82/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 12ο/20-03-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2797/16-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)                          ΟΥΔΕΙΣ
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 7.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα από 16.03.2018 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό των οποίων ακολουθεί:

**************************************************

Α. Με τις υπ’ αρίθμ. 473/2017 και 503/2017 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2018 και ο προϋπολογισμός-Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2018 αντίστοιχα, και με την υπ’ αριθμ. 6359/19-01-2018 απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,   νομιμοποιήθηκαν οι παραπάνω αποφάσεις.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 279.247,91–23.424,05–7.191,80 – 243.605,61 – 2.457,36 ) 2.569,09€ μειώνουμε κατά   221,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.348,09 € (2.569,09 – 221,00)

και μεταφέρουμε

Στον Κ.Α. 02.10.6266.007 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για την υποστήριξη, αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία της ιστοσελίδας του δήμου» πίστωση ποσού 221,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.500,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.721,00 €.

Β. Με τις υπ’ αρίθμ. 473/2017 και 503/2017 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2018 και ο προϋπολογισμός-Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2018 αντίστοιχα, και με την υπ’ αριθμ. 6359/19-01-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,   νομιμοποιήθηκαν οι παραπάνω αποφάσεις.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, προτείνεται η τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6611.002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου», ποσού 10.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 3.000,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 7.000,00 €.

Στον Κ.Α. 02.70.6262.031 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργασίες συντήρησης μονοπατιού ερμηνείας περιβάλλοντος και παρατηρητηρίου πουλιών Στυμφαλίας» ποσό 3.000,00 €   δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Κιάτο 16 Μαρτίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (Τ.Υ.)                                                                   (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τα από 16.03.2018 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

1. Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 279.247,91–23.424,05–7.191,80 – 243.605,61 – 2.457,36) 2.569,09 € μειώνουμε κατά 221,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.348,09 € (2.569,09 – 221,00).

Μεταφέρει

πίστωση ποσού

221,00 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.10.6266.007 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για την υποστήριξη, αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία της ιστοσελίδας του δήμου» πίστωση ποσού 221,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.500,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.721,00 €.
2. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6611.002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου», ποσού 10.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 3.000,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 7.000,00 €.

Μεταφέρει

πίστωση ποσού

3.000,00 €

2.1 Στον Κ.Α. 02.70.6262.031 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργασίες συντήρησης μονοπατιού ερμηνείας περιβάλλοντος και παρατηρητηρίου πουλιών Στυμφαλίας» ποσό 3.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Β.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 82/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Μπουζιάνη Βασιλική
 6. 6.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-03-2018

Print Friendly, PDF & Email