90/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13ο/27-03-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2018

 

Περίληψη: Oρισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης ασθενοφόρου οχήματος

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3064/23-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Oρισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης ασθενοφόρου οχήματος», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 450/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ω1ΠΔΩ1Θ-ΚΙ2) νομιμοποιηθείσα από τον Γενικό Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. με την υπ. αριθμ. 240244/20.12.2016 Απόφασή του (ΑΔΑ:ΩΤΥΦΟΡ1Φ-Ν3Α), δυνάμει της οποίας εγκρίνεται η δωρεά του ασθενοφόρου οχήματος του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 5101, στον στόλο οχημάτων του ΕΚΑΒ Κορίνθου.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανέφερε πως, για την μεταβίβαση του ως άνω περιγραφόμενου οχήματος, θα πρέπει να διοριστεί Συμβολαιογράφος και πρότεινε τον ορισμός της Συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κας Χριστίνας Γιαμπουράνη, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη της απαιτούμενης Συμβολαιογραφικής Πράξης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την υπ’ αριθμ. 450/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει τη Συμβολαιογράφο του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κα Χριστίνα Γιαμπουράνη, να προβεί στη σύνταξη της απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης για την μεταβίβαση του ασθενοφόρου οχήματος του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 5101, στον στόλο οχημάτων του ΕΚΑΒ Κορίνθου.

Β. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.002 για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων».

Γ. Εξουσιοδοτείτο Δήμαρχο Σικυωνίων, κο Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης καθώς και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 90/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27-03-2018

Print Friendly, PDF & Email