9/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 3η/03-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­9/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την αποστολή εξωδίκου κατά της Πολεοδομίας Ξυλοκάστρου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Βασίλειου Κελλάρη (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1339/30-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
  1. 2.2
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 3.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
  1. 4.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
  1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την αποστολή εξωδίκου κατά της Πολεοδομίας Ξυλοκάστρου», έθεσε υπ’ όψη των μελών τα κατωτέρω:

  • την υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Διμηνιού, περί καταπάτησης δημοτικού χώρου ο οποίος είχε παραχωρηθεί από ιδιοκτήτες αγροκτημάτων για την διάνοιξη της οδού Ανθέων που βρίσκεται στην ανωτέρω Τοπική Κοινότητα παράλληλα των σιδηροδρομικών γραμμών.
  • τη υπ’ αριθμ. 21/16 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού της δικηγόρου Γεωργούλια Κων/νας για την παροχή γνωμοδότησης και
  • την από 25-02-2016 γνωμοδότηση της ανωτέρω δικηγόρου η οποία ρητά αναφέρει πως η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά όσων αυθαιρέτως και παρανόμως έχουν καταλάβει Κοινοτική-Δημοτική οδό στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Διμηνιού θα έχουν ευνοϊκή έκβαση.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως πέραν της ως άνω απαιτείται αποστολή εξωδίκου κατά της Πολεοδομίας Ξυλοκάστρου, το οποίο προτείνεται να συνταχθεί από τη Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου κα Κοτίνη Χρυσούλα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α.- Ορίζει ως πληρεξούσια δικηγόρο, τη δικηγόρο ΔΣ Κορίνθου, κα Χρυσούλα Κοτίνη, προκειμένου να συντάξει και να αποστείλει εξώδικο κατά της Πολεοδομίας Ξυλοκάστρου.

Β.- Για τις ανάγκες σύνταξης του προαναφερθέντος εξωδίκου κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 0,5 ώρα εργασίας.

Γ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ.- Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #40.000,00# €.

Ε.- Η αμοιβή του δικηγόρου, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

 

Βασίλειος Κελλάρης

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Πανάγου Αθανάσιος

3. Σπανός Κων/νος

4. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο06-02-2017

Print Friendly, PDF & Email