80/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 12ο/20-03-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2018

 

Περίληψη: Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2797/16-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)                          ΟΥΔΕΙΣ
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 7.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

 

Στο 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», μετά από τα τεκμηριωμένα αιτήματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας του Δήμου μας, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

          τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

          τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

          τις εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,

          την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,

          την ανάγκη έγκρισης πραγματοποίησης των σχετικών δαπανών κατά την παρούσα χρήση και

          τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Εγκρίνει τα τεκμηριωμένα αιτήματα των κατωτέρω Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις μελέτες και βάσει του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145):

Δ/νση τεχνικων υπηρεσιων & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
02.30.6661.011 προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δ.ε. σικυωνιων (ΑΜ 9/2018) 24.722,62 €
02.30.6661.013 προμηθεια υλικων για αποκατασταση ζημιων-φθορων ακινητησ περιουσιασ δ.ε. φενεου (ΑΜ 10/2018) 24.722,62 €
02.30.6262.010 εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων δρομων δ.ε. στυμφαλιασ (χωματουργικές εργασίες) (ΑΜ 8/2018) 24.800,00 €
02.30.6262.011 εργασιεσ συντηρησησ υφισταμενων αγροτικων δρομων δ.ε. φενεου (χωματουργικές εργασίες) (ΑΜ 9/2018) 24.800,00 €
02.30.6262.007

εργασιεσ συντηρησησ αστικου εξοπλισμου δ.ε. σικυωνιων

(ΑΜ 10/2018)

24.800,00 €
02.30.6262.009

εργασιεσ συντηρησησ αστικου εξοπλισμου δ.ε. στυμφαλιασ

(ΑΜ 11/2018)

24.800,00 €
02.30.6262.013

εργασιεσ συντηρησησ αστικου εξοπλισμου δ.ε. φενεου

(ΑΜ 12/2018)

24.800,00 €
02.25.6262.020

Εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΑΜ 13/2018)

12.400,00 €
συνολο α: 185.845,24 €
 
Δ/νση περιβαλλοντοσ & ποιοτητασ ζωησ
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
02.25.7135.002 Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018) (ΑΜ 9/2018) 24.775,20
συνολο β: 24.775,20
συνολα α+β: 210.620,44 €
 

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες της σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 (Α’ 145).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Μπουζιάνη Βασιλική
 6. 6.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-03-2018

Print Friendly, PDF & Email