83/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 12ο/20-03-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2797/16-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)                          ΟΥΔΕΙΣ
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 7.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 13.03.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε                                                                                            €   407.951,11

υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

του Δήμου Σικυωνίων»

{Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε}

-Διόρθωση ποσού από 599.477,29€ σε 407.951,11€

Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης                                                                                   €     74.400,00

Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

-Νέο έργο-

Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης                                                                                   €     74.400,00

Τ.Κ. ΚΑΛΙΑΝΩΝ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ

-Νέο έργο-

Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης                                                                                   €     74.400,00

Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

-Νέο έργο-

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με το ποσό των 74.400,00 € προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 49.475,04€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 8.648,97€ και από ΣΑΤΑ 2009 με το ποσό των 16.275,99€, μεταφέρει πίστωση ποσού 2.039,06 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 72.360,94 € προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 49.475,04€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.609,91€ και από ΣΑΤΑ 2009 με το ποσό των 16.275,99 €.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.7135.017 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με το ποσό των 246.760,00 €   προερχόμενο από Φόρο Ζύθου με το ποσό των 186.700,00€ και από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 60.060,00€ , μεταφέρει πίστωση ποσού 29.634,76 € προερχόμενη από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 217.125,24€ προερχόμενο από Φόρο Ζύθου με το ποσό των 186.700,00€ και από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 30.425,24€.

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.64.7336.002 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}» με το ποσό των 599.477,29€ , προερχόμενο από ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. με το ποσό των 400.000,00€ , από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με το ποσό των 1.266,23€ , από ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.640,43€ , από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 769,49€ , από ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 2.154,81€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 4.865,17€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 92.334,73€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 11.712,43€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 4.591,17€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.843,09€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με το ποσό των 687,23€ , από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 11,06€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 418,56€ και από «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» με το ποσό των 58.679,65€ , μεταφέρει   πίστωση ποσού 191.526,18 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με το ποσό των 1.266,23€ , από ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.640,43€ , από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 769,49€ , από ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 2.154,81€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 4.865,17€ , από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 58.679,65€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 92.334,73€ και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 11.712,43 , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 407.951,11 €

προερχόμενο από ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. με το ποσό των 400.000,00€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 4.591,17€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.843,09€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με το ποσό των 687,23€ , από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 11,06€ , και από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 418,56€ .

Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού ( 2.039,06 + 29.634,76 + 191.526,18) 223.200,00€ στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Από το ενισχυμένο αποθεματικό μεταφέρει ποσό 223.200,00€ για δημιουργία νέων πιστώσεων ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.25.7336.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ»   πίστωση ποσού 74.400,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από

ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με το ποσό των 1.266,23€ , από ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.640,43€ , από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 769,49€ , από ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 2.154,81€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 4.865,17€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 44.074,10€ και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 11.712,43.

Στον Κ.Α. 02.25.7336.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης Τ.Κ. ΚΑΛΙΑΝΩΝ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ»   πίστωση ποσού 74.400,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από

Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 58.679,65€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 5.534,45 €.

Στον Κ.Α. 02.25.7336.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»   πίστωση ποσού 74.400,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 29.634,76 €, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 42.726,18€ και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 2.039,06€.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Κιάτο 13 Μαρτίου2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                             Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                                     (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την από 13.03.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,
 • τ από 13.03.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμαέτους 2018 ως κατωτέρω:

 

Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε

υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

του Δήμου Σικυωνίων»

{Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε}

-Διόρθωση ποσού από 599.477,29€ σε 407.951,11€

€     407.951,11

Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης

Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

-Νέο έργο-

€     74.400,00

Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης

Τ.Κ. ΚΑΛΙΑΝΩΝ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ

-Νέο έργο-

€     74.400,00

Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης

Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

-Νέο έργο-

€     74.400,00

 

Β. Τροποποιεί το Προϋπολογισμό έτους 2018 ως κατωτέρω:

 

1Α) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με το ποσό των 74.400,00 € προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 49.475,04 € από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 8.648,97 € και από ΣΑΤΑ 2009 με το ποσό των 16.275,99 €, μεταφέρει πίστωση ποσού 2.039,06 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 72.360,94 € προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 49.475,04€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.609,91€ και από ΣΑΤΑ 2009 με το ποσό των 16.275,99 €.

Μεταφορά

πίστωσης συνολικού

ποσού

223.200,00 €

1. Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού ( 2.039,06 + 29.634,76 + 191.526,18) 223.200,00 € στο Κ.Α. 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό» για ενίσχυσή του.
1Β) Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.7135.017 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με το ποσό των 246.760,00 € προερχόμενο από Φόρο Ζύθου με το ποσό των 186.700,00 € και από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 60.060,00 €, μεταφέρει πίστωση ποσού 29.634,76 € προερχόμενη από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 217.125,24 € προερχόμενο από Φόρο Ζύθου με το ποσό των 186.700,00 € και από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 30.425,24 €.
1Γ) Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.64.7336.002 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}» με το ποσό των 599.477,29 €, προερχόμενο από ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. με το ποσό των 400.000,00€, από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με το ποσό των 1.266,23€, από ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ με το ποσό των 7.917,34€, από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.640,43€, από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 769,49€, από   ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 2.154,81€, από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 4.865,17€, από   Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€, από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 92.334,73€ , από   Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 11.712,43€, από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 4.591,17€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.843,09€, από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με το ποσό των 687,23€, από ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 11,06€, από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 418,56€ και από «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» με το ποσό των 58.679,65€, μεταφέρει   πίστωση ποσού 191.526,18 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με το ποσό των 1.266,23€ , από ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.640,43€ , από   ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 769,49€ , από   ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 2.154,81€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 4.865,17 €, από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 58.679,65€ , από   Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€, από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 92.334,73€ και   από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 11.712,43, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 407.951,11 € προερχόμενο από ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. με το ποσό των 400.000,00€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 4.591,17 €, από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.843,09 €, από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από   ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με το ποσό των 687,23€ , από   ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 11,06€ , και από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 418,56€.
2. Από τον ενισχυμένο Κ.Α. 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει ποσό 223.200,00 € για δημιουργία νέων πιστώσεων ως εξής:

Μεταφορά

πίστωσης

ποσού

223.200,00 €

2.1 Στον Κ.Α. 02.25.7336.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ» πίστωση ποσού 74.400,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με το ποσό των 1.266,23€ , από ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.640,43 €, από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 769,49€ , από ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 2.154,81€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 4.865,17€ , από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 44.074,10€ και   από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 11.712,43.
2.2 Στον Κ.Α. 02.25.7336.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης Τ.Κ. ΚΑΛΙΑΝΩΝ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ» πίστωση ποσού 74.400,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 58.679,65€ , από   Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 5.534,45 €.
2.3 Στον Κ.Α. 02.25.7336.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» πίστωση   ποσού 74.400,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 29.634,76 €, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 42.726,18€ και   από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 2.039,06 €.

 

Γ.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 83/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Μπουζιάνη Βασιλική
 6. 6.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-03-2018

Print Friendly, PDF & Email