86/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10o/24-03-2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2017

Περίληψη: Έγκριση ή μη πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων ΔΕ Στυμφαλίας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3633/20-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1 Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2 Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2 Σπανός Κων/νος Μέλος
3 Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
4 Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : Έγκριση ή μη πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων ΔΕ Στυμφαλίας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού Προμηθειών:

1] το από 15/03/2017 πρακτικό με το οποίο η επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση και ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για παρατηρήσεις-ελλείψεις και τους κάλεσε να προσκομίσουν:

  • Η εταιρεία KSB ΤΕΣΜΑ Α.Ε.Τ.Ε. αναλυτική περιγραφή του Inverter-προγραμματιστή.
  • Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ αναλυτική περιγραφή του Inverter-προγραμματιστή-συγκροτήματος.

Τα ανωτέρω συμπληρωματικά, τεχνικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 17-03-2017 και ώρα 12:00 προκειμένου να αξιολογηθούν οι Τεχνικές Προσφορές τους.

2] το από 17/03/2017 πρακτικόμε το οποίο η επιτροπή έκρινε ως:

Α. αποδεκτές τις κάτωθι προσφορές

α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Εκπρόσωπος

1 KSB ΤΕΣΜΑ Α.Ε.Τ.Ε. ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β. απορριπτέες τις κάτωθι προσφορές

α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Εκπρόσωπος

Λόγος αποκλεισμού

1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΙΟΣ *Η μελέτη κόστους κύκλου ζωής για 10ετή – 24ωρη λειτουργία του πιεστικού συγκροτήματος, δεν ανταποκρίνεται στους όρους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τεχνικών Προδιαγραφών)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα προβεί στο άνοιγμα της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας KSB ΤΕΣΜΑ Α.Ε.Τ.Ε. την Πέμπτη 23-03-2017 στις 12:30μ.μ. και κάλεσε τον εκπρόσωπό της κ. ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ να παραστεί εάν το επιθυμεί.

Ο φάκελος της Οικονομικής προσφοράς του κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ δεν αποσφραγίστηκε αλλά αφού μονογράφτηκε παρέμεινε στην Επιτροπή προκειμένου να επιστραφεί.

3] το από 23/03/2017 πρακτικόμε το οποίο η επιτροπή γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» στην εταιρεία ‘KSB ΤΕΣΜΑ Α.Ε.Τ.Ε.’ που εδρεύει στην οδό Ρωμανού Μελωδού 3 – 15125 Μαρούσι με Α.Φ.Μ. 094276968, Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ και τηλ.210-6108071-8 & φαξ. 210-6108079-80, έναντι συνολικού ποσού 58.750,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 72.850,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Η ανάθεση να γίνει σύμφωνα με την από 15/03/2017 προσφορά της εταιρείας ‘KSB ΤΕΣΜΑ Α.Ε.Τ.Ε.’, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 04/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 2559/28-02-2017 διακήρυξης.

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τα παραπάνω πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμών Προμηθειών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  2. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  3. Την υπ’ αριθμ. 4/2017 μελέτη προμήθειας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 74.400,00€ με Φ.Π.Α.
  4. Την με αριθμό 36/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 4/2017 μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ΔΕ Στυμφαλίας»,με ΑΔΑ: 71ΡΗΩ1Θ-1ΙΓ και ΑΔΑΜ: 17REQ005859414 2017-03-02 (ΠΑΥ 173/2017).
  5. Την υπ’ αριθμ. 2559/28.02.2017 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC005863022 2017-03-02.
  6. Την υπ’ αριθμ. 2573/28.02.2017 Περίληψη Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.
  7. 7.τα ανωτέρω τρία (3) πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού Προμηθειών, την προσφορά, τα λοιπά στοιχεία του φακέλου που υποβλήθηκαν όπως και το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία ένσταση κατά του διαγωνισμού ή αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από οικονομικούς φορείς,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 15-03-2017, 17-03-2017 & 23-03-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Προμηθειών για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».

B.- Κηρύσσειπροσωρινό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού της ανωτέρω Προμήθειας, την εταιρεία KSB ΤΕΣΜΑ Α.Ε.Τ.Ε.’ που εδρεύει στην οδό Ρωμανού Μελωδού 3, 15125 Μαρούσι, με Α.Φ.Μ. 094276968, Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, τηλ.210-6108071-8 & φαξ. 210-6108079-80, έναντι συνολικού ποσού 58.750,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 72.850,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την από 15/03/2017 προσφορά της εταιρείας ‘KSB ΤΕΣΜΑ Α.Ε.Τ.Ε.’, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 04/2017 μελέτης Προμήθειας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 2559/28-02-2017 διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 86/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24 Μαρτίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email