88/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10o/24-03-2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2017

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτικήδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3633/20-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1 Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2 Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2 Σπανός Κων/νος Μέλος
3 Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
4 Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 9ο

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την Α.Δ.Σ. 103/2017 περί έγκριση της αρ. 40/2017, 48/2017 & 77/2017 απόφασης της Ο.Ε. περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, μετά την αρίθμ. 8070/01-02-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας, χρήσης 2017».
 • την Α.Ο.Ε. 87/2017 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 • την Α.Μ. 13/2017 Προμήθειας της Δ/νσης Τεχνικών Υπ. & Πολεοδομίας,
 • την Α.Μ. 06/2017 Υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπ. & Πολεοδομίας,
 • των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:
 1. Τον Α.Μ. 13/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμηθεια αναλωσιμων υλικων η/υ -εκτυπωτων-φωτοτυπικων μηχανηματων-fax Κ.Λ.Π.» ποσού 1.866,20€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6613.004 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 228/2017.
 2. Τον Α.Μ. 06/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας «Παροχη υπηρεσιων διδικτυου για την υποστηριξη, αναβαθμιση, συντηρηση & φιλοξενια τησ ιστοσελιδασ του δημου» ποσού 2.275,40€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6266.006 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 229/2017.
 3. «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ για προμήθεια της από την πληρωμή μισθοδοσίας, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών» ποσού 190,61€ σε βάρος των Κ.Α. 02.00.8113.047 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 230/2017.
 4. «Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) “Ο ΑΡΙΩΝ” (ΦΕΚ 1712/τ.Β/2-8-2011)» ποσού 4.239,50€ σε βάρος των Κ.Α. 02.00.6721.003 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 231/2017.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την Α.Δ.Σ. 103/2017 περί έγκριση της αρ. 40/2017, 48/2017 & 77/2017 απόφασης της Ο.Ε. περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,
 • την Α.Ο.Ε. 87/2017 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου,
 • τις μελέτες των Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

 • την Α.Μ. 13/2017 Προμήθειας της Δ/νσης Τεχνικών Υπ. & Πολεοδομίας,
 • την Α.Μ. 06/2017 Υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπ. & Πολεοδομίας,
 • των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.10.6613.004 Προμηθεια αναλωσιμων υλικων η/υ -εκτυπωτων-φωτοτυπικων μηχανηματων-fax Κ.Λ.Π. 228/2017 1.866,20 €
02.10.6266.006 Παροχη υπηρεσιων διδικτυου για την υποστηριξη, αναβαθμιση, συντηρηση & φιλοξενια τησ ιστοσελιδασ του δημου 229/2017 2.275,40 €
02.00.8113.047 «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ για προμήθεια της από την πληρωμή μισθοδοσίας, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών» 230/2017 190,61 €
02.00.6721.003 «Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) “Ο ΑΡΙΩΝ” (ΦΕΚ 1712/τ.Β/2-8-2011)» 231/2017 4.239,50 €
ΣΥΝΟΛΟ: 8.571,71 €
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών 8.571,71 €, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκαν ισόποσες πιστώσεις για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016. Καταχωρήθηκαν με Α/Α 228-231/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 88/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24 Μαρτίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email