9/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 3ο/19-01-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2018

 

Περίληψη: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τις «Εργασίες καθαρισµού χώρων Νεκροταφείων Δήµου Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 551/15-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Στο 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τις ‘Εργασίες καθαρισµού χώρων Νεκροταφείων Δήµου Σικυωνίων’» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 15.01.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της εν θέματι υπηρεσίας, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

************************************************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 15η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου:

1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4, Ηλ/γων Μηχ/κών,

2/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4, Ηλ/γων Μηχ/κών,

3/ Ευαγγελοπούλου Μαρία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας,

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 380/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου ν’ αποσφραγίσει και να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» προσωρινού αναδόχου για τις «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 42.470,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 34/2017μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α.
 • Την με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β’) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης ‘’Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης’’.
 • Την με αριθμό 447/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διακήρυξης (Π.Α.Υ. 364/2017).
 • Την αριθμ. πρωτ. 20195/01-12-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:17PROC
 • Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά του διαγωνισμού
 • Τα από 14-12-2017 και 21-12-2017 πρακτικά του διαγωνισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 505/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
 • Την αριθ. 21499/29-12-2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.

 

προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ο οποίος φέρει όλες τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, κατατέθηκε εμπρόθεσμακαι πήρε αριθ. πρωτ.: 505/12-01-2018. Στη συνέχεια προχώρησε στην καταχώρηση των δικαιολογητικών στον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ & ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Υ.Δ. για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4 Υ.Δ. για την παράγραφο 2.2.3.8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Γ.Ε.Μ.Η. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Υ.Δ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΕΛΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»με το ΤΕΥΔ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην αριθ. 20195/01-12-2017 διακήρυξη και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση του συνόλου της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων», στην «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «4level», που εδρεύει στην ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στο Μελίσσι Κορινθίας, ΤΚ 20200, με Α.Φ.Μ. 800827841 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ: 2742022369, 2742023144, 6945439850, έναντι συνολικού ποσού 38.223,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την από14-12-2017 προσφορά της εταιρείας «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 34/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων και της αριθ. 20195/01-12-2017 διακήρυξης.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 15 Ιανουαρίου 2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης        2/ Στούκας Νικόλαος          3/ Ευαγγελοπούλου Μαρία

       (Τ.Υ.)                                    (Τ.Υ.)                                           (Τ.Υ.)

************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της εν θέματι υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Την ισχύουσα Νομοθεσία,
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 4. Την αριθμ. πρωτ. 20195/01-12-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:17PROC002342291),
 5. Την αριθ. 20196/01-12-2017 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:17PROC002342343),
 6. Την υπ’ αριθμ. 505/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΚΠΖΩ1Θ-ΝΞΣ)περί έγκρισηςπρακτικών επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμούτης εν θέματι υπηρεσίας,
 7. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 505/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,
 8. Την αριθ. 21499/29-12-2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 9. Τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 505/2018 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 10. Τ από 15-01-2018 Πρακτικό επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού υπηρεσιών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το από 15.01.2018 Πρακτικό επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων».

Β. Κατακυρώνει το σύνολο της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων», στην «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»με το διακριτικό τίτλο «4level», που εδρεύει στην ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στο Μελίσσι Κορινθίας, ΤΚ 20200, με Α.Φ.Μ. 800827841 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ: 2742022369, 2742023144, 6945439850, έναντι συνολικού ποσού 38.223,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την από14-12-2017 προσφορά της εταιρείας «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 34/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων και της αριθ. 20195/01-12-2017 διακήρυξης.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Δ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Κελλάρης Βασίλειος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19-01-2018

Print Friendly, PDF & Email