72/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10ο/06-03-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2191/02-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 10ο

 

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 26.02.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Με τις υπ’ αρίθμ. 473/2017 και 503/2017 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2018 και ο προϋπολογισμός-Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2018 αντίστοιχα, και με την υπ’ αριθμ. 6359/19-01-2018 απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκαν οι παραπάνω αποφάσεις.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 279.247,91-23.424,05-7.191,80-243.605,61)5.026,45 € μειώνουμε κατά 2.457,36 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.569,09 € (5.026,45 – 2.457,36)

και μεταφέρουμε

Στον Κ.Α. 02.10.7133 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Έπιπλα – σκεύη» (η οποία είχε χαρακτηρισθεί ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με το ποσό των 10.600,00 €, ενταλματοποιήθηκε αλλά δεν εξοφλήθηκε στη χρήση του 2017 και ενεγράφη στο σκέλος των οφειλομένων στον 02.10.8121.002 με το ποσό των 10.557,36€ και διαμορφώθηκε τελικά στο ποσό των 42,64€), πίστωση ποσού 2.457,36 € προερχόμενη από ιδίους πόρους ενισχύοντας την διαμορφωμένη όπως ανωτέρω εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 42,64€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.500,00 € (Νέα προμήθεια).

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Κιάτο 26Φεβρουαρίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                                      (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση του Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 26.02.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

1. Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού (Αρχική Πίστωση = 279.247,91-23.424,05-7.191,80-243.605,61) 5.026,45 € μειώνουμε κατά 2.457,36 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.569,09 € (5.026,45 – 2.457,36).

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού

2.457,36

1.1 Στον Κ.Α. 02.10.7133 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Έπιπλα – σκεύη» (η οποία είχε χαρακτηρισθεί ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με το ποσό των 10.600,00 €, ενταλματοποιήθηκε αλλά δεν εξοφλήθηκε στη χρήση του 2017 και ενεγράφη στο σκέλος των οφειλομένων στον 02.10.8121.002 με το ποσό των   10.557,36€ και διαμορφώθηκε τελικά στο ποσό των 42,64 €), πίστωση ποσού 2.457,36 € προερχόμενη από ιδίους πόρους ενισχύοντας την διαμορφωμένη όπως ανωτέρω εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 42,64 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.500,00 € (Νέα προμήθεια).

Β.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 72/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-03-2018

Print Friendly, PDF & Email