89/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10o/24-03-2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2017

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτικήδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3633/20-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1 Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2 Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2 Σπανός Κων/νος Μέλος
3 Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
4 Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 10ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 22/03/2017 Υπηρεσιάκο Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας   το σώμα του οποίου ακολουθεί:

Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου   μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,   νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού και για ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού Εξόδων 02.25.7135.018 , αναλυτικά όπως παρακάτω:

1) Από την πίστωση του   Κ.Α. 02.25.7135.017 με   τίτλο   «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού 200.115,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017, μειώνουμε κατά 200.115,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €

2) Από την διαμορφωμένη πίστωση του   Κ.Α. 02.20.7135.015 με   τίτλο   «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού 368,28 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μειώνουμε κατά 368,28 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €

3) Από την πίστωση του   Κ.Α. 02.25.7135.008 με   τίτλο   «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ποσού 74.036,60 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 2.076,60€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 71.960,00€ (5.000,00€+ 66.960,00€) μειώνουμε κατά 66,96 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 73.696,64 € , προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 2.076,60€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 71.893,04€.

4) Από την πίστωση του   Κ.Α. 02.25.7135.015 με   τίτλο   «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ποσού 74.400,00€ ,   προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 10.000,05€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 244,07€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 10.158,76€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 3.061,04€ , από     ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 15.436,07€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 35.500,01€ μειώνουμε κατά 124,97 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 74.275,03€ , προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 10.000,05€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 244,07€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 10.158,76€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 3.061,04€ , από     ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 15.436,07€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 35.375,04€.

5) Από την πίστωση του   Κ.Α. 02.25.7135.016 με   τίτλο   «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ποσού 74.400,00€ ,   προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 49.600,00€ , και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 24.800,00€ μειώνουμε κατά 124,96 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 74.275,04€ , προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 49.475,04€ , και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 24.800,00€.

6) Από την πίστωση του   Κ.Α. 02.30.7331.024 με   τίτλο   «Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ποσού 15.356,00 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011, μειώνουμε κατά 15.356,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €

{Η παραπάνω μείωση προτείνεται μετά την αρίθμ. 534/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΚΡΑΩ1Θ-1Λ1) με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας, βάση του οποίου προκύπτει μείωση κατά 15.355,83€}.  

       δηλαδή μεταφέρει συνολικό ποσό 216.156,17 €

μέσω αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.25.7135.018 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ποσό   216.156,17 €   προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 200.115,00€

από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 560,21€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 124,96€ και από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 15.356,00€, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 200.115,00€ προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό 416.271,17€ , προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 400.230,00€ από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 560,21€ από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 124,96€ και από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 15.356,00€, .-   

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

                τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

                το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα και

                τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, ως κατωτέρω:

1) Από Κ.Α. 02.25.7135.017 «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού 200.115,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017, μειώνουμε κατά 200.115,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €

μεταφέρει συνολικό ποσό 216.156,17 €

μέσω αποθεματικού

α) Στον Κ.Α. 02.25.7135.018 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ποσό   216.156,17 €   προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 200.115,00€

από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 560,21€

από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 124,96€

και από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 15.356,00€, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 200.115,00€   προερχόμενη από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό 416.271,17€ , προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 400.230,00€ από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 560,21€ από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με   το ποσό των 124,96€

και από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 15.356,00€, .-  

2) Από Κ.Α. 02.20.7135.015 «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού 368,28 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μειώνουμε κατά 368,28€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €

3) Από Κ.Α. 02.25.7135.008 «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ποσού 74.036,60 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 2.076,60€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 71.960,00€ (5.000,00€+ 66.960,00€) μειώνουμε κατά 66,96€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 73.696,64€, προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των   2.076,60€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των   71.893,04€.

4) Από Κ.Α. 02.25.7135.015 «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ποσού 74.400,00€ ,     προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 10.000,05€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 244,07€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 10.158,76€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 3.061,04€ , από     ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 15.436,07€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 35.500,01€ μειώνουμε κατά 124,97€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 74.275,03€ , προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 10.000,05€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 244,07€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 10.158,76€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 3.061,04€ , από     ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 15.436,07€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 35.375,04€.

5) Από Κ.Α. 02.25.7135.016 «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ποσού 74.400,00€ ,     προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 49.600,00€ , και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 24.800,00€   μειώνουμε κατά 124,96€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 74.275,04€ , προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 49.475,04€ , και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των   24.800,00€.

6) Από Κ.Α. 02.30.7331.024 «Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ποσού 15.356,00 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011, μειώνουμε κατά 15.356,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €

{Η παραπάνω μείωση προτείνεται μετά την αρίθμ. 534/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΚΡΑΩ1Θ-1Λ1) με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας, βάση του οποίου προκύπτει μείωση κατά 15.355,83€}.  

B. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24 Μαρτίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email