62/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9o/21-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2017

 

Περίληψη: Ανάθεση ολοκλήρωσης του 1ου υποέργου με τίτλο: «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων», της ομότιτλης πράξης, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3567/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπ. Πρόεδρος          ουδείς  
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασ. Μέλος      
 1. 6.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 1. 7.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ανάθεση ολοκλήρωσης του 1ου υποέργου με τίτλο: «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων», της ομότιτλης πράξης, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» , o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κατωτέρω :

 1. Την υπ’ αριθμ. 271/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία υποβλήθηκε αίτημα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020, για την εξασφάλιση της σχετικής πίστωσης και κλήθηκε η 2η κατά σειρά μειοδότρια κοινοπραξία (Κ/Ξ) «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» για την ανάθεση ολοκλήρωσης του 1ου υποέργου «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων» της ομότιτλης Πράξης, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»
 2. Την με Α.Π.: 586/08.03.2017 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί έγκρισης υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου – Δήμου του 1ου υποέργου («Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων») της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων», του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».
 3. Την υπ’ αριθμ. 68/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της με αρ. πρωτ. : 586/08.03.2017 Απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 4. Το από 21.03.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.
 5. Το άρθρο 26 παρ. 2 του ν.3669/2008 περί πρόσκλησης μειοδότριας επιχείρησης ή κοινοπραξίας από την προϊσταμένη αρχή, για την προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι απαιτείται η ανάθεση ολοκλήρωσης του εν λόγω 1ου υποέργου της ομότιτλης Πράξης, στην δεύτερη κατά σειρά μειοδότρια κοινοπραξία, σύμφωνα και με το από 01.09.2015 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 241/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

Σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 2, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή ζητεί από την εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που αναδείχθηκε μειοδότρια, τάσσοντας την κατά την κρίση της αναγκαία προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών, να προσκομίσει εκ νέου, επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους, επιπλέον δε, σε κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό/ά περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, το οποίο θα πρέπει να φέρει/ουν απαραίτητα χρόνο έκδοσης μετά την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της υπηρεσίας.

Η οικονομική επιτροπή δύναται να εξουσιοδοτήσει την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ήτοι τη Δ/νση Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων του Δήμου Σικυωνίων, προκειμένου να ενεργήσει άμεσα και να αποστείλει την εν λόγω πρόσκληση στην μειοδότρια κοινοπραξία ώστε να προσκομίσει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου.

Για την εκτέλεση ολοκλήρωσης του 1ου υποέργου με τίτλο : «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων» της ομότιτλης Πράξης, έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.64.7311.005 με ποσό 129.166,16 €, όπου θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) – Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 218/2017.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τα παραπάνω εκτεθέντα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.      Αναθέτει την ολοκλήρωση του 1ου υποέργου με τίτλο : «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων» της ομότιτλης Πράξης, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» στην δεύτερη κατά σειρά μειοδότρια κοινοπραξία «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», με μέση έκπτωση σαράντα και εξήντα εννέα τοις εκατό (40,69%).

2.      Ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 02.64.7311.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 με ποσό 129.166,16 € (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 218/2017) .

3.      Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για αποστολή πρόσκλησης κατάθεσης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής της καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου στην μειοδότρια κοινοπραξία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Αλεξόπουλος Βασ.

4. Σπανός Κων.

5. Μπουζιάνη Βασιλική

6. Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21-03-2017

Print Friendly, PDF & Email