89/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13ο/27-03-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2018

 

Περίληψη: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 49/2018 Απόφασης Δημάρχου και ορισμός δικαστικού επιμελητή, περί διοικητικής αποβολής του κου Λέντερη Ελευθερίου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3064/23-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 49/2018 Απόφασης Δημάρχου και ορισμός δικαστικού επιμελητή, περί διοικητικής αποβολής του κου Λέντερη Ελευθερίου» o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 49/2018 Απόφασης Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 2925/21.03.2018 και ΑΔΑ:ΩΥ3ΚΩ1Θ-633, όπου αποφασίστηκε η Διοικητική αποβολή του κου Λέντερη Ελευθερίου του Γεωργίου, από τμήμα ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού εμβαδού 50 τ.μ. περίπου, ευρισκόμενο στην περιοχή της Ανατολικής Τραγάνας (πλησίον προέκτασης οδού Ολυμπιονικών) της Δ.Κ. Σικυωνίωνκαι πρότεινετον ορισμό του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου, κου Κωνσταντίνου Πίκουλα, για να προβεί στην επίδοση του Πρωτοκόλλου της ως άνω διοικητικής αποβολής αλλά και στην εκτέλεση αυτής.

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την ως άνω πρόταση του Προέδρου,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 49/2018 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων (ΑΔΑ:ΩΥ3ΚΩ1Θ-633)με αριθμ. Πρωτ.2925/21.03.2018 και ορίζει τον Δικαστικό Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου, κο Κωνσταντίνο Πίκουλα,ο οποίος εκλήθη να επιδώσει το Πρωτόκολλο της ως άνω διοικητικής αποβολής αλλά και να προβεί στην εκτέλεση αυτής.

Β. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό #4.500,00# €.

Γ.Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008-Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27-03-2018

Print Friendly, PDF & Email