60/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9ο/21-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ60/2017

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της κας Παπαγιαννοπούλου Μαγδαληνής κλπ, κατόπιν γνωμοδότησης

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3567/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) Ουδείς
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)  
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης  
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος  
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος  
 1. 6.
Σπανός Κων/νος  
 1. 7.
Μπουζιάνη Βασιλική  
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της κας Παπαγιαννοπούλου Μαγδαληνής κλπ, κατόπιν γνωμοδότησης», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη του σώματος τα κατωτέρω:

 1. 1.το από 30-01-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, δυνάμει του οποίου οι κάτωθι αναφερόμενοι οι οποίοι έχουν μισθώσει δημοτικά ακίνητα και έχουν μέχρι σήμερα ενεργή μισθωτική σχέση με το Δήμο Σικυωνίων, οφείλουν μισθώματα. Συγκεκριμένα: α) η κα Παπαγιαννοπούλου Μαγδαληνή, για μίσθωση δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου επί της οδού Αστέρη Κοββατζή και Λυκούργου – οφειλόμενο ποσό έως και την 31.12.2016: € 28.594,74 (υπολογισμός τόκων εκπρόθεσμης καταβολής έως 31.1.2017). Μηνιαίο Μίσθωμα περίπου € 780,00, β) ο κος Ρήγας Κωνσταντίνος, για μίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βελίνας – οφειλόμενο ποσό έως και 31.12.2016: € 7.582,48 (υπολογισμός τόκων εκπρόθεσμης καταβολής έως 31.1.2017). Μηνιαίο Μίσθωμα περίπου € 100,00, γ) ο κος Χασούρος Γεώργιος, για μίσθωση δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου επί της συμβολής των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Μεταμορφώσεως Σωτήρος – Οφειλόμενο ποσό έως και την 31.12.2016: € 7.591,02 (υπολογισμός τόκων εκπρόθεσμης καταβολής έως 31.1.2017). Μηνιαίο Μίσθωμα περίπου € 600,00, δ) η κα Παπαργυρίου Αικατερίνη, για μίσθωση δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου επί της οδού Λυκούργου: οφειλόμενο ποσό έως και την 31.12.2016: € 17.424,93 (υπολογισμός τόκων εκπρόθεσμης καταβολής έως 31.1.2017). Μηνιαίο Μίσθωμα περίπου € 1.000,00.
 2. 2.την υπ’ αριθμ. 18/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε η Δικηγόρος του ΔΣ Κορίνθου, κα Γεωργούλια Κων/να, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της κας Παπαγιαννοπούλου Μαγδαληνής κλπ.
 3. 3.την από 10ης.03.2017 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου, η οποία αναφέρει πως « …. ο Δήμος Σικυωνίων νομιμοποιείται πλήρως κατ’ αρχήν να κοινοποιήσει προς τους οφειλέτες εξώδικη όχληση περί εξόφλησης των οφειλομένων μισθωμάτων εντός προθεσμίας 15 ημερών, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους να καταθέσει σε βάρος τους αίτηση απόδοσης μισθίου …. ».

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την υπ’ αριθμ. πρωτ. το από 30-01-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,
 • την υπ’ αριθμ. 18/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
 • την από 10ης.03.2017 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου,
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου κατά της κας Παπαγιαννοπούλου Μαγδαληνής και του κου Ρήγα Κωνσταντίνου.

B.- Ορίζει ως πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων, τη Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου κα Παπαφίλη Αρχοντούλα, προκειμένου ν’ συντάξει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου εξώδικα.

Γ.- Για τις ανάγκες σύνταξης των απαιτούμενων εκ του νόμου εξωδίκων κρίνεται πως θ’ απαιτηθεί 1,0 ώρα εργασίας για καθένα εξ αυτών. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Δ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Ε.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Αλεξόπουλος Βασίλειος

5. Σπανός Κωνσταντίνος

6. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-03-2017

Print Friendly, PDF & Email