81/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 12ο/20-03-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2018

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2797/16-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)                          ΟΥΔΕΙΣ
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 7.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

 

Στο 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018»ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

ü  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ü  την Α.Ο.Ε. 80/2018 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ü  τους Α.Μ. 9,10, 8, 9, 10, 11, 12, 13 / 2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,

ü  τον Α.Μ. 9 /2018της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας,

ü  των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. Τον Α.Μ. 9/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δ.ε. σικυωνιων» συνολικού ποσού #24.722,62# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 213/2018.
 2. Τον Α.Μ. 10/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δ.ε. φενεου» συνολικού ποσού #24.722,62# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 214/2018.
 3. Τον Α.Μ. 8/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων δρομων δ.ε. στυμφαλιασ (χωματουργικές εργασίες)» συνολικού ποσού #24.800,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 215/2018.
 4. Τον Α.Μ. 9/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων δρομων δ.ε. φενεου (χωματουργικές εργασίες)» συνολικού ποσού #24.800,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 216/2018.
 5. Τον Α.Μ. 10/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «εργασιεσ συντηρησησ αστικου εξοπλισμου δ.ε. σικυωνιων» συνολικού ποσού #24.800,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 217/2018.
 6. Τον Α.Μ. 11/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «εργασιεσ συντηρησησ αστικου εξοπλισμου δ.ε. στυμφαλιασ» συνολικού ποσού #24.800,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 218/2018.
 7. Τον Α.Μ. 12/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «εργασιεσ συντηρησησ αστικου εξοπλισμου δ.ε. φενεου» συνολικού ποσού #24.800,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 219/2018.
 8. Τον Α.Μ. 13/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού ποσού #12.400,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 220/2018.
 9. Τον Α.Μ. 9/2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018)» συνολικού ποσού #24.775,20# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 221/2018.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,
 • τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

ü  τους Α.Μ. 9,10, 8, 9, 10, 11, 12, 13 / 2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,

ü  τον Α.Μ. 9 /2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,

ü  των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Δ/νση τεχνικων υπηρεσιων & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.30.6661.011 προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δ.ε. σικυωνιων 213 / 18 24.722,62 €
02.30.6661.013 προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δ.ε. φενεου 214 / 18 24.722,62 €
02.30.6262.010 εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων δρομων δ.ε. στυμφαλιασ (χωματουργικές εργασίες) 215 / 18 24.800,00 €
02.30.6262.011 εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων δρομων δ.ε. φενεου (χωματουργικές εργασίες) 216 / 18 24.800,00 €
02.30.6262.007 εργασιεσ συντηρησησ αστικου εξοπλισμου δ.ε. σικυωνιων 217 / 18 24.800,00 €
02.30.6262.009 εργασιεσ συντηρησησ αστικου εξοπλισμου δ.ε. στυμφαλιασ 218 / 18 24.800,00 €
02.30.6262.013 εργασιεσ συντηρησησ αστικου εξοπλισμου δ.ε. φενεου 219 / 18 24.800,00 €
02.25.6262.020 Εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 220 / 18 12.400,00 €
συνολο Α: 185.845,24 €
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.25.7135.002 Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018) 221 / 18 24.775,20
συνολο Β: 24.775,20
συνολΑ Α+Β: 210.620,44
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους διακόσια δέκα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ και σαράντα τεσσάρων Λεπτών #210.620,44# €υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 213 - 221 / 2018 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 81/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Μπουζιάνη Βασιλική
 6. 6.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-03-2018

Print Friendly, PDF & Email