84/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13ο/27-03-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2018

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 398/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3064/23-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης του θέματος που άπτεται της έφεσης του κου Παναγιώτη Ματσιμάνη, το θέμα: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 398/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω, ήτοι:

α) την υπ’ αριθμ. 398/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,

β) την υπ’ αριθμ. 77/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΨΡΦ2Ω1Θ-3Κ9) περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της άνω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου καθώς και

γ) την από ­­26η.03.2018 γνωμοδότηση τoυ δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κας Μαρίνας Καλλιανιώτη, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων «…. την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως Ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της υπ’ αριθμ. 398/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, καθόσον ο εκάστοτε ΟΤΑ θα πρέπει να εξαντλεί όλα τα νομικά μέσα προκειμένου να διαφυλάττει τη δημοτική κοινόχρηστη περιουσία και τα συμφέροντα των δημοτών ….».

Ύστερα από την ως άνω τοποθέτηση και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος ανέφερε πως λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης, θα πρέπει ο Δήμος να συμμορφωθεί με την άποψη της ως άνω δικηγόρου. Για αυτό το λόγο πρότεινε τον ορισμό της Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κας Παναγιώτας Επιβατινού, για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 398/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιγ και της παραγράφου 2 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την από ­­26η.03.2018 γνωμοδότηση της ως άνω Δικηγόρου καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης του θέματος που άπτεται της έφεσης του κου Παναγιώτη Ματσιμάνη.

B. Την άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγουκατά της 398/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Γ. Ορίζει τη Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κα Παναγιώτα Επιβατινού, προκειμένου να συντάξει και καταθέσει αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου καθώς και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Σικυωνίων κατά τη συζήτηση αυτής οποτεδήποτε συζητηθεί ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

Δ.Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Ε. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 84/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27-03-2018

Print Friendly, PDF & Email