85/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10o/24-03-2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2017

Περίληψη: Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνοπτικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Δεξαμενής για τις ανάγκες πυροπροστασίας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτικήδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3633/20-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1 Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2 Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2 Σπανός Κων/νος Μέλος
3 Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
4 Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : «Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνοπτικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Δεξαμενής για τις ανάγκες πυροπροστασίας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 24/03/2017 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

Ελληνική Δημοκρατία

Δήμος Σικυωνίων

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κιάτο 24/03/2017

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 2583/28.02.2017

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 17PROC005851890

 

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες πυροπροστασίας»προϋπολογισμού 66.154,89 € {συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.}.Στο Κιάτο σήμερα την 14η Μαρτίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

 1. 1Κωνσταντίνα Φίλη, Δημοτική Υπάλληλος ως Προεδρεύων,
 2. 2Πηνελόπη Μακαβέλου, Δημοτική Υπάλληλος τακτικό μέλος &
 3. 3Γεωργία Μαστέλλου, Δημοτική Υπάλληλος αναπληρωματικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 21/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 2583/28.02.2017 διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα και κλήθηκαν αυτοί που θέλησαν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία για να δώσουν τις προσφορές τους.

v    Εμφανίσθηκαν κατά σειρά οι πιο κάτω, που παρέδωσαν φάκελο προσφοράς, συνοδευόμενο από αίτηση. Όλοι οι φάκελοι, αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο παρών πρακτικό, στον κάτωθι Πίνακα [1] και μονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού:

Πίνακας [1]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Αριθμός Πτυχίου (ΜΕΕΠ) Τάξη Πτυχίου Παραστατικό Εκπροσώπησης
1ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 26604 ΥΔΡ 2η (ΑΔΤ) Χ 397610
2ος ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ 3962 ΥΔΡ 1η (ΑΔΤ) ΑΙ 235668
3ος ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 28619 ΥΔΡ Α1 (ΑΔΤ) ΑΚ 363301
4ος ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 25972 ΥΔΡ 2η (ΑΔΤ) ΑΙ 530440
5ος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ 21712 ΥΔΡ 1η

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Α.Π. 3251/14.03.17 (08:15)

6ος ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 25972 ΥΔΡ Α1

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Α.Π. 3269/14.03.17 (09:57)

v  Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και αφού η Πρόεδρος της Ε.Δ. επικοινώνησε με το Πρωτόκολλο του Δήμου προκειμένου να ελέγξει την τυχόν ύπαρξη και άλλης προσφορά, έγινε από την Ε.Δ. η καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης στον Πίνακας [2] και ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους.

Πίνακας [2]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Τ.Ε.Υ.Δ.

Εγγύηση Συμμετοχής

[σύμφωνα με άρθρο 15.1 της διακήρυξης]

1ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ
2ος ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
3ος ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΑΙ ΝΑΙ
4ος ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
5ος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
6ος ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΙ ΝΑΙ

v  Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, για κάθε μία από τις Οικονομικές Προσφορές που κατατέθηκαν (Πίνακας [3]).

Πίνακας [3]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (Ολογράφως) Οικονομική Προσφορά (%) Ομαλότητα
1ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. Τριάντα έξι & μηδέν ενενήντα ένα επί τοις εκατό 36,091% ΝΑΙ
2ος ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ Είκοσι οκτώ επί τοις εκατό 28% ΝΑΙ
3ος ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Τριάντα έξι & είκοσι δύο επί τοις εκατό 36,22% ΝΑΙ
4ος ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Είκοσι πέντε & δέκα τρία επί τοις εκατό 25,13% ΝΑΙ
5ος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ Δέκα επτά & μηδέν τέσσερα επί τοις εκατό 17,04% ΝΑΙ
6ος ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Τριάντα έξι & μηδέν ογδόντα επτά επί τοις εκατό 36,087% ΝΑΙ

Η Ε.Δ. διαπίστωσε ολοκληρώνοντας τον έλεγχο ομαλότητας ότι όλες οι Οικονομικές Προσφορές είναι Αποδεκτές.

Όλες οι οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον Πίνακα [4] που ακολουθεί, κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (%)
1ος ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 36,22%
2ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 36,091%
3ος ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 36,087%
4ος ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ 28%
5ος ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 25,13%
6ος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ 17,04%

v  Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της αριθμ. 2583/28.02.2017 διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους και αποτυπώνεται στον Πίνακα [5] που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ [5]
Σειρά Μειοδοσίας Διαγωνιζόμενος Τ.Ε.Υ.Δ.

Εγγύηση Συμμετοχής

[σύμφωνα με άρθρο 15.1 της διακήρυξης]

1ος ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
2ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
3ος ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4ος ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ
5ος ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
6ος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ

v  Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του παρόντος πρακτικού της, επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα του συνόλου των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν, όπως αποτυπώνεται και στον κάτωθι         Πίνακα [6].

ΠΙΝΑΚΑΣ [6]
α/α
Διαγωνιζόμενος
Εγγυητική Επιστολή Εκδότης Έλεγχος Εγκυρότητας
1ος ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1722634/06.03.2017 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Αθήνα) 42636/14.03.2017
2ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 1384/13.03.2017 Τ.Π.&Δ. (Κόρινθος) το από 14.03.2017 απαντητικό έγγραφο του Τ.Π.&Δ.
3ος ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 119675/09.03.2017 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Πάτρα) το από 24.03.2017 απαντητικό έγγραφο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Πάτρα)
4ος ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ 1722879/10.03.2017 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Αθήνα) 42632/14.03.2017
5ος ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1722635/06.03.2017 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Αθήνα) 42638/14.03.2017
6ος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ 1722894/10.03.2017 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Αθήνα) 42639/14.03.2017

v  Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο

                «ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ» με έκπτωση 36,22%.

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. – Κωνσταντίνα Φίλη 2. – Πηνελόπη Μακαβέλου 3. – Γεωργία Μαστέλλου

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμών έργων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. την υπ’ αριθμ. 21/2017 (ΑΔΑ: ΩΥΨΧΩ1Θ-ΡΞ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2017 Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €.
 4. Την υπ’ αριθμ. 3/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Κατασκευή Δεξαμενής για τις ανάγκες πυροπροστασίας», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 66.154,89 € με Φ.Π.Α.
 5. Την με αριθμό 37/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 3/2017 μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες της πυροπροστασίας»με ΑΔΑ: 7Ν1ΦΩ1Θ-8ΚΞ και ΑΔΑΜ: 17REQ005846166 2017-02-24 (ΠΑΥ 174/2017).
 6. Την υπ’ αριθμ. 2583/28.02.2017 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC005851890/28.02.2017.
 7. Την υπ’ αριθμ. 2584/28.02.2017 Περίληψη Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.
 8. 8.τ από 24-03-2017 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού έργων, την προσφορά, τα λοιπά στοιχεία του φακέλου που υποβλήθηκαν όπως και το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία ένσταση κατά του διαγωνισμού ή αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από οικονομικούς φορείς,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 24-03-2017 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή Δεξαμενής για τις ανάγκες πυροπροστασίας».

B.- Κηρύσσειπροσωρινό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, την ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ που εδρεύει στην Τ.Κ. ΓΕΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, με Α.Φ.Μ. 049262293, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 2742 0 25884, με μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα έξι κόμμα είκοσι δύοτοις εκατό 36,22%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 85/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24 Μαρτίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email