67/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9ο/21-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ67/2017

 

Περίληψη:

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 2.294,00 € της δικηγόρου Θεοδώρας Κοντοζήση (Μέλους της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) για σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτησης συνέχισης της δίκης που ανοίχθηκε με την με αριθμό κατάθεσης 4629/2007 αίτησης ακύρωσης κατά της Κ.Υ.Α. με αρίθμ. Πρωτ. οικ. 129772/2007 Απόφασης της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθώς και της μεταγενεστέρως εκδοθείσης με αρίθμ. πρωτ. Οικ. 58412/2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ., με την οποία ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν οι αναφερόμενοι στην υπ   αρίθμ. πρωτ. 129772/2007περιβαλλοντικοί όροι

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3567/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) Ουδείς
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)  
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης  
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος  
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος  
 1. 6.
Σπανός Κων/νος  
 1. 7.
Μπουζιάνη Βασιλική  
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 12ο

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής 2.294,00 € της δικηγόρου Θεοδώρας Κοντοζήση (Μέλους της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) για σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτησης συνέχισης της δίκης που ανοίχθηκε με την με αριθμό κατάθεσης 4629/2007 αίτησης ακύρωσης κατά της Κ.Υ.Α. με αρίθμ. Πρωτ. οικ. 129772/2007 Απόφασης της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθώς και της μεταγενεστέρως εκδοθείσης με αρίθμ. πρωτ. Οικ. 58412/2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ., με την οποία ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν οι αναφερόμενοι στην υπ αρίθμ. πρωτ. 129772/2007 περιβαλλοντικοί όροι», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 20-03-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

*******************************************************

Με την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι «η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ’ εξαίρεση σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006».

Με την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι: «Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη  σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού  συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους».

             Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Θεοδώρα Κοντοζήση (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), {αίτηση ακυρώσεως με αριθμό κατάθεσης 4629/2007 και το αρίθμ. 23/2017 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών} κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αρίθμ. 354/14-12-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συνδυασμό με την 537/18-12-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αμοιβή της (παρ. 3 άρθρου 281 Ν.3463/2006) η οποία ελήφθη μετά από αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, ποσού (2.294,00) ΕΥΡΩ, «για σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτησης συνέχισης της δίκης που ανοίχθηκε με την με αριθμό κατάθεσης 4629/2007 αίτησης ακύρωσης κατά της Κ.Υ.Α. με αρίθμ. Πρωτ. οικ. 129772/2007 Απόφασης της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθώς και της μεταγενεστέρως εκδοθείσης με αρίθμ. πρωτ. Οικ. 58412/2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ., με την οποία ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν οι αναφερόμενοι στην υπ αρίθμ. πρωτ. 129772/2007 περιβαλλοντικοί όροι».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Θεοδώρα Κοντοζήση (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), και τη διάθεση πίστωσης ποσού (2.294,00) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

*******************************************************

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την από 20-03-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A.- Εγκρίνει την δαπάνηαμοιβής #2.294,00 # € στηδικηγόρο κα Θεοδώρα Κοντοζήση, που αφοράτη σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτησης συνέχισης της δίκης που ανοίχθηκε με την με αριθμό κατάθεσης 4629/2007 αίτησης ακύρωσης κατά της Κ.Υ.Α. με αρίθμ. Πρωτ. οικ. 129772/2007 Απόφασης της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθώς και της μεταγενεστέρως εκδοθείσης με αρίθμ. πρωτ. Οικ. 58412/2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ., με την οποία ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν οι αναφερόμενοι στην υπ αρίθμ. πρωτ. 129772/2007 περιβαλλοντικοί όροι, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 354/14-12-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συνδυασμό με την 537/18-12-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αμοιβή της (παρ. 3 άρθρου 281 Ν.3463/2006).

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού #2.294,00 # € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 00.6111.001 για «Αμοιβές Νομικών», να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου κας Θεοδώρας Κοντοζήση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 67/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Αλεξόπουλος Βασίλειος

5. Σπανός Κωνσταντίνος

6. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-03-2017

Print Friendly, PDF & Email