90/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11ο/03-04-2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ90/2017

 

Περίληψη: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 51/2017 απόφασης Δημάρχου, Περί ορισμού Δικαστικού Επιμελητή

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4135/30-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 51/2017 απόφασης Δημάρχου, Περί ορισμού Δικαστικού Επιμελητή», έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 51/2017 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 3966/28.03.2017 και ΑΔΑ:ΩΘΤΖΩ1Θ-3Ε3, όπου λόγω της αναγκαιότητας επίδοσης της εξώδικης πρόσκλησης όχλησης του Δήμου Σικυωνίων κατά της Πολεοδομίας Ξυλοκάστρου, όρισε Δικαστικό Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου τον κο Σωτήριο Κορωνιώτη, για να προβεί στην επίδοση της ως άνω εξώδικης πρόσκλησης.

Ακολούθως δε, ανέφερε πως δεδομένου ότι ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπειγόντως χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • την ως άνω εισήγηση του Προέδρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α.- Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 51/2017 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 3966/28.03.2017 και ΑΔΑ:ΩΘΤΖΩ1Θ-3Ε3, περί του ορισμού Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου κου Σωτηρίου Κορωνιώτη, ο οποίος κλήθηκε προβεί στην επίδοση της ως άνω εξώδικης πρόσκλησης.

Β.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό #4.500,00# €.

Γ.- Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 90/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-04-2017

Print Friendly, PDF & Email