6/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 3η/03-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ6/2017

 

Περίληψη: Έγκριση του πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής, επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Δ. Κ. Κιάτου (Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Βασίλειου Κελλάρη (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1339/30-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
  1. 2.2
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 3.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
  1. 4.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
  1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Β

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί: «Έγκρισης του πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής, επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Δ. Κ. Κιάτου (Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α)» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω, ήτοι:

1) το Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

2) το Π.Δ. 34/1995 (Α’30) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» και ειδικότερα την παρ. 1ε του άρ. 4 όπως ισχύει σήμερα, περί των μισθώσεων που δεν υπάγονται στην προστασία του εν λόγω Π.Δ.

3) το Ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα του άρ. 192, όσον αφορά την εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων.

4) το Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικά του άρθρ. 72 αυτού όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

5) την υπ’ αριθμ. 378/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση (με δημοπρασία) δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Δ.Κ. Κιάτου επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 18Α, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο ή κατάστημα,

6) την υπ’ αριθμ. 272/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης του ισογείου δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Κιάτου,

7) την υπ’ αριθμ. 20/24-1-17 Α.Δ. περί επανάληψης της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας του ανωτέρω ακινήτου την 02-02-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.

8) το από 02-02-2017 Πρακτικό της Επιτροπής,

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε:

Α. την έγκριση του πρακτικού της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Κιάτου (Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α), αφού η τιμή που προσφέρθηκε θεωρείται συμφέρουσα.

Β. την κήρυξη της επαναληπτικής δημοπρασίας ως περατωθείσα.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. – Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

Β.- Εγκρίνει το πρακτικό της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής, επαναληπτικής δημοπρασίας που έγινε την 2η Φεβρουαρίου 2017 για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Δ. Κ. Κιάτου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α, σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκε πλειοδότης ο κος ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΤΑΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με εγγυήτρια την κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΛΟΥΜΑΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με έδρα το Κιάτο, τηλ. 27420-28698, Α.Φ.Μ. 047144268, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου με τελική προσφορά το ποσό των εκατόν πενήντα πέντε ευρώ #155,00# €.

Γ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

 

Βασίλειος Κελλάρης

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Πανάγου Αθανάσιος

3. Σπανός Κων/νος

4. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο06-02-2017

Print Friendly, PDF & Email