81/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10o/24-03-2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2017

 

Περίληψη: Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3633/20-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1 Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2 Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2 Σπανός Κων/νος Μέλος
3 Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
4 Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων», εξέθεσε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και ιδίως:

 • του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 • του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
 • του Ν. 3731/2008«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,
 • του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»,
  • του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» καθώς και

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. i)Την υπ’ αριθμ. 542/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης Προϋπολογισμού – Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2017 (ΑΔΑ:7Κ6ΟΩ1Θ-ΧΒΝ),
 2. ii)Την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 (ΑΔΑ:755ΛΩ1Θ-0ΜΒ),
 3. iii)Την υπ’ αριθμ. 381/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών έτους 2017 (ΑΔΑ:6Β3ΥΩ1Θ-4ΚΜ),
 4. iv)Την υπ’ αριθμ. 91/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περίΈγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» (ΑΔΑ: 6ΡΜ3Ω1Θ-ΧΦ5),
 5. Την υπ’ αριθμ. 5/2017 μελέτη προμήθειας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό € με την οποία εισηγείται η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση της προμήθειας καθώς και

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ και ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 και του Ν.3463/2006 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν έως σήμερα, την υπ’ αριθμ. 5/2017 μελέτη προμήθειας, την 223 & 224/2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, τις ανάγκες του Δήμου,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 5/2017 μελέτη προμήθειας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων», συνολικού προϋπολογισμού € 68.804,43 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 24%).

 

Β.- Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού € 33.144,63σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. που είναι εγγεγραμμένοι στον προϋπολογισμό έτους 2017, του Δήμου Σικυωνίων.

K.A. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ € ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Α.Υ.
00.20.6063.008 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 22.085,62 € 223/2017
00.30.6063.008 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 1.431,94 € 223/2017
00.35.6063.008 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 1.029,20 € 223/2017
00.70.6063.008 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 2.804,21 € 223/2017
00.15.6481.004 Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) 5.793,66 € 224/2017

Σημείωση: Για τα Ν.Π. η δαπάνη θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων τους, έτους 2017.

Η εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016.

Γ.- Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης όπως παρακάτω:

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

CPV: 15500000-3, 15800000-6

Προϋπολογισμού

68.804,43 € (συμπ. Φ.Π.Α. 13% & 24%)

Περιεχόμενα

1.    ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ………………………………………………………… 4

1.1          Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής………………………………………………………………………………………… 4

1.2          Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση…………………………………………………………………………….. 5

1.3          Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης……………………………. 5

1.4          Θεσμικό πλαίσιο……………………………………………………………………………………………………….. 7

1.5          Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού……………………………………………… 9

1.6          Δημοσιότητα………………………………………………………………………………………………………….. 10

1.7          Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης………………………………………………………………… 11

2.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ……………………………………………………………………. 12

2.1          Γενικές Πληροφορίες………………………………………………………………………………………………… 12

2.1.1           Έγγραφα της σύμβασης………………………………………………………………………………………….. 12

2.1.2           Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης…………………………………………………….. 12

2.1.3           Παροχή Διευκρινίσεων……………………………………………………………………………………………. 13

2.1.4           Γλώσσα……………………………………………………………………………………………………………… 14

2.1.5           Εγγυήσεις…………………………………………………………………………………………………………… 15

2.2          Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής……………………………………………………….. 16

2.2.1           Δικαίωμα συμμετοχής…………………………………………………………………………………………….. 16

2.2.2           Εγγύηση συμμετοχής…………………………………………………………………………………………….. 17

2.2.3           Λόγοι αποκλεισμού………………………………………………………………………………………………… 17

2.2.4           Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας………………………………………………. 21

2.2.5           Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια………………………………………………………………… 21

2.2.6           Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα………………………………………………………………………… 22

2.2.7           Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης………………………….. 24

2.2.8           Στήριξη στην ικανότητα τρίτων………………………………………………………………………………… 24

2.2.9           Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής……………………………………………………………………….. 25

2.2.9.1                Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών………………………………………….. 25

2.2.9.2                Αποδεικτικά μέσα…………………………………………………………………………………………… 26

2.3          Κριτήρια Ανάθεσης…………………………………………………………………………………………………… 30

2.3.1           Κριτήριο ανάθεσης………………………………………………………………………………………………… 30

2.3.2           Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών [δεν ισχύει στην περίπτωση που το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βασίζεται μόνο στην τιμή]………………………………………………………………….. 31

2.3.3           Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί…………………………………………………………………………………… 32

2.4          Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών……………………………………………………………………………. 32

2.4.1           Γενικοί όροι υποβολής προσφορών……………………………………………………………………………. 32

2.4.2           Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών…………………………………………………………………… 33

2.4.3           Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»…………………………… 34

2.4.4           Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών        36

2.4.5           Χρόνος ισχύος των προσφορών……………………………………………………………………………….. 37

2.4.6           Λόγοι απόρριψης προσφορών…………………………………………………………………………………… 37

3.    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ………………………………………………… 39

3.1          Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών……………………………………………………………………….. 39

3.1.1           Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών……………………………………………………………………… 39

3.1.2           Αξιολόγηση προσφορών…………………………………………………………………………………………. 39

3.2          Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης………………… 40

3.3          Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης…………………………………………………………………………………… 42

3.4          Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία [Συμβάσεις άνω των ορίων]……………. 43

3.4          Ενστάσεις [Συμβάσεις κάτω των ορίων]………………………………………………………………………….. 43

3.5          Ματαίωση Διαδικασίας……………………………………………………………………………………………….. 44

4.    ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ………………………………………………………………………………… 45

4.1          Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)………………………………………………………………….. 45

4.2           Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία………………………………………………………………….. 45

4.3          Όροι εκτέλεσης της σύμβασης……………………………………………………………………………………… 45

4.4          Υπεργολαβία…………………………………………………………………………………………………………… 46

4.5          Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της………………………………………………………………….. 47

4.6          Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης……………………………………………………………………. 47

5.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ…………………………………………………………………… 48

5.1          Τρόπος πληρωμής……………………………………………………………………………………………………. 48

5.2          Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις……………………………………………………………… 49

5.3          Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων……………………………………. 50

6.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ…………………………………………………………………………………………… 51

6.1           Χρόνος παράδοσης υλικών…………………………………………………………………………………………. 51

6.2           Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών………………………………………………….. 51

6.3          Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης – ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό. 52

6.4           Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση……………………………………………………………….. 52

6.5          Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις……………………………………………………….. 53

6.6          Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας……………………………………………………………………………….. 53

6.7          Αναπροσαρμογή τιμής………………………………………………………………………………………………. 53

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ…………………………………………………………………………………………………………………. 54

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – αριθμ. 62/2016 μελετη……………………………………………………………………………………… 54

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – τευδ……………………………………………………………………………………………………………. 55

 

 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1       Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 

Επωνυμία Δήμος Σικυωνίων
Ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Γεννηματά 2
Πόλη Κιάτο
Ταχυδρομικός Κωδικός 20200
Τηλέφωνο 27423 60112
Φαξ 27420 23562
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο dsikyon@otenet.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες[1] Πηνελόπη Μακαβέλου
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.kiato.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι [2] Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)[3]

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.[4]

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας [5]

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

Απαραίτητη προϋπόθεση έγκυρης συμμετοχής είναι η παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία του σφραγισμένου εντύπου της οικονομικής προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο, Τ.Κ. 20200, τηλέφωνο: 27423 60112, Fax: 27420 23562, e-mail: dsikyon@otenet.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

1.2       Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός, που αφορά τη σύναψη σύμβασης προμήθειας «Τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016.

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης[6]

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις που θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς έτους 2017 των φορέων και συγκεκριμένα για το Δήμο Σικυωνίων έχει ως εξής:

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(€ με Φ.Π.Α.)

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1 02.20.6063.008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 23.600,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2 02.30.6063.008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.150,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3 02.35.6063.008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4 02.70.6063.008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
5 02.15.6481.004 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Για τα Ν.Π. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» και «ΜΗΚΩΝΗ» η δαπάνη θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων τους, έτους 2017.

1.3       Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το συνολικό προϋπολογισμό, είτε για τους επιμέρους τμηματικούς προϋπολογισμούς, είτε κατ’ είδος της προμήθειας, της μελέτης με αρ. 5/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι].[7]

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 68.804,43 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 59.996,80 και Φ.Π.Α.: € 8.807,63).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους, πλην της περίπτωσης της προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου, που αφορά σε ένα ημερολογιακό έτος.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην αρ. 5/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι] της παρούσας διακήρυξης.

1.4       Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως[8]:

του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,[9]

του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,

του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

του Ν. 2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του Ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

του Π.Δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »[10]

της εγκυκλίου με αρ. 3/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

της υπ’ αριθμ. 53361/06 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1503 Β΄ 11.10.2006) περί «παροχής μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. κ.λπ

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

την μελέτη με αιθμ. 5/2017 της Δ.Τ.Υ.Π. του Δήμου Σικυωνίων

τη με αριθμ. 91/2017 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων

τις με αριθμ. 223 & 224/2017 ΠΑΥ του Δήμου Σικυωνίων

τη με αριθμ. 20/2017 Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”

τη με αριθμ. 37/2017 ΠΑΥ του Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”

τη με αριθμ. 24/2017 Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”

τη με αριθμ. 36/2017 ΠΑΥ του Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”

την με αριθμό ……../2017 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων, έγκρισης της με αριθμ. 5/2017 μελέτης της Δ.Τ.Υ.Π. και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

1.5       Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγήςτου διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο Δημοτικό Κατάστημα Σικυωνίων, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο 12/04/2017 ημέρα Τετάρτη.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9:30 π.μ. και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών η 10:00 π.μ.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός αναβληθεί, θα διενεργηθεί σε εργάσιμη ημέρα, που θα ανακοινωθεί από το Δήμο.

1.6       Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) [11].

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

1.7       Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους[12]

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1       Γενικές Πληροφορίες

2.1.1    Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης[13] είναι τα ακόλουθα:

 • η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ………………………………) με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ [14] που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
 • το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ][15]
 • οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2    Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση έγκυρης συμμετοχής είναι η παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία του σφραγισμένου εντύπου της οικονομικής προσφοράς.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο, Τ.Κ. 20200, τηλέφωνο: 2742360112, Fax: 2742023562, e-mail: dsikyon@otenet.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

2.1.3    Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, είτε ηλεκτρονικά στο email: dsikyon@otenet.gr, είτε μέσω fax, είτε τηλεφωνικά.

2.1.4    Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.[16]

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188).[17]

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα και θα συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5    Εγγυήσεις[18]

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2       Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1    Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συναφές με το προκηρυσσόμενο στην παρούσα διακήρυξη και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.[19]

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή[20] για την υποβολή προσφοράς[21]. Η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.[22]

2.2.2    Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δεν απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής .

2.2.3    Λόγοι αποκλεισμού[23]

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους[24] :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους[25].

2.2.3.3. –

2.2.3.4. Αποκλείεται[26] από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας[27],

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, (θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

2.2.3.5. – [28].

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4[29] μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση [30].

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

[Κριτήρια Επιλογής][31]

2.2.4    Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας[32]

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο[33] [ισχύει κατά περίπτωση για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς].

2.2.5     Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια[34]

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν υπάρχει απαίτηση για απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας από τους οικονομικούς φορείς.

2.2.6    Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα[35]

Δεν απαιτείται .

2.2.7    Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης[36]

Δεν απαιτείται.

2.2.8    Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς[37]. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. [Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρμογή στη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης].

2.2.9    Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα [Παράρτημα IΙ], το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ[38] καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).

2.2.9.2Αποδεικτικά μέσα[39]

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016[40].

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 .

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν[41].

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά[42]:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας .

Η Α.Α. ζητά επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.5 [δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης] .

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.[43]

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο.

Β.3. Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν υπάρχει απαίτηση για απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 από τους οικονομικούς φορείς.

Β.4. Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν υπάρχει απαίτηση για απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 από τους οικονομικούς φορείς [44] .

Β.5. Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν υπάρχει απαίτηση για απόδειξη περί συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 [45]:

(Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους[46] που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3        Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1     Κριτήριο ανάθεσης[47]

Κριτήριο ανάθεσης[48] της Σύμβασης[49] είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής[50] που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση ανά ομάδες ειδών και συγκεκριμένα:

 

Α.Σε ότι αφορά τις κάτωθι ομάδες ειδών:

v  Ελαιόλαδο

v  Είδη Οπωρολαχανοπωλείου

v  Είδη Κρεοπωλείου

v  Είδη Κρεοπωλείου

v  Κατεψυγμένα Ψάρια

v  Κατεψυγμένα Ψάρια

v  Νωπά Ψάρια

η τιμή που θα δοθεί στην προσφορά προκύπτει μετά από έκπτωση επί τοις εκατό % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Β. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ομάδες ειδών:

Ο προσφέρων θα αναγράψει την προσφερόμενη τιμή μονάδος ανά είδος και την προκύπτουσα συνολική δαπάνη προ και μετά Φ.Π.Α.

Προμηθευτής, αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την (Α) περίπτωση ανά είδος για το οποίο εκδίδεται δελτίο πιστοποίησης τιμών ή τη χαμηλότερη τιμή σε ότι αφορά τη (Β) περίπτωση ανά είδος, εφόσον άπαντα είναι εντός των Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών όρων της διακήρυξης.

2.4       Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1    Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 5/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ορίζονται στο [Παράρτημα Ι] της παρούσας Διακήρυξης.

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το συνολικό προϋπολογισμό, είτε για τους επιμέρους τμηματικούς προϋπολογισμούς, είτε κατ’ είδος της προμήθειας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής[51].

2.4.2    Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει (πρωτοκόλληση της αίτησης του Οικονομικού Φορέα στο πρωτόκολλο του Δήμου Σικυωνίων), προσφορά εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Ε.Δ., με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής. 
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. (άρθρο 96 του Ν. 4412/2016)

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εφόσον προηγουμένως έχουν πρωτοκολληθεί, θα κατατεθούν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, την ημέρα και ώρα της διεξαγωγής και αποσφράγισης των προσφορών ή θα αποσταλούν στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, στη Διεύθυνση Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο, ΤΚ 20200 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο Δημοτικό Κατάστημα Σικυωνίων, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο, 12/04/2017 ημέρα Τετάρτη Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9:30 π.μ. και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών η 10:00 π.μ.

Τρόπος Σύνταξης Προσφορών

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ.       /………/2017,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 12/04/2017, ΩΡΑ: ΑΠΟ 9:30 π.μ. ΕΩΣ 10:00 π.μ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………………………………………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………………

ΑΦΜ: ……………………………………………………………………………………………………………………….

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: …………………………………………………………………………………………………….

FAX: …………………………………………………………………………………………………………………………

E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………..

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

Τα περιεχόμενα του φακέλου ορίζονται ως εξής:

α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και

β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Όπου, ως (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία κατατεθέντων εγγράφων.

2.4.3    Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν[52]:

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016[53], σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα II).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Την τεχνική προσφορά που θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 5/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών [Παραρτήματος Ι ]της Διακήρυξης [54] [55]. .

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την συμφωνία των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 5/2017 μελέτης.

Οι προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Η κάθε τεχνική προσφορά συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από τα κάτωθι:

 1. πλήρη τεχνική περιγραφή και προσπέκτους ή τεχνικά φυλλάδια και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών, στην ελληνική γλώσσα ή σε νόμιμη μετάφραση
 2. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 5/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το χρόνο παράδοσης των προσφερόμενων υλικών

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν[56].

2.4.4    Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής όπως ορίζεται κατωτέρω.

Απαραίτητη προϋπόθεση έγκυρης συμμετοχής είναι η παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία του σφραγισμένου εντύπου της οικονομικής προσφοράς.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής[57], σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1.

2.4.5    Χρόνος ισχύος των προσφορών[58]

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6    Λόγοι απόρριψης προσφορών[59]

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,[60]

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) εναλλακτική

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3.    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1       Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών[άρθρο 100 του Ν. 4412/2016]

1. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2.4.2 της παρούσας διακήρυξης. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.

2. Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής – της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Ε.Δ. όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Ε.Δ. καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και φυλάσσονται από την Ε.Δ. , προκειμένου να αποσφραγισθούν σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί (η διαδικασία δύναται να ολοκληρωθεί και σε ένα στάδιο, με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών στην ίδια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Ε.Δ.).

β) Στη συνέχεια η Ε.Δ. προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των υπολοίπων τεχνικών προσφορών.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

3. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται κάθε φορά με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, οι οποίες κοινοποιούνται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 .

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή[61] απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές[62].

3.2       Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης[63] – Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα πέντε (15) ημερών [64] από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής.

Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, αυτά θα φέρουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι 30 ημέρες πριν την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Α.Α. για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Σικυωνίων και φέρει τα κάτωθι στοιχεία:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-20ΧΧ,

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………………………………………………………………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………………..

ΑΦΜ: …………………………………………………………………………………………………………………………

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: ……………………………………………………………………………………………………….…

FAX: ……………………………………………………………………………………………………………………………

E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………..

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ

Ο φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης αποσφραγίζεται δημόσια σε συνεδρίαση, της οποίας η ημερομηνία και ώρα ανακοινώνεται εγκαίρως με έγγραφο της Α.Α. προς τους οικονομικούς φορείς, των οποίων είχαν αποσφραγιστεί οι οικονομικές προσφορές και οι οποίοι λαμβάνουν γνώση εφόσον το επιθυμούν των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, με επιφύλαξη του Άρθρου 21 του Ν.4412.

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του[65].

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3       Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο .

Ο υποψήφιος που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα για τις ποσότητες που αντιστοιχούν στον κάθε φορέα. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι το υλικό που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι αυτό θα ανταποκρίνεται από κάθε άποψη για τη χρήση και το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

 • κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.
 • Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4       Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής[66]. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016

3.5       Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4.    ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1       Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του Φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. Ο Φορέας είναι είτε ο Δήμος είτε κάποιο από τα Ν.Π. ή Επιχειρήσεις σύμφωνα με τα Τμήματα της σύμβασης του Παραρτήματος [Ι].

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. [67]

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2       Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3       Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Ο προμηθευτής που ανακηρύσσεται ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί και ανάλογα με τον Τμηματικό Προϋπολογισμό για τον οποίο ο ανάδοχος έχει καταθέσει προσφορά.

Η σύμβαση υπογράφεται:

 • για τον Δήμο από το Δήμαρχο
 • για τα Ν.Π. και τις Επιχειρήσεις από τους εκάστοτε Προέδρους τους

Η διάρκεια όλων των συμβάσεων ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους, πλην της περίπτωσης της προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου, που αφορά σε ένα ημερολογιακό έτος.

4.4       Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.[68]. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.

4.5       Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου [69][70]

Συγκεκριμένα η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και τέσσερις (4) μήνες όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων του.

Παράταση ή τροποποίηση της σύμβασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου δεν είναι δυνατή.

Τυχόν δικαίωμα προαίρεσης δεν υφίσταται.

4.6       Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης[71]

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1       Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει τμηματικά μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής των υπό προμήθεια προϊόντων.

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις παραδόσεις, με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του κάθε Φορέα, στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσης δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017. Η πληρωμή θα γίνεται μετά από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης[72].

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή[73] .

5.2       Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις

Ο Οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 203 του Ν 4412/2016.

5.3       Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων[74]

Ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) & 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.         ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1       Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Η παράδοση των τροφίμων θα γίνεται ως εξής:

 1. Για το Δήμο Σικυωνίων: Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται έως και δύο (2) ημέρες από την ημερομηνία παστερίωσης για το φρέσκο – παστεριωμένο γάλα και έως και πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία επεξεργασίας για το γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας. Οι προς προμήθεια ποσότητες γάλακτος θα παραδίδονται στο Κιάτο, στους Καλλιάνους και στην Γκούρα στα τοπικά Δημοτικά Καταστήματα, ως εξής:

Το φρέσκο – παστεριωμένο γάλα θα παραδίδεται στο Κιάτο καθημερινά και έως τις 11:00 π.μ. ενώ το γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) θα παραδίδεται στους Καλλιάνους και στην Γκούρα μία φορά εβδομαδιαία, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

 1. 2).Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου: Κατόπιν έγκαιρης παραγγελίας και συνεννόησης με την Υπηρεσία. Τα είδη θα παραδίδονται στην Αποθήκη του Κοινωνικού Παντοπωλείου, Νικηταρά 9, στο Κιάτο.
 2. 3)Για το Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»: Τόπος παράδοσης των τροφίμων ορίζεται η «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» Κλεισθένους 57, στο Κιάτο του Δήμου Σικυωνίων. Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται κάθε εβδομάδα, σε ώρες και ημέρες που θα οριστούν ανάλογα και με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Θα προηγείται έγκαιρη παραγγελία.
 3. Για το ΝΠΠΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» : Τόπος παράδοσης των τροφίμων ορίζεται ο κάθε παιδικός σταθμός του Δήμου Σικυωνίων, όπου εδρεύουν στην πόλη του Κιάτου. Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται κάθε εβδομάδα, σε ώρες και ημέρες που θα οριστούν ανάλογα και με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Θα προηγείται έγκαιρη παραγγελία.

6.2       Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16[75] σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

6.3            Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – [ΑΡΙΘΜ 5/2017 ΜΕΛΕΤΗ ]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Τίτλος

 

«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»
     

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 68.804,43

 

Αρ. Μελέτης: 5/2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς έτους 2017 των φορέων και συγκεκριμένα για το Δήμο Σικυωνίων έχει ως εξής:

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(€ με Φ.Π.Α.)

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1 02.20.6063.008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 23.600,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2 02.30.6063.008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.150,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3 02.35.6063.008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4 02.70.6063.008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
5 02.15.6481.004 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Για τα Ν.Π. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» και «ΜΗΚΩΝΗ» η δαπάνη θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων τους, έτους 2017.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ

Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Κ.Τ.Π. που τα αφορά και την οδηγία 2000/13/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 περί “προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων”, όπως αυτή έχουν τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Επίσης θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τους κανονισμούς της Ε.Ε.:

 1. 852/2004 περί “υγιεινής των τροφίμων”,
 2. 853/2004 περί “καθορισμού ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης” και
 3. 854/2004 περί “καθορισμού ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο”,

όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

Φρέσκο γάλα (σύμφωνα με άρθρα 79 και 80 του Κ.Τ.Π., όπως αυτά ισχύουν σήμερα):Η παραγωγή και εμπορία φρέσκου – παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος, καθώς και γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας θα πρέπει να γίνεται σε εναρμόνιση και με τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί με τον Ν. 4254/14 (Φ.Ε.Κ. 85 Α΄) υποπαράγραφος ΣΤ8: άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων − ρυθμίσεις γαλακτοκομικών προϊόντων.

Το χορηγούμενο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα θα πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 3,5%, θα είναι σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου και να είναι συσκευασμένο σε τετράεδρη συσκευασία, της οποίας τα υλικά θα είναι κυρίως χαρτόνι (περίπου 70%), πλαστικό (περίπου 25%) και για τις ασηπτικές συσκευασίες – φύλλα αλουμινίου (περίπου 5%). Το πλαστικό χρησιμοποιείται σε στρώσεις και από τις δύο πλευρές του χαρτονιού για να προστατεύει τη συσκευασία από την εξωτερική και εσωτερική υγρασία.

Πρέπει να πληροί επίσης τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όσον αφορά στην υποχρεωτική επισήμανση στην συσκευασία του (Ονομασία πώλησης, Επωνυμία και έδρα παραγωγού, ημερομηνία παστερίωσης, ελάχιστης διατηρησιμότητας, αριθ. παρτίδας, σήμα καταλληλότητας κ.λ.π. ).

Πρέπει να πληροί επίσης τις προδιαγραφές όσον αφορά στις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς (υγιεινές συνθήκες μεταφοράς, χειρισμού κ.τ.λ.). Το παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία 71,1ο C για 15 SEC ή σε διαδικασία παστερίωσης, που χρησιμοποιεί ενδεδειγμένους συνδυασμούς χρόνου-θερμοκρασίας, για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος και να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμή της φωσφατάσης (χρονική διάρκεια ζωής 4 ημερών από την ημερομηνία παστερίωσης). Η συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλους τους κανόνες της υγιεινής και να είναι αρκετά ανθεκτική ώστε να εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία του προϊόντος.

Συμπυκνωμένο γάλα:Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 80α του Κ.Τ.Π., όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι μερικώς αφυδατωμένο γάλα (του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Το καθαρό βάρος των μονάδων προϊόντος θα είναι περίπου 410 γραμμάρια, με απόκλιση όπως ορίζεται στους όρους της διακήρυξης.

Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να έχει θερμανθεί σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες , των οποίων το σύστημα κλεισίματος να παραμένει άθικτο.

Γιαούρτι (σύμφωνα με άρθρο 82 του Κ.Τ.Π.): Το γιαούρτι θα πρέπει να περιέχει λίπος και στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους (ΣΥΑΛ) σε ποσοστό ανώτερο κατά 10% τουλάχιστον από το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 80 Παρ. 3 του Κ.Τ.Π., των αντιστοίχων ειδών γάλακτος από τα οποία παρασκευάζεται.

Στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σικυωνίων θα χορηγείται γιαούρτι αγελάδας περιεκτικότητας σε λίπος 10%. Θα πρέπει να είναι παρασκευασμένο από νωπό γάλα αγελάδος κατόπιν παστερίωσης και να πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων. Θα πρέπει επίσης να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 82 Παρ. 6 του Κ.Τ.Π. περί συνεκτικότητας, οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, απουσία ιζήματος, συντηρητικών ουσιών, ζάχαρης, χρωστικών, κ.τ.λ. Το γιαούρτι θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος.

Το καθαρό βάρος κάθε συσκευασίας θα πρέπει να είναι περίπου 200 γρ. με απόκλιση όπως ορίζεται στους όρους της διακήρυξης. Οι συσκευασίες επίσης θα πρέπει να είναι από εγκεκριμένη πλαστική ύλη, ώστε να διασφαλίζεται το αμετάβλητο της σύστασης, της επιγραφής και της γνησιότητας του προϊόντος.

Επί της συσκευασίας θα αναγράφεται η επί τις εκατό σύσταση σε λίπος και ΣΥΑΛ, η ημερομηνία λήξης, η παρτίδα, καθώς και η επωνυμία της εταιρείας με ανεξίτηλη γραφή.

Φέτα (σύμφωνα με άρθρο 83 του ΚΤΠ):Η προμηθευόμενη φέτα (Π.Ο.Π.) θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας με μέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%. Πρέπει να πληροί -εκτός των άλλων- και τις απαραίτητες προδιαγραφές (ποιοτικά, οργανοληπτικά, γευσιογνωστικά χαρακτηριστικά κ.τ.λ.) σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και του Π.Δ. 81/19-3-1993 (ΦΕΚ 36 Α΄): ΄΄Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων΄΄, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ.291/03.08.1993 (ΦΕΚ 130Α): ΄΄Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 61/1993 “Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων” (Α 27) και του Π.Δ. 81/1993 “Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων” (Α 36).΄΄

Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, όπως:

 1. « Φέτα »
 2. «Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» (Π.Ο.Π.)
 3. «Τυρί»
 4. « Επωνυμία και έδρα παραγωγού- συσκευαστηρίου»
 5. « Βάρος περιεχομένου»
 6. «Ημερομηνία παραγωγής»
 7. « Στοιχεία ελέγχου»:

1. Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης Φ.Ε.

2. Αύξοντα αριθμός του μέσου συσκευασίας

               3. Ημερομηνία παραγωγής

Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/93.

Η φέτα θα πρέπει να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένη από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος.

Σκληρά τυριά (σύμφωνα με άρθρο 83 του ΚΤΠ): Θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας με μέγιστη υγρασία 38% και λίπος υπολογισμένο σε ξηρά ουσία τουλάχιστον 40%. Θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Θα πρέπει να πληρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και τους όρους που προβλέπει ο Κ.Τ.Π. και οι ισχύουσες υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις.

Ημίσκληρα τυριά (σύμφωνα με άρθρο 83 του ΚΤΠ):Πρέπει να είναι εξαιρετικής πρώτης ποιότητας με μέγιστη υγρασία 45% και λίπος υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 40%. Θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Θα πρέπει να πληρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και τους όρους που προβλέπει ο Κ.Τ.Π. και οι ισχύουσες υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις.

Κασέρι (σύμφωνα με άρθρο 83 του ΚΤΠ):Σύμφωνα με την Απόφαση Αριθ. 313027/94 (ΦΕΚ 8 Β/11-1-94): ΄΄Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) τυριού <ΚΑΣΕΡΙ> (KASSERI)΄΄, το κασέρι πρέπει να έχει μέγιστη υγρασία 40% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 40% και να πληροί τις προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 83 ενότητα Δ 1 Θ του Κ.Τ.Π. Θα πρέπει να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Στα μέσα συσκευασίας που περιέχουν «Κασέρι» θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 83 ενότητα Δ 1 Θ , περί επισήμανσης τυριού ‘ΚΑΣΕΡΙ’ καθώς και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/1993. Θα πρέπει να πληρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και τους όρους που προβλέπει ο Κ.Τ.Π. και οι ισχύουσες υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις.

Οι παραπάνω κατηγορίες τυριών:

 1. 1.θα διατίθενται σαν ολόκληρα προσυσκευασμένα κομμάτια, των οποίων η προετοιμασία και η συσκευασία να γίνονται από εργαστήρια, που έχουν ειδική άδεια έγκρισης και θα βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των κατά τόπους χημικών υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ..
 2. 2.Να είναι σύμφωνα με τις γενικές και τις ειδικές διατάξεις των τυριών από τα οποία προέρχονται
 3. 3.Το καθαρό βάρος θα αναγράφεται στην συσκευασία
 4. 4.Η συσκευασία θα είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φιλμ, που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από το Κ.Τ.Π.

Απαγορεύεται η προμήθεια τυριών οποιασδήποτε κατηγορίας όταν αυτά δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 83Γ (Γενικές διατάξεις για τα τυριά) του Κ.Τ.Π. και την Αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β/8-10-2012 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-3007 Β/13-11-12): “Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχει­ρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις”.

 1. 5.Επισημαίνεται η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων στη συσκευασία, όπως καθορίζονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. και οι οποίες θα αναγράφονται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα σε κάθε μονάδα συσκευασίας (κεφάλι, δοχεία κ.τ.λ.) σύμφωνα με το άρθρο 83 Γ του Κ.Τ.Π. όπως:
 2. Κατηγορία τυριού
 3. Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) που παρασκευάσθηκε το τυρί.
 4. Παστεριωμένο ή νωπό γάλα.
 5. Το ελάχιστο λίπος.
 6. Η μέγιστη υγρασία.
 7. Το ελάχιστο υπόλειμμα για την κατηγορία των ανακατεργασμένων τυριών. ­
 8. Η ημερομηνία παραγωγής για τα προϊόντα της κατηγορίας τυριών.
 9. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας
 10. Χώρα προέλευσης-παραγωγής τυριού
 11. Έδρα τυροκομείου παρασκευής τυριού(μόνο για τα Παραδοσιακά τυριά)
 12. Ποσοστό άλατος (μόνο στα νωπά-φρέσκα και ανακατεργασμένα)
 13. Πρόσθετα (είτε έχουν προστεθεί στην μάζα είτε στην επιδερμίδα του τυριού ) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π.
 14. Η ποιότητα (πλην των ανακατεργασμένων τυριών).
 15. Το σήμα καταλληλότητας: Ωοειδής σφραγίδα

Τέλος για όλες τις κατηγορίες τυριών επισημαίνεται η εναρμόνιση τους στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, κανονισμούς και τροποποιήσεις αυτών περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τυποποιημένα σε αεροστεγή συσκευασία.

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Για όλα τα είδη παντοπωλείου απαιτείται η εναρμόνιση με τις ισχύουσες Αγορανομικές, Υγειονομικές Διατάξεις και άρθρα του Κ.Τ.Π., όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Η παρασκευή, μεταφορά, αποθήκευση και διάθεση όλων των προϊόντων θα πρέπει να πραγματοποιείται τηρώντας τους κανόνες διασφάλισης της υγιεινής και πληρώντας τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην υποχρεωτική επισήμανση των προϊόντων (βασικά συστατικά, πρόσθετα, η.μ. λήξης, κωδικό παρτίδας, κ.α.) στον έλεγχο της εμφάνισης, συσκευασίας, θερμοκρασίας μεταφοράς, στον έλεγχο της καθαριότητας, στις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς.

Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις προσμίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Η σύσταση, η υφή, η συνεκτικότητα και η ομοιογένεια των προϊόντων πρέπει να ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτούμενες ισχύουσες προδιαγραφές με βάση τον Κ.Τ.Π. Τα διάφορα είδη δεν πρέπει να παραδίδονται σε συσκευασίες (μέγεθος συσκευασίας) που δεν είναι σύμφωνες με αυτές που αναφέρονται στους ειδικούς όρους της Διακήρυξης.

Ειδικά:

 • Τα κονσερβοποιημένα είδη:Θα πρέπει να αναγράφουν την ημερομηνία λήξης πάνω στο άκρο του λευκοσιδηρού δοχείου και όχι στην επικολλημένη ετικέτα.
 • Οι φρυγανιές:Θα είναι σε αεροστεγή συσκευασία των δύο (2) τεμαχίων.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη:Θα είναι τυποποιημένα σε αεροστεγή συσκευασία.

 • Ο ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός τομάτας,να είναι χωρίς συντηρητικά, χωρίς φλοιό και σπόρους, με ομοιόμορφο χρώμα ερυθρό ώριμης τομάτας, χωρίς κηλίδες και γενικότερα ξένες προς το προϊόν ύλες.
 • Ο τοματοπολτός διπλής συμπύκνωσης: Θα πρέπει να περιέχει συστατικά από χυμό τομάτας τουλάχιστον 28% με χρώμα ερυθρό βαθύτερου χρώματος, χωρίς κηλίδες, απαλλαγμένος από σπόρους, τεμάχια τομάτας και γενικότερα ξένες προς το προϊόν ύλες.
 • Όλα τα εδώδιμα λίπη και έλαια πρέπει να πληρούν όρους του Κ.Τ.Π (άρθρα 70,71,73,77,78) και να μην εμφανίζουν οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης ή ευρωτίασης και να μην παρέχουν από τις οργανοληπτικές τους ιδιότητες γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης κατά την παρασκευή τους ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Να μην περιέχουν βαρέα δηλητηριώδη μέταλλα καθώς και υπολείμματα καταλυτών υδρογόνωσης ή διαλυτικών μέσων για την εκχύλισή τους. Να μην περιέχουν τοξικές ουσίες και να διατίθενται μη επιτρεπόμενης της οποιασδήποτε ανάμειξής τους με έλαια προερχόμενα από άλλους καρπούς ή ελαιούχα σπέρματα ή έλαια ζωικής προέλευσης. Επισημαίνεται, η οξύτητα στο EXTRA Παρθένο Ελαιόλαδο δεν πρέπει να ξεπερνά το 1% σε ελαϊκό οξύ.
 • Τα κατεψυγμένα λαχανικά (αρακάς, φασολάκια κ.λπ.), πρέπει να πληρούν όλους τους όρους των άρθρων 119 και 120 του Κ.Τ.Π. Θα πρέπει να περιέχουν μόνο τα βρώσιμα μέρη των φυτών, χωρίς την ύπαρξη άλλων τμημάτων του φυτού ή άλλων ξένων υλών. Επισημαίνεται η απουσία φυτοφαρμάκων και ελαττωμάτων. Η συσκευασία, συντήρηση και διακίνηση των προϊόντων θα γίνεται πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κ.Τ.Π. και θα διατίθενται με ονομασία που θα δηλώνει σαφώς το είδος. Τα διατηρημένα τρόφιμα μετά την απόψυξη τους πρέπει να παρουσιάζουν οργανοληπτικούς χαρακτήρες παρόμοιους με εκείνους των νωπών τροφίμων από τα οποία προέρχονται. Ιδιαίτερη προσοχή στο χρώμα το οποίο πρέπει να είναι έντονο πράσινο και στο μέγεθος το οποίο πρέπει να είναι το ίδιο σε όλη την ποσότητα των προσφερομένων προϊόντων.
 • Τα όσπρια:Θα πρέπει να είναι ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά και μη συρρικνωμένα, απαλλαγμένα κάθε ξένης πρόσμιξης που οφείλεται στην επεξεργασία παραλαβής αυτών, ή καρπών διάφορων συμφυωμένων φυτών, χρωμάτων, ξύλων, ζιζανίων, κόκκων δημητριακών. Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής ύλης και η εμφάνιση προσβολής από ακάρεα.
 • Το ρύζι: Θα πρέπει να είναι πλήρως επεξεργασμένο, να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απόλυτα υγιές και απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, ακάρεων κλπ. Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην περιέχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%. Να μην περιέχει κόκκους ερυθρούς ή με ερυθρές ραβδώσεις, κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητιδόμορφους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 3%. Να μην περιέχει υγρασία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15-16%. Στην συσκευασία ρυζιού εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα ρυζιού.
 • Τα αλεύρι, το άνθος αραβοσίτου, το σιμιγδάλι, τα μπισκότα και τα φύλλα κρούσταςπρέπει να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. και της Αγορανομικής διάταξης 14/89 και τις όποιες τροποποιήσεις αυτών έως σήμερα. Οι οργανοληπτικοί και μακροσκοπικοί χαρακτήρες των προϊόντων αυτών πρέπει να είναι άμεμπτοι και χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Το αλεύρι πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση αμιγές χωρίς ελαττώματα και χωρίς ανάμιξη με άλευρα άλλων καρπών. Το φύλλο κρούστας θα πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία κατάψυξης και να παραδίδεται χωρίς σημάδια απόψυξης.
 • Τα ζυμαρικά (σύμφωνα με άρθρο 115 του Κ.Τ.Π.): δεν πρέπει να προέρχεται από μειονεκτικές πρώτες ύλες ή ατελούς επεξεργασίας. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων με νερό ή όχι ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεπτοι. Απαγορεύεται ο τεχνητός χρωματισμός των ζυμαρικών, η προσθήκη συντηρητικών και η προσφορά στην κατανάλωση ζυμαρικών που εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής από σκώληκες ή ακάρεα. Τα ζυμαρικά όταν βράζονται με νερό πρέπει: α. να διογκούνται τουλάχιστον στο διπλάσιο β. να μην διασπώνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, γ. να μην παρουσιάζουν πολτώδη υφή, δ. το υγρό βρασμού πρέπει να είναι όσο το δυνατό διαυγές, χωρίς δυσάρεστη οσμή ή ισχυρή όξινη γεύση.
 • Το εμφιαλωμένο νερό (σύμφωνα με άρθρο 149 του Κ.Τ.Π.):Θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Κ.Τ.Π., Αριθμ. ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ.38295/07 (ΦΕΚ 630 Β/26-4-2007 – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-986 Β/18-6-07 και στο ΦΕΚ 1215 β/11-4-12) : Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευ­ρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998), τόσο για τις συνθήκες και μεθόδους παραγωγής, εμφιάλωσης, συντήρησης και διάθεσης όσο και για την εναρμόνιση στα ισχύοντα μικροβιολογικά σταθερότυπα που αφορούν το συγκεκριμένο είδος.
 • Το επιτραπέζιο Ιωδιούχο αλάτι (σύμφωνα με άρθρα 11 και 38 του Κ.Τ.Π.) :θα πρέπει να παραδίδεται σε συσκευασίες των 800 γρ., να πληροί τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Π (άρθρα 38 και 11), να είναι απαλλαγμένο από ακαθαρσίες και γενικά ξένες ύλες, χωρίς πρόσθετες χρωστικές ύλες, με καθαρό λευκό χιονάτο χρώμα, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και η γεύση του να είναι αποκλειστικά και σαφώς αλμυρή.
 • Το ξύδι (σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κ.Π.Τ.): Θα πρέπει να έχει οξύτητα τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ. Δεν θα πρέπει να είναι «αναπλήρωμα ξυδιού» και να διατίθεται στην συσκευασία εμφιάλωσης, περιεκτικότητας όπως αυτή περιγράφεται στους ειδικούς όρους της Διακήρυξης. Τονίζεται η υποχρεωτική αναγραφή της ημερομηνίας συσκευασίας του.
 • Για όλες τις αρτυματικές ύλες και τα ηδύσματα σε ξηρή μορφή:Ισχύουν οι απαιτήσεις του Κ.Τ.Π (όπως αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους IV και V του Κ.Τ.Π.). Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στα μακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους. Απαιτείται η υποχρεωτική αναγραφή του αριθ. παρτίδας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η ζάχαρη (σύμφωνα με άρθρο 64 του Κ.Τ.Π.):Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 1 Kgr. Θα πρέπει να έχει άμεπτους οργανοληπτικούς χαρακτήρες χωρίς ενδείξεις ατελούς επεξεργασίας ή χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών. Να είναι αμιγής χωρίς ξένες ανόργανες ύλες ή χρωστικές ουσίες και να περιέχει αποκλειστικά και μόνο τα συστατικά που καθορίζουν οι κείμενες διατάξεις, με εξαίρεση την άχνη ζάχαρη. Επίσης δεν θα πρέπει να έχει υποστεί ζύμωση ή οποιαδήποτε αλλοίωση της κανονικής ης σύστασης.
 • Για τις μαρμελάδες (σύμφωνα με άρθρα 131, 132 του Κ.Τ.Π.) : επισημαίνεται η παράδοσή τους στις συσκευασίες όπως αυτές περιγράφονται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης και σε γεύσεις βερίκοκο, ροδάκινο, φράουλα.
 • Για το μέλι (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κ.Τ.Π.) : Θα πρέπει να πληρούνται και τα οριζόμενα στο Π.Δ. 498 της 14/27.12.83 (Α΄ 186): Περί του μέλιτος σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 74/409/ΕΟΚ της 22 Ιουλίου 1974 του Συμβουλίου “Περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν το μέλι”, την αγορανομική διάταξη 14/89 και τις τροποποιήσεις αυτής, τις οδηγίες 74/409/Ε.Ο.Κ. και 2001/110/ΕΚ, 200/13/ΕΚ όπως και της απόφασης 127/2004 (ταυτοποίηση ελληνικών μελιών), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ

 • Ο άρτος (σύμφωνα με άρθρα 111 του Κ.Τ.Π.) : πρέπει να είναι χωριάτικος, βάρους 350 gr. Απαιτείται η παρασκευή, συσκευασία και μεταφορά του να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες Διασφάλισης Υγιεινής των τροφίμων, τον Κ.Τ.Π. και της αγορανομικής διάταξης 14/89 και τις όποιες τροποποιήσεις αυτών. Ο άρτος πρέπει να μεταφέρεται με χρήση κλειστών χαρτοκιβωτίων, εντός των οποίων υπάρχει λευκός κατάλληλος χάρτης περιτυλίγματος ή αναγεννημένη κυτταρίνη. Ο άρτος δεν πρέπει να παραδίδεται σε μέγεθος μεγαλύτερο ή μικρότερο απ’ ό,τι ζητείται στους όρους της διακήρυξης. Τα ανωτέρω είδη πρέπει να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση (όνομα της επιχείρησης, διεύθυνση του αρτοποιείου, το είδος του άρτου, το καθαρό βάρος, ημερομηνία παρασκευής-με ανεξίτηλη σφραγίδα).
 • Όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας : Η μεταφορά τους πρέπει να γίνεται από αυτοκίνητα κλειστού τύπου και τα προϊόντα που μεταφέρονται να μην έρχονται σε επαφή με σκόνη και διάφορους ρύπους. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και να μεταφέρουν αποκλειστικά τα συγκεκριμένα προϊόντα.

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

      Τα χορηγούμενα είδη πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές :

 1. του Κ.Τ.Π., (άρθρο 119),
 2. της Αριθ. 313312 της 25/28 Ιαν. 1994 (ΦΕΚ Β 52) : ΄΄Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί των νωπών οπωροκηπευτικών΄΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 3. ΚΥΑ Αριθ. 257543/03 (ΦΕΚ Β 1122/8-8-03) : ΄΄Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών΄΄, περί υποχρεωτικής τυποποίησης (συσκευασίας και επισήμανσης) των νωπών φρούτων και λαχανικών που εισάγονται, εξάγονται, διακινούνται ή πωλούνται στις πάσης φύσεως αγορές και καταστήματα των χωρών της Ε.Ε.,
 4. Π.Δ. 165/1974 (ΦΕΚ Α’ 62) : ΄΄Περί ποιοτικού ελέγχου επί προϊόντων κλάδων τινών Γεωργικών βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, επεξεργαζομένων οπωροκηπευτικά, προοριζομένων δι’ εξαγωγήν΄΄, (για κονσερβοποιημένα – τυποποιημένα προϊόντα)
 5. Των κανονισμών 2200/96/ΕΚ και 1148/01/ΕΚ,
 6. Των κανονισμών της Ε.Ε. (1108/91/ΕΟΚ περί καθορισμού ποιοτικών προδιαγραφών για τα βερίκοκα, 1591/87/ΕΟΚ που καθορίζει ποιοτικούς κανόνες για τα σφικτά λάχανα, τα λάχανα Βρυξελλών, τα σέλινα με ραβδώσεις, τα σπανάκια και τα δαμάσκηνα, 79/88/ΕΟΚ που καθορίζει τους κανόνες ποιότητας για τα μαρούλια, τα κατσαρά αντίδια, τα πλατύφυλλα αντίδια και τις γλυκοπιπεριές, 778/83/ΕΟΚ που καθορίζει τους κανόνες ποιότητας για τις τομάτες, 2251/92/ΕΟΚ περί του ελέγχου της ποιότητας των νωπών οπωροκηπευτικών, 1093/97/ΕΟΚ για τον καθορισμό των προτύπων εμπορίας που εφαρμόζονται για τα πεπόνια και τα καρπούζια και 920/89/ΕΟΚ για τον καθορισμό των κανόνων ποιότητας για τα καρότα, τα εσπεριδοειδή και τα επιτραπέζια μήλα και αχλάδια και την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 58) και αφορούν το είδος την ποικιλία, την ομοιογένεια, τη συσκευασία, την παρουσίαση, τη σήμανση, τα χαρακτηριστικά, την κατάταξη, την ταξινόμηση και τη διακίνηση αυτών,
 7. Των ισχυουσών αγορανομικών διατάξεων (Αριθ. Α3/2811/00 (ΦΕΚ 873 Β’/00): ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3 : Αντικατάσταση παραγράφων της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης και άρθρο 67β της αγορανομικής διάταξης 14/89) περί λήψης ειδικών που αφορούν τα νωπά οπωρολαχανικά εγχώριας παραγωγής, κατά την εμπορία και διακίνησή τους από την βάση παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωσή τους.
 8. Απαιτείται επίσης η εναρμόνιση στο Καν. 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
 9. της οδηγίας 2000/24/ΕΚ της Επιτροπής, για τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ που αφορούν, αντιστοίχως, τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα σιτηρά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών
 10. της Οδηγίας 2006/53/ΕΚ της Επιτροπής, για τροποποίηση της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων των ουσιών fenbutatin-oxide, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimephon/triadimenol, pymetrozine και pyraclostrobin και τις όποιες τροποποιήσεις αυτών.
 11. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 466/2001 για τον καθορισμό μέγιστων τιμών ανοχής για ορισμένες προσμείξεις στα τρόφιμα θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού,
 12. του Κανονισμού 1829/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές και
 13. 13)του Κανονισμού 1830/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.

Τα νωπά οπωρολαχανικά : πρέπει να είναι EXTRA ή Α΄ ποιότητας ανάλογα με το είδος και την εποχή παραγωγής. Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής , ομοιογενές και ομοιόμορφο ως προς την ποικιλία, μέγεθος, βάρος, ποιοτική κατηγορία και ιδίου βαθμού ωρίμανσης. Συγκεκριμένα:

 • Να είναι προσφάτου συλλογής
 • Να είναι πρακτικά απαλλαγμένα χωμάτων, λάσπης, κάθε άλλης ρύπανσης και κάθε άλλης οργανικής και ανόργανης ύλης .
 • Να μην είναι προϊόντα από φυτά ραντισμένα με φυτοφάρμακα, όπως παραθείο, αρσενικούχα, μολυβδούχα σκευάσματα κ.λ.π. και συλλεγμένα προ του καθορισμένου χρόνου από το Υπουργείο Γεωργίας και να μην περιέχουν κατάλοιπα των παραπάνω ουσιών που είναι επικίνδυνες για τη Δημόσια Υγεία .
 • Να είναι κανονικού μεγέθους και εμφανίσεως, ανάλογα με το είδος, την ποικιλία, την εποχή και τον τόπο παραγωγής.
 • Η ωριμότητά τους να είναι τέτοιου βαθμού ώστε να εξασφαλίζεται η αποστολή των προϊόντων σε άριστη κατάσταση, όσο αφορά το σχήμα, την υφή, τη γεύση και το άρωμα , σχετικά με την ποικιλία , έτσι ώστε να αντέχουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχείρισης και να φτάνουν στον προορισμό τους σε άριστη κατάσταση.
 • Να μην είναι τεχνητά χρωματισμένα με οποιαδήποτε ανόργανη ή οργανική ουσία, είτε με οποιαδήποτε φυσική μέθοδο.
 • Να μη φέρουν ελαττώματα που επηρεάζουν την ποιότητά τους όπως ενδείξεις απαρχής αποσυνθέσεως, σήψης, χτυπήματα, σχισμές, ξένες ύλες κ.λ.π.
 • Η μεταφορά τους να γίνεται με οχήματα που πληρούν τις προδιαγραφές και σε συσκευασίες κατάλληλες, ανά είδος, ώστε να αποτρέπεται η αλλοίωσή τους κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.
 • Να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας όλων των ειδών φρούτων και λαχανικών ανάλογα με την ποικιλία και την εποχή που θα κρίνονται αναγκαία για τις διατροφικές ανάγκες των βρεφών και νηπίων των παιδικών σταθμών.
 • Να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας μήλων ,πορτοκαλιών , καρότων και κολοκυθιών καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Επισημαίνεται η τήρηση από τον προμηθευτή των κανόνων Ορθής Πρακτικής κατά την αποθήκευση, μεταφορά και παράδοση των προϊόντων.

 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΡΕΑΤΑ –ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ)

Νωπό Βόειο Κρέας (σύμφωνα με άρθρα 88 του Κ.Τ.Π.): Απαιτείται η πλήρωση όλων των παρακάτω διατάξεων:

 1. των κτηνιατρικών και υγειονομικών διατάξεων,
 2. Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/3-5-2007) : Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 3. Κανονισμός 1208/81/Ε.Ο.Κ. για τη θέσπιση κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφαγίων των χονδρών βοοειδών
 4. 1760/2000/Ε.Κ. για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου.
 5. Κανονισμός 1825/2000/ΕΚ της Επιτροπής, για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας
 6. Δ.Υ.Α. Αριθ. 412013/00 (ΦΕΚ 1594 Β΄): Συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση κοινοτικών κανονισμών που αφορούν την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας.
 7. Απ.Υπ.Γεωργίας Αριθ. 232149/02 (ΦΕΚ Β 215/22-2-02) : Εφαρμογή επισήμανσης βοείου κρέατος και προϊόντων με βάση το βόειο κρέας από την 1.1.2002.
 8. του κανονισμού 1234/2007/Ε.Κ για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ( Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ )
 9. του κανονισμού 566/2008/ΕΚ της επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εμπορία του κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών
 10. Τονίζεται η υποχρεωτική επισήμανση των κρεάτων στην Ελληνική γλώσσα και σε υποδείγματα ετικετών όπως αυτά περιγράφονται από την αρμόδια Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ του Υπουργείου Γεωργίας.

Επισημαίνεται η προμήθεια κρέατος βοειών, κατηγορίας V (βοοειδή ηλικίας το πολύ 8 μηνών-Μοσχάρι γάλακτος) ή Ζ (ηλικίας 8 έως 12 μηνών –νεαρό μοσχάρι), με μυϊκή διάπλαση, κατηγορίας S, E, U, R και βαθμού πάχυνσης κατηγορίας 1 και 2.

Απαιτείται η πλήρωση των μικροβιολογικών προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία.

Νωπό χοιρινό κρέας (σύμφωνα με άρθρα 88 του Κ.Τ.Π.): Απαιτείται, εκτός των άλλων, και η πλήρωση:

 1. όλων των κτηνιατρικών και υγειονομικών διατάξεων,
 2. Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/3-5-2007) : Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 3. Κανονισμός 3220/84/ΕΟΚ για τον καθορισμό της κοινοτικής κλίμακας ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου και καθώς και των σχετικών τροποποιήσεων αυτών.

Το υπό προμήθεια νωπό χοιρινό κρέας, θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη επισήμανση (σήμα καταλληλότητας με σφραγίδα στη σάρκα ή σε ετικέτα το οποίο να προσαρτάται στο σφάγιο). Επίσης θα πρέπει να είναι ελληνικής καταγωγής ή σφαγίων ζώων που γεννήθηκαν σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης (χρώμα μελάνης σφραγίδας λαμπρό κυανό Ε133).

Τα συγκεκριμένα σφάγια θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία Ε, U, R, με ποσοστό άπαχου κρέατος ως ποσοστό του βάρους άνω του 45%.

ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ

Νωπά πουλερικά (άρθρο 88 του Κ.Τ.Π.) : Απαιτείται η πλήρωση -εκτός των άλλων- και όλων των παρακάτω διατάξεων:

 1. Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/3-5-2007) : Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 2. Του Κανονισμού 1906/90/ΕΟΚ σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών
 3. Του Κανονισμού 1538/91/ΕΟΚ για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων ενόψει της εφαρμογής του κανονισμού 1906/90/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών.
 4. Οδηγία 92/116/Ε.0.Κ του Συμβουλίου για την τροποποίηση και την ενημέρωση της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών νωπού κρέατος πουλερικών.
 5. Και όποιας άλλης σχετικής, τροποποιητικής ή μη, διάταξης.

Τα σφάγια πουλερικά δεν θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε καμία άλλη επεξεργασία εκτός από την ψύξη.

Τα σφάγια πουλερικά Τ 65% θα πρέπει να αποτελούνται από ολόκληρο το σώμα των πουλερικών μετά την αφαίμαξη, μάδημα, εκσπλαχνισμό καρδιάς, οισοφάγου, συκωτιού πνευμόνων, στομαχιού, προλόβου, κεφαλιού, και τραχείας. Η αποκοπή των ποδιών κρίνεται απαραίτητη να γίνεται στο ύψος του ταρσού.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει:

 • Να προέρχεται από ζώο το οποίο έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση πριν την σφαγή και κρίθηκε κατάλληλο για σφαγή και την εμπορία νωπού κρέατος
 • Να προέρχεται από εγκεκριμένο σφαγείο το οποίο υπόκεινται σε αυτοέλεγχο

και σε έλεγχο από την Αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή

 • Να έχουν υποβληθεί σε χειρισμούς υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής .
 • Να έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση μετά την σφαγή και να μην

έχουν κριθεί ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση

 • Να φέρουν σήμανση καταλληλότητας
 • Η συντήρηση να πραγματοποιείται υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής
 • Να συσκευάζονται κατάλληλα σύμφωνα με τις ισχύουσες Κτηνιατρικές και

Υγειονομικές Διατάξεις

 • Να φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας
 • Ο τεμαχισμός και η αποστέωση να πραγματοποιείται σε εργαστήριο τεμαχισμού εγκεκριμένο και ελεγχόμενο.
 • Τα παραλαμβανόμενα νωπά πουλερικά πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας χωρίς κεφάλι, πόδια και να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες στη σύστασή τους, στο χρώμα τους, στην οσμή τους, είτε ανωμαλίες λόγω κακών χειρισμών κατά την σφαγή τους. Θα πρέπει να έχουν καθαρό βάρος 1.500-2.000 gr, να είναι εύσαρκα, τρυφερά με δέρμα μαλακό και λείο. Να έχουν περιθώριο τριών (3) ημερών τουλάχιστον, από την ημερομηνία λήξης. Επίσης δεν πρέπει να περιέχουν νερό εξωγενούς προέλευσης ανώτερο του 6%.

Χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση τα κρέατα πουλερικών όταν εμφανίζουν:

 • Γενικευμένες λοιμώδεις ασθένειες και χρόνιες εντοπίσεις παθογόνων μικροοργανισμών
 • Συστηματική μυκητίαση και τοπικές αλλοιώσεις οφειλόμενες σε παθογόνους μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους
 • Εκτεταμένο υποδόριο ή μυϊκό παρασιτισμό
 • Δηλητηρίαση
 • Καχεξία
 • Μη φυσιολογική οσμή, χρώμα ,γεύση
 • Κακοήθεις ή πολλαπλοί όγκοι
 • Γενική ρύπανση ή μόλυνση
 • Σημαντικές κακώσεις ή εκχυμώσεις
 • Σπασμένα κοκάλα
 • Εκτεταμένες μηχανικές κακώσεις
 • Ανεπαρκής αφαίμαξη
 • Κατάλοιπα απαγορευμένων ουσιών

Κρίνεται απαραίτητη η εναρμόνιση στις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις Π.Δ. 291/1996 κεφάλαιο XIV περί πρώτης και δεύτερης συσκευασίας νωπού κρέατος πουλερικών-παρασκευασμάτων και προϊόντων αυτών και περί επισήμανσης των υποχρεωτικών ενδείξεων: σήμα καταλληλότητας, ημερομηνία σφαγής, ανάλωσης, θερμοκρασία συντήρησης, επωνυμία και διεύθυνση παραγωγού, ποιοτικής κατηγορίας σφαγίων κ.λ.π. ανάλογα με το είδος συσκευασίας (ατομική ή ομαδική) καθώς και διάφορες προαιρετικές ενδείξεις (μέθοδος ψύξης, μέθοδος εκτροφής).

Η μεταφορά και η συντήρηση του νωπού κρέατος των πουλερικών και των προϊόντων αυτών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις (θερμ. συντήρησης, μεταφοράς, προδιαγραφές μέσων, συνθήκες υγιεινής κ.λ.π.). Σε περίπτωση εισαγωγής νωπού κρέατος πουλερικών και προϊόντων αυτών από τρίτη χώρα πρέπει να συνοδεύεται με υγειονομικό πιστοποιητικό (συνταγμένο στην ελληνική γλώσσα), όπως ορίζεται από το Π.Δ. 120/6-4-2000 (ΦΕΚ 109 Α’/00): Τροποποίηση διατάξεων του ΜΕΡΟΥΣ Γ του προεδρικού διατάγματος 420/93 (Α’ 179) “Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζωικά προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Ελλάδα, ή μέσω αυτής σε άλλα κράτη μέλη”, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 97/78/ΕΚ.

Τέλος κρίνεται απαραίτητη η εναρμόνιση στις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις και κανονισμούς για όλα τα νωπά πουλερικά και προϊόντα αυτών σχετικά με την πλήρωση των μικροβιολογικών προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς και την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία.

Αυγά (σύμφωνα με το άρθρο 87 του Κ.Τ.Π) : Τα αυγά πρέπει να ανήκουν στην Α ποιοτική κατηγορία ή EXΤRA και η ταξινόμησή τους με βάση το βάρος να είναι κατηγορίας από L (63-73 gr) έως M(53-63 gr). Θα πρέπει να πληρούν εκτός των άλλων, και τις απαιτούμενες προδιαγραφές :

 1. Του κανονισμού 1907/1990/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προδιαγραφών εμπορίας αυγών,
 2. του Κανονισμού 2052/2003/ΕΚ του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά,
 3. του Κανονισμού 2221/1992 ΕΟΚ της Επιτροπής,
 4. 2617/1993/ΕΟΚ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά
 5. 3300/1993/ΕΚ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1274/91 περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά

Τα αυγά θα πρέπει να φέρουν διακριτικά σήματα, τα οποία να δηλώνουν:

1. Επωνυμία και Διεύθυνση Κέντρου ωοσκόπησης, συσκευασίας

2. Διακριτικό κωδικό αριθμού έγκρισης Κέντρου συσκευασίας

3. Κατηγορία ποιότητας και Κατηγορία βάρους

4. Μέθοδο εκτροφής (0,1,2,3)

5. Αριθμό των περιεχομένων αυγών

6. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (ημέρα, μήνας) με συστάσεις

αποθήκευσης για τα αυγά της κατηγορίας Α

7. Ημερομηνία ωοτοκίας

8. Για μικρές συσκευασίες η κατηγορία Α πρέπει να φέρει την ένδειξη EXTRA

9. Επί των αυγών προελεύσεως τρίτων χωρών να αναγράφεται το όνομα της χώρας προέλευσης.

Τα αυγά της κατηγορίας Α θα πρέπει να παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά :

 • Κέλυφος με μεμβράνη : κανονικό , καθαρό , άθικτο
 • Αεροθάλαμος : ύψος μη υπερβαίνων τα 6 mm (για την κατηγορία EXTRAτα 4mm)
 • Λευκό αυγών :διαυγές ,ζελατινώδη σύσταση χωρίς ξένα σώματα οποιασδήποτε προέλευσης
 • Κρόκος αυγών : μη απομακρυνόμενος αισθητά από το κέντρο του αυγού και χωρίς ξένα σώματα.
 • Οσμή : χωρίς ξένες οσμές
 • Να μην έχουν καθαριστεί δια υγρής ή ξηρής μεθόδου
 • Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατήρησης ή ψυχθεί σε χώρους ή εγκαταστάσεις στις οποίες η θερμοκρασία διατήρησης είναι < 8ο C
 • Προστατευμένα από κραδασμούς και να μην εκτίθενται απευθείας στο φως του ήλιου.
 • Να παραδίδονται για κατανάλωση εντός 21 ημερών από την ημερομηνία ωοτοκίας τους.

Προϊόντα αλλαντοποιίας (σύμφωνα με άρθρα 11 και 91 του Κ.Τ.Π.): Τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν εκτός των άλλων και όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με:

 1. την αγορανομική διάταξη 14/89,
 2. Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/3-5-2007): Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 3. τις ισχύουσες Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις,
 4. Αριθ. 851/1996/98 (ΦΕΚ 85 Β’): Τροποποίηση των άρθρων 89 και 91 του Κώδικα Τροφίμων,

Είτε πρόκειται για προϊόντα από σύγκοπο κρέας είτε για προϊόντα από τεμάχια κρέατος κρίνεται απαραίτητη η ευανάγνωστη και ανεξίτηλη επισήμανση των ενδείξεων στην συσκευασία τους και αφορούν:

 • Ονομασία πώλησης του προϊόντος ,ένδειξη φυσικής κατάστασης του ή της ειδικής επεξεργασίας του
 • Το ή τα είδη των κρεάτων και η ποσότητά τους
 • Ο κατάλογος των συστατικών κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας ως προς το βάρος
 • Στα τρόφιμα που έχουν κολλαγόνο αναγραφή της χρησιμοποίησής του
 • Αναγραφή της χρήσης αμύλου ή πρωτεϊνών για μη τεχνολογικούς λόγους.
 • Το όνομα της κατηγορίας συστατικών (χρωστικές, συντηρητικά, αντιοξειδωτικά κ.λ.π.) συνοδευόμενο από το ειδικό τους όνομα ή τον αριθμό «Ε….» της Ε.Ε.
 • Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου
 • Η ημερομηνία ανάλωσης
 • Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και χρήσης
 • Η επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή
 • Ο τόπος προέλευσης του τροφίμου
 • Ο κωδικός Παρτίδας
 • Το σήμα καταλληλότητας

Η πρώτη και δεύτερη συσκευασία πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές (αδρανές υλικό, απαέρωση εξασφάλιση του αμετάβλητου του προϊόντος κλπ) και το προϊόν πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες μικροβιολογικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης πρέπει να εναρμονίζονται με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις (θερμ. μεταφοράς και αποθήκευσης, χρήση κατάλληλων μεταφορικών μέσων, έλεγχος υγιεινής των).

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

Απαιτείται η πλήρωση -εκτός των άλλων- και όλων των διατάξεων:

 1. του Κώδικα, Τροφίμων και Ποτών, άρθρο 92, 93,
 2. η εναρμόνιση με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις,
 3. Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/3-5-2007) : Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 4. Του Κανονισμού 2406/96/Ε.Κ. περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων
 5. Αριθμ. Α2-3354/07 (ΦΕΚ 2207 Β/14-11-2007): Αντικατάσταση των άρθρων 105, 106 και 107 της Α.Δ. 14/1989, σχετικά με την απαγόρευση εμπορίας αλιευμάτων μικρού μεγέθους, στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας»
 6. Απαιτείται επίσης η εναρμόνιση στις ισχύουσες κτηνιατρικές και αγορανομικές διατάξεις, περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων για τα κατεψυγμένα αλιεύματα.

Το είδος Βακαλάος ΑΚ θα προσφέρεται σε μέγεθος τεμαχίων, 600γρ-1000γρ. και σε άθικτη συσκευασία (με την απαραίτητη και ευκρινή επισήμανση στα Ελληνικά) έως 25 Kg.

Να έχουν περιθώριο (3) ημερών τουλάχιστον, από την ημερομηνία λήξης.

 • Επίσης δεν πρέπει να περιέχουν νερό εξωγενούς προέλευσης ανώτερο του 6%.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ:

 1. Για όλα τα τρόφιμα επισημαίνεται η εμφάνιση άμεμπτων οργανοληπτικών και μακροσκοπικών χαρακτήρων χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας.
 2. Τονίζεται επίσης η απαγόρευση διάθεσης προϊόντων που έχουν υποστεί αλλοίωση από ζύμωση ή οτιδήποτε άλλο σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής τους.
 3. Επισημαίνεται πως για όλα τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης το χρονικό διάστημα από την παραγωγή μέχρι την ημερομηνία παράδοσης δεν πρέπει να ξεπερνά το ¼ της χρονικής διάρκειας ζωής τους.
 4. Η επισήμανση όλων των τροφίμων φυτικής προέλευσης πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα
 5. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα προϊόντα κατά είδος και ποσότητα σύμφωνα με τις παραγγελίες της Υπηρεσίας
 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)  
             
             
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)  
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ          
1 Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 18.568 1,15 21.353,20  
2 Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt ΤΕΜ 2.112 1,35 2.851,20  
        ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.204,40  
        Φ.Π.Α. 13% 3.146,57  
        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.1 27.350,97  
2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)  
               
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)    
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ          
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 1.800 0,85 1.530,00  
        ΣΥΝΟΛΟ 1.530,00  
        Φ.Π.Α. 13% 198,90  
        ΣΥΝΟΛΟ 1.1 1.728,90  
1.2 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ          
1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΚΙΛΟ 350 1,30 455,00  
        ΣΥΝΟΛΟ 455,00  
        Φ.Π.Α. 13% 59,15  
        ΣΥΝΟΛΟ 1.2 514,15  
1.3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ          
1 Ρύζι κίτρινο 500 gr ΤΕΜ 250 1,10 275,00  
        ΣΥΝΟΛΟ 275,00  
        Φ.Π.Α. 13% 35,75  
        ΣΥΝΟΛΟ 1.3 310,75  
1.4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ          
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 400 0,80 320,00  
        ΣΥΝΟΛΟ 320,00  
        Φ.Π.Α. 13% 41,60  
        ΣΥΝΟΛΟ 1.4 361,60  
1.5 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ          
1 Πελτές τομάτας 410 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 550 1,45 797,50  
        ΣΥΝΟΛΟ 797,50  
        Φ.Π.Α. 24% 191,40  
        ΣΥΝΟΛΟ 1.5 988,90  
1.6 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ          
1 Φακές ΚΙΛΟ 220 2,60 572,00  
2 Φασόλια ΚΙΛΟ 400 2,75 1.100,00  
        ΣΥΝΟΛΟ 1.672,00  
        Φ.Π.Α. 13% 217,36  
        ΣΥΝΟΛΟ 1.6 1.889,36  
             
        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.793,66  
                 
3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)  
             
             
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)  
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ          
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 150 0,85 127,50  
2 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΟ 55 6,80 374,00  
        ΣΥΝΟΛΟ 501,50  
        Φ.Π.Α. 13% 65,20  
        ΣΥΝΟΛΟ 1.1 566,70  
1.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ          
1 Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας ΚΙΛΟ 35 11,00 385,00  
        ΣΥΝΟΛΟ 385,00  
        Φ.Π.Α. 13% 50,05  
        ΣΥΝΟΛΟ 1.2 435,05  
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ          
1 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 130 2,40 312,00  
        ΣΥΝΟΛΟ 312,00  
        Φ.Π.Α. 24% 74,88  
        ΣΥΝΟΛΟ 1.3 386,88  
1.4 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ          
1 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ.) ΠΑΚ 150 1,50 225,00  
        ΣΥΝΟΛΟ 225,00  
        Φ.Π.Α. 24% 54,00  
        ΣΥΝΟΛΟ 1.4 279,00  
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ          
1 Ζάχαρη ΚΙΛΟ 60 0,90 54,00  
2 Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr ΤΕΜ 5 4,95 24,75  
        ΣΥΝΟΛΟ 78,75  
        Φ.Π.Α. 24% 18,90  
        ΣΥΝΟΛΟ 1.5 97,65  
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ          
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,30 13,00  
        ΣΥΝΟΛΟ 13,00  
        Φ.Π.Α. 24% 3,12  
        ΣΥΝΟΛΟ 1.6 16,12  
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ          
1 Τσάι πακέτο (25 x 1 gr) ΤΕΜ 40 2,10 84,00  
2 Κακάο 125 gr ΤΕΜ 10 2,10 21,00  
3 Καφές 1 kg ΤΕΜ 50 10,50 525,00  
4 Νες καφέ 500 gr ΤΕΜ 20 12,90 258,00  
        ΣΥΝΟΛΟ 888,00  
        Φ.Π.Α. 24% 213,12  
        ΣΥΝΟΛΟ 1.7 1.101,12  
1.8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ          
1 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24 φιαλών των 500 ml ΚΙΒΩΤΙΟ 300 3,20 960,00  
2 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 6 φιαλών του 1,5 lt ΚΙΒΩΤΙΟ 50 1,50 75,00  
        ΣΥΝΟΛΟ 1.035,00  
        Φ.Π.Α. 13% 134,55  
        ΣΥΝΟΛΟ 1.8α 1.169,55  
3 Αναψυκτικό 250 ml σε συσκευασία των 24 τεμ. ΚΙΒΩΤΙΟ 60 12,50 750,00  
        ΣΥΝΟΛΟ 750,00