70.6063.003 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.631,14 169,79 3.461,35
02.70.6236.001 Ενοικίαση χημικών τουαλετών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 6.940,00 5.122,71 1.817,29
02.70.6262.023 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 12.300,00 12.300,00 0,00
02.70.6262.024 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 12.300,00 12.300,00 0,00
02.70.6262.028 Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και συντήρηση υφιστάμενων στην Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 4.500,00 36,00 4.464,00
02.70.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 1.671,90 1.671,90 0,00
02.70.6699.001 Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 29,02 29,02 0,00
02.70.7135.018 Προμήθεια πινάκων πένθιμων αγγελτηρίων (Από ιδίους πόρους=3.588,00€ + Από δωρεά του Ρέστα Βλασίου=1.000,00€) Συνεχιζόμενη προμήθεια 3.588,00 3.588,00 0,00
Σύνολο: 553.913,02  

   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

Μετά την αύξηση του (Κ.Α. 5129) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» κατά 12.982,25 €.

Και την μείωση του α) (Κ.Α. 5121.001) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 37.801,16 β) (Κ.Α. 5122) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» κατά 449.389,78 €   και γ) (Κ.Α. 5123) με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» κατά 19.126,54 , ήτοι συνολικού ποσού ( 12.982,25 – 37.801,16 – 449.389,78 – 19.126,54) 493.335,23 € προτείνεται η μείωση ή κατάργηση πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως οφειλή – συνεχιζόμενα και μέρος αυτών πληρώθηκε, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Κωδικός Αριθμός Περιγραφή ΠΟΣΟ Π/Υ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
02.00.8114.001 Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ.λ.π. 40.000,00 17.856,25 22.143,75
02.00.8117.051 Οφειλόμενα στις Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.Σ.Υ.) Α.Ε. Καταβολή ποσού κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση δικηγόρου και την 31/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής»(ΧΕΠ: Β-138/2015). 7.508,00 7.508,00 0,00
02.00.8117.150 Καταβολή οφειλομένων για ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος (ΧΕΠ: 104Β/2016) 4.934,58 4.934,58 0,00
02.10.8111.002 Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου μας, βάση δικαστικής απόφασης 145.423,87 142.058,58 3.365,29
02.15.6482 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών {Από (Νομαρχ. Κορινθίας=1.631,20€) + (Επιχ/ση Υπουργείου 2014=5.600,97€) + (Επιχ/ση Υπουργείου 2015=25.839,76€) + (Εισφορές μελών 2013-2015=900,00€)} 33.971,93 1.240,00 32.731,93
02.15.7135.005 Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ στο 1ο Γυμνάσιο ΚΙΑΤΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 18.724,00 18.724,00 0,00
02.20.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 18.422,79 8.574,25 9.848,54
02.25.7135.011 Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες ύδρευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=23.937,76 €) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 23.937,76 23.937,76 0,00
02.25.7135.014 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=1.671,84€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=9.800,00€) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} 11.471,84 11.471,84 0,00
02.25.7312.003 Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση Κοδέλα Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ, Δ.Ε. Στυμφαλίας, (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} 8.837,84 8.837,84 0,00
02.25.8121.001 Καταβολή οφειλομένων στον ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για Προμήθεια σωλήνων κ.λπ. υλικών για τις ανάγκες ύδρευσης της ΔΕ Στυμφαλίας (ΧΕΠ: 119Β/2016) 44.455,84 44.455,84 0,00
02.30.7133.003 Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην κτίριο Λεονάρδου στην Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} 8.300,00 1.596,60 6.703,40
02.30.7311.003 Αντικατάσταση στέγης κτιρίου Τσουτσάνη στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 22.725,65 22.725,01 0,64
02.30.7322.003 Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) ( ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ) 23.385,82 23.385,81 0,01
02.30.7326.003 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Κτιρίου στην Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. 2013=7,72€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. 2014=8.802,98€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. 2015=3.789,30€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 12.600,00 3.472,22 9.127,78
02.30.7331.037 Επισκευή-Συντήρηση   Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) 11.700,00 11.700,00 0,00
02.30.7412.003 Εκπόνηση μελετών {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ μελετών 2016} – (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=655,45€) + (Από ΣΑΤΑ 2011=7.040,33€) + (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=3.411,22€) 11.107,00 10.000,00 1.107,00
02.30.8116.006 Οφειλόμενα στην Ο.Ε. ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ από προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 14.992,60 14.992,60 0,00
02.30.8116.007 Οφειλόμενα στην Ο.Ε. ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ από προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 14.621,73 14.621,73 0,00
02.30.8122.002 Οφειλόμενα για την εξόφληση 3ου Λογ/σμού & Πιστ/σης του έργου “Αποπεράτωση Πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) {ΧΕΠ: 261Α/2016} 27.290,34 27.290,34 0,00
02.70.6262.010 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2014=24,60€ + Από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2016=24.575,40€) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 24.403,20 22.694,98 1.708,22
02.70.6262.011 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2016) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 24.403,20 22.939,01 1.464,19
02.70.6262.012 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2016) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 24.403,20 23.427,07 976,13
02.70.7331.002 Διαμόρφωση Ισογείου Δημοτικού Κτιρίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) σε Νηπιαγωγείου από (ΣΑΤΑ 2012 Επ.Σχ.=3,57)+(ΣΑΤΑ 2013 Επ.Σχ.=10.938,12)+(ΣΑΤΑ 2014 Επ. Σχ. =44.305,88) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 55.247,57 2.050,40 53.197,17
02.70.7135.018 Προμήθεια πινάκων πένθιμων αγγελτηρίων (Από ιδίους πόρους=3.588,00€ + Από δωρεά του Ρέστα Βλασίου=1.000,00€) Συνεχιζόμενη προμήθεια 1.000,00 1.000,00 0,00
Σύνολο: 491.494,71  

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής:

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 5111 591.337,14

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

5121.001 , 5122, 5123 & 5129

493.335,23
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 1.084.672,37
ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 553.913,02
ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 491.494,71
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ 1.045.407,73
ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31-12-2016 ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 39.264,64
1. O Κ.Α. 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22 –96.650,90 – 18.082,16 – 9.169,28 –6.427,31) 181.737,57 € Μειώνεται κατά #39.264,64# 1.1 Και διαμορφώνεται στο ποσό των 142.472,93 € (181.737,77 – 39.264,64).

Β.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δηµοτικό Συµβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-04-2017

Print Friendly, PDF & Email