78/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9o/21-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτικήδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3567/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπ. Πρόεδρος          ουδείς  
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      
 1. 6.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 1. 7.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 24ο

Στο 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017,o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 17/03/2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

*************************************

         Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου   μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,   νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

         Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

         Μετά τα από 17-03-2017 υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας (φωτοτυπία των οποίων σας επισυνάπτουμε), προτείνεται η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και   προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Οδοποιία Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014)

-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-                                                                           €   12.500,00

-Κατάργηση έργου-

Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ

(Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=12.500,00€)

(Από Ιδίους Πόρους=12.300,00€)                                                     €   24.800,00

-Νέο έργο-

Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που

προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΣΑΕ 055)                                                                                                  €   30.000,00

-Κατάργηση έργου-

Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που

προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ

(ΣΑΕ 055)                                                                                                  €   30.000,00

-Νέο έργο-

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

         Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7323.005 με τίτλο «Οδοποιία Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ» ποσού 12.500,00 € και δεσμευθείσα με την Π.Α.Υ. 97/2017 και την 15/03-02-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΦΤΩ1Θ-2Γ4) μειώνουμε κατά 12.500,00 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ. 80/2016   -και-

         Από την διαμορφωθείσα πίστωση των Κ.Α. 02.30.7412.004 με   τίτλο   «Εκπόνηση μελετών έτους 2017», ποσού 250.000,00 € μεταφέρει πίστωση ποσού 12.300,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 237.700,00 €   

δηλαδή μεταφέρει συνολικό ποσό 24.800,00 €

μέσω αποθεματικού

 

         Στον Κ.Α. 02.30.7322.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ», πίστωση ποσού 24.800,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 12.500,00€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 12.300,00€

***************************************

Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 02.64.7326.002 με   τίτλο   «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσού 30.000,00€ , μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 30.000,00 € προερχόμενη από ΣΑΕ 055

Στον Κ.Α. 02.64.7326.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ», πίστωση ποσού 30.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΣΑΕ 055

***************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις 2β του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
 • το ανωτέρω Υπ. Σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

Κατάργηση έργου:

Οδοποιία Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014)

-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-    

                                       € 12.500,00

Νέο έργο:

Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=12.500,00€)                                       (Από Ιδίους Πόρους=12.300,00€)                                                                  

                                                 € 24.800,00

 

Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΣΑΕ 055)                                                                                      

                                          € 30.000,00

 

Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ (ΣΑΕ 055)                                                                                        

                                          

                                              € 30.000,00

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

1 α)Από Κ.Α. 02.30.7323.005 «Οδοποιία Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ» ποσού   12.500,00 € και δεσμευθείσα με την Π.Α.Υ. 97/2017 και την 15/03-02-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΦΤΩ1Θ-2Γ4) μειώνουμε κατά 12.500,00 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 2 α΄   του Π.Δ. 80/2016)        

μεταφέρει συνολικό ποσό 24.800,00 €

μέσω αποθεματικού

1.1

Στον Κ.Α. 02.30.7322.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ», πίστωση ποσού 24.800,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από

-Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 12.500,00€

-από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 12.300,00€

  β)Από Κ.Α. 02.30.7412.004 «Εκπόνηση μελετών έτους 2017», ποσού 250.000,00 € μεταφέρει πίστωση ποσού 12.300,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 237.700,00 €        
         
2. Από Κ.Α. 02.64.7326.002 «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσού 30.000,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 30.000,00€ προερχόμενη από ΣΑΕ 055

μεταφέρει ποσό   30.000,00 €

μέσω αποθεματικού

2.1 Στον Κ.Α. 02.64.7326.003 του σκέλους των εξόδων «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ», πίστωση ποσού 30.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΣΑΕ 055

Γ. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 78/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Αλεξόπουλος Βασ.

4. Σπανός Κων.

5. Μπουζιάνη Βασιλική

6. Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21-03-2017

Print Friendly, PDF & Email