79/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10o/24-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2017

 

Περίληψη: Ανατροπή ανάληψης Υποχρέωσης λόγω ματαίωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτικήδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3633/20-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Σταματόπουλος Σπ. Πρόεδρος 1 Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2 Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2 Σπανός Κων/νος Μέλος
3 Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
4 Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

προ ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε λόγω καταληκτικών ημερομηνιών τη συζήτηση του θέματος με τίτλο: «Ανατροπή ανάληψης Υποχρέωσης λόγω ματαίωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 22/03/2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

Με την αρίθμ. 35/24-02-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΞΓΤΩ1Θ-ΖΚ4) είχε γίνει η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρίθμ. 2/2017 μελέτης και ο καθορισμός των όρων διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» και η ψήφιση της πίστωσης ποσού 200.114,93 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7135.018 με   τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017, μετά την   Π.Α.Υ. 172/2017 με πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (17REQ005851729 2017-02-28) και εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (17REQ005857604 2017-03-01).

Μετά την με αρίθμ. 61/21-03-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΙΣΧΩ1Θ-ΦΑΚ) αποφασίσθηκε η ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η εκ νέου σύνταξη σχετικής μελέτης και η διενέργεια νέου διαγωνισμού.

        

Προτείνεται η ανάκληση της Ανάληψης Υποχρέωσης με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 200.114,93 € .-

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • τις διατάξεις 2β του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
  • το ανωτέρω Υπ. Σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον.

Β. Ανακαλείτην Ανάληψη Υποχρέωσης με ανάλογη ανατροπή του Κ.Α. 02.25.7135.018 με   τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017, μετά την   Π.Α.Υ. 172/2017 σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 200.114,93 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 79/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24 Μαρτίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email