104/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14ο/03-04-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2018

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α197/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Απριλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3348/30-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α197/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως» o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω ήτοι:

¨       την υπ’ αριθ. 86/2018 Α.Ο.Ε. περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της ως άνω απόφασης καθώς και

¨       την από ­­30η.03.2018γνωμοδότηση τoυ δικηγόρου του ΔΣ Αθηνών, κου Αντωνίου Σηφακάκη, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων πως «…. εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου η άσκηση της εν λόγω έφεσης ….».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την από ­­30η.03.2018 γνωμοδότηση καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α197/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, δυνάμει της οποίας:α) Δέχεται την αίτηση ακύρωσης της κας Ευαγγελίας Γκιούλη κλπ, β) Ακυρώνει (α) την 11818/12.04.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κατά το μέρος που αφορά τις ιδιοκτησίες των αιτούντων που βρίσκονται στον αναφερόμενο Συνοικισμό και (β) τη σιωπηρή άρνηση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου να δεχθεί την προσφυγή των αιτούντων κατά της εν λόγω πράξης του Περιφερειάρχη, γ) Διατάζει την απόδοση του παραβόλου καθώς και δ) Απαλλάσσει τους καθών από τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων.

Β. Ορίζειτo δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών, κο Αντώνη Σηφακάκη, προκειμένου να συντάξει και καταθέσει το δικόγραφο της έφεσης καθώς και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Σικυωνίων κατά τη συζήτηση αυτών οποτεδήποτε συζητηθούν ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

Γ. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 03-04-2018

Print Friendly, PDF & Email

86/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13ο/27-03-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α197/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3064/23-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α197/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως» o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω:

1.την υπ’ αριθμ. 156/2016 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:73ΠΚΩ1Θ-ΝΙ6) περί έγκρισης της αριθ. 78/2016 Απόφασης Δημάρχου με την οποία ορίζεται ο Δικηγόρος Σώκος Απόστολος, προκειμένου να καταθέσει για λογαριασμό του Δήμου παρέμβαση κατά της Γκιούλη Ευαγγελίας κ.λ.π,

2. την υπ’ αριθμ. Α197/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, δυνάμει της οποίας: α) Δέχεται την αίτηση ακύρωσης της κας Ευαγγελίας Γκιούλη κλπ, β) Ακυρώνει (α) την 11818/12.04.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κατά το μέρος που αφορά τις ιδιοκτησίες των αιτούντων που βρίσκονται στον αναφερόμενο Συνοικισμό και (β) τη σιωπηρή άρνηση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου να δεχθεί την προσφυγή των αιτούντων κατά της εν λόγω πράξης του Περιφερειάρχη, γ) Διατάζει την απόδοση του παραβόλου καθώς και δ) Απαλλάσσει τους καθών από τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α197/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως και πως πριν τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγο πρότεινε τον ορισμό του Δικηγόρου του ΔΣ Αθηνών, κου Αντωνίου Σηφακάκη, ο οποίος σύμφωνα με το βιογραφικό του φέρει πλούσια εμπειρία σε πολεοδομικά ζητήματα.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις των άρθρων 72 § 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την υπ’ αριθμ. Α197/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει το Δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών, κο Αντώνη Σηφακάκη, ο οποίος σύμφωνα με το βιογραφικό του φέρει πλούσια εμπειρία σε πολεοδομικά ζητήματα, προκειμένου να παράσχει γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α197/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως δυνάμει της οποίας:α) Δέχεται την αίτηση ακύρωσης της κας Ευαγγελίας Γκιούλη κλπ, β) Ακυρώνει (α) την 11818/12.04.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κατά το μέρος που αφορά τις ιδιοκτησίες των αιτούντων που βρίσκονται στον αναφερόμενο Συνοικισμό και (β) τη σιωπηρή άρνηση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου να δεχθεί την προσφυγή των αιτούντων κατά της εν λόγω πράξης του Περιφερειάρχη, γ) Διατάζει την απόδοση του παραβόλου καθώς και δ) Απαλλάσσει τους καθών από τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων.

Β. Η προαναφερθείσα γνωμοδότηση, η οποία κρίνεται μείζονος σημασίας αφού αφορά στο σχέδιο της Νεάπολης Κιάτου στο οποίο εμπλέκονται εκατοντάδες ιδιοκτησίες δημοτών μας. Επιπλέον δε, το εν λόγω θέμα χρήζει πολύωρης ενασχόλησης και εμπειρίας σε πολεοδομικά θέματα. Για τις ανάγκες σύνταξης αυτής κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν27 ώρες εργασίας.Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Γ. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #40.000,00# €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 86/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27-03-2018

Print Friendly, PDF & Email