8/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 3η/03-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­8/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση αγωγής της Παρασκευής Γεωργόπουλου κλπ

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Βασίλειου Κελλάρη (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1339/30-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
  1. 2.2
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 3.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
  1. 4.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
  1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση αγωγής της Παρασκευής Γεωργόπουλου κλπ», εξέθεσε ότι ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατατέθηκε η από 18-12-2016 αγωγή της Γεωργοπούλου Παρασκευής κλπ κατά του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της οποίας οι ενάγοντες ζητούν να υποχρεωθεί ο Δήμος Σικυωνίων να καταβάλει τα επιδόματα: 1. Εορτών Χριστουγέννων (500,00 €), 2. Εορτών Πάσχα (250,00 €) και 3. Αδείας (250,00 €) σε κάθε ένα πρώην υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων, συνδεόμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, όπως προκύπτει από τις επικαλούμενες ημεροχρονολογίες προσλήψεως εκάστου.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Αντιπρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον προαναφερθέντα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης που έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί για τη δικάσιµο της 28ης/4/2017, καθώς και κατόπιν οποιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δ.Σ. Κορίνθου την κο Σοφία Παπαδοπούλου προκειμένου παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης που έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί για τη δικάσιµοτης 28ης/4/2017, καθώς και κατόπιν οποιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης.

Β.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αγωγή της κας Παρασκευής Γεωργόπουλου κλπ, απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και οι προαναφερθέντες προβούν στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσια του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Γ.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αγωγή της κας Παρασκευής Γεωργόπουλου κλπ, γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

Δ.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 0,5 ώρα εργασίας.

Ε.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

ΣΤ.- Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #40.000,00# €.

Ζ.- Η αμοιβή του δικηγόρου, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

 

Βασίλειος Κελλάρης

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Πανάγου Αθανάσιος

3. Σπανός Κων/νος

4. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο06-02-2017

Print Friendly, PDF & Email