77/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9o/21-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτικήδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3567/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπ. Πρόεδρος          ουδείς  
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      
 1. 6.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 1. 7.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 23ο

Στο 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 17/03/2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

*************************************

         Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου   μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,   νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

         Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

     Μετά το από 17-03-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας (φωτοτυπία των οποίου σας επισυνάπτουμε), προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

         Από την διαμορφωθείσα πίστωση των Κ.Α. 02.30.7412.004 με   τίτλο   «Εκπόνηση μελετών έτους 2017», ποσού 237.700,00 € μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 20.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 217.700,00 € .

     Στον Κ.Α. 02.00.6117.022 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου-παροχή υποστηρικτικών ενεργειών για την Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού και ολοκλήρωση διαδικασίας κύρωσής τους εντός του σχεδίου πόλης Κιάτου, του Δήμου Σικυωνίων» δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 10.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους .

     Στον Κ.Α. 02.00.6117.023 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου-παροχή υποστηρικτικών ενεργειών για την Σύνταξη Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής και ολοκλήρωση διαδικασίας διόρθωσής τους, στις κυρωμένες Π.Ε. των Πολεοδομικών Ενοτήτων Κανελλοπούλου-Σφαγεία και Νεάπολης Κιάτου, του Δήμου Σικυωνίων» δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 10.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους.

***************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις 2β του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
 • το ανωτέρω Υπ. Σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

1 Από Κ.Α.02.30.7412.004 «Εκπόνηση μελετών έτους 2017», ποσού 237.700,00 € μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 20.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 217.700,00 € Μεταφέρει 20.000,00€ μέσω αποθεματικού 1.α Στον Κ.Α. 02.00.6117.022 του σκέλους των εξόδων «Υπηρεσίες Συμβούλου-παροχή υποστηρικτικών ενεργειών για την Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού και ολοκλήρωση διαδικασίας κύρωσής τους εντός του σχεδίου πόλης Κιάτου, του Δήμου Σικυωνίων» δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 10.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους .
1.β Στον Κ.Α. 02.00.6117.023 του σκέλους των εξόδων «Υπηρεσίες Συμβούλου-παροχή υποστηρικτικών ενεργειών για την Σύνταξη Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής και ολοκλήρωση διαδικασίας διόρθωσής τους, στις κυρωμένες Π.Ε. των Πολεοδομικών Ενοτήτων Κανελλοπούλου-Σφαγεία και Νεάπολης Κιάτου, του Δήμου Σικυωνίων» δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 10.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους.

B. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Αλεξόπουλος Βασ.

4. Σπανός Κων.

5. Μπουζιάνη Βασιλική

6. Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21-03-2017

Print Friendly, PDF & Email