8/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 3ο/19-01-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2018

 

Περίληψη: Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων»

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 551/15-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ B

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω άμεσης ανάθεσης σύμβασης στο μειοδότη, το θέμα: «Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων»και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 19.01.2017 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του εν θέματι έργου, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

*******************************************************

2Ο Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

Συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (άρθρ. 117, Ν. 4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» προϋπολογισμού 74.400,00 € {συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%} & αριθμού μελέτης 26/2017.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. την αριθμ. 3/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω8ΚΣΩ1Θ-ΦΛΝ)
 2. το αριθμ. 522/15-01-2018 έγγραφο του Δήμου μας με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης
 3. την με αριθμ. 578/16-01-2018 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

Στο Κιάτο σήμερα την 19η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 οι κάτωθι:

 1. Κωνσταντίνα Φίλη, Δημοτική Υπάλληλος ως Προεδρεύουσα,
 2. Λεωνίδας Μαστοράκος, Δημοτικός Υπάλληλος τακτικό μέλος &
 3. Γεωργία Μαστέλλου, Δημοτικός Υπάλληλος αναπληρωματικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 21/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 20830/14-12-2017 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου το φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώνουμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο Δήμο εγκαίρως, έγινε δεκτός και προχωρούμε στην αποσφράγισή του και στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της Διακήρυξης [άρθρο 23.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], Ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 23.2 της Διακήρυξης]
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

17921/19-12-2017 –ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

(ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

403196/19-12-2017 (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ)

403178/19-12-2017 (ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ)

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 64255475/27-12-2017 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

491/04-12-2017

(ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

Περιφερειακή Μονάδα Ε.Φ.Κ.Α. (Τέως Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
ΝΑΙ

46139/18-12-2017

(ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

Ε.Φ.Κ.Α. (Τέως Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
ΝΑΙ 515479/14-11-2017 Ε.Φ.Κ.Α.

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 600482/27-12-2017 Ε.Φ.Κ.Α.

Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

113/10-01-2018

112/10-01-2018   (ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ)

Πρωτοδικείο Κορίνθου

Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 114/10-01-2018 Πρωτοδικείο Κορίνθου

Μη θέση σε εκκαθάριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 115/10-01-2018 Πρωτοδικείο Κορίνθου
Υ.Δ. [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 16-01-2018 Υ.Δ.   (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)  

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 20404/33187/05-09-2017                 (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) Τ.Ε.Ε.
20404/128210/05-09-2017 (ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)  
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ15/447/03-03-2017               (με ημερομηνίας λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 02-03-2020) ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.ΔΙΚ.
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8 Διακήρυξης]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΝΑΙ 720928/12-12-2016 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
         

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση έκπτωση 46,35%.

Αφού έγινε η σύνταξη του παρόντος πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. – Κωνσταντίνα Φίλη

(Τ.Υ.)

2. – Λεωνίδας Μαστοράκος

(Τ.Υ.)

3– Γεωργία Μαστέλλου

(Τ.Υ.)

*******************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του εν θέματι Έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. Την υπ’ αριθμ. 20830/14.12.2017 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002422370 2017-12-14,
 3. Την υπ’ αριθμ. 20831/14.12.2017 Προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002422500 2017-12-14,
 4. Την υπ’ αριθμ. 3/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου του εν θέματι έργου μεΑΔΑ:6ΟΚ1Ω1Θ-1ΒΛ,
 5. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 3/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,
 6. Την υπ’ αριθμ. 522/15-01-2018 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
 7. Τον υπ’ αριθμ. 578/16-01-2018 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 8. Τ από 19-01-2018 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού έργων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον λόγω άμεσης ανάθεσης σύμβασης στο μειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Β. Εγκρίνει το από 19.01.2018 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» την εταιρεία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΣΜΑ ΟΕ» που εδρεύει στο Βέλο Κορινθίας ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών & Ανθέων-Βέλο ΤΚ 20002, με Α.Φ.Μ. 999170911 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 2742025884 – Fax. 2742025886 με μέσο ποσοστό έκπτωσης σαράντα έξι κόμμα τριάντα πέντε τοις εκατό (46,35%).

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3. της Διακήρυξης.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Κελλάρης Βασίλειος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19-01-2018

Print Friendly, PDF & Email