59/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9ο/21-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ59/2017

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24065-426 Απόφασης ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3567/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) Ουδείς
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)  
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης  
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος  
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος  
 1. 6.
Σπανός Κων/νος  
 1. 7.
Μπουζιάνη Βασιλική  
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24065-426 Απόφασης ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη του σώματος τα κατωτέρω:

 1. 1.την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24065/426 Απόφαση του ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η επιβολή προστίμου ως διοικητική κύρωση στο Δήμο Σικυωνίων ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ #10.000,00# €, καθότι κατά την ώρα της αυτοψίας διαπιστώθηκε: α) Ανεξέλεγκτη απόρριψη και διάθεση των στερεών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ προς αποκατάσταση και β) έλλειψη κατάλληλης άδειας συλλογής μεταφοράς Στερεών Αποβλήτων.
 2. 2.την υπ’ αριθμ. 19/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε η Δικηγόρος του ΔΣ Αθηνών κα Ελένη Σαρλά, προκειμένου να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24065-426 Απόφασης του ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ.
 3. 3.την από 10ης.03.2017 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου, η οποία αναφέρει πως « …. εσφαλμένα ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στο Δήμο Σικυωνίων. Ο Δήμος Σικυωνίων δεν είχε τη διαχείριση και λειτουργία των ΧΥΤΑ που ανήκουν στην τοπική του αρμοδιότητα, καθώς προς τούτο είχε συστήσει ξεχωριστό φορέα, πριν την εκ του νόμου πρόβλεψη για τον αρμόδιο περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, ο οποίος πλέον έχει την πλήρη ευθύνη για όσα καταλογίζει η ένδικη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Προς τούτο εύλογα πιθανολογείται ότι η άσκηση προσφυγής (έως και 31.03.2017) θα ευδοκιμήσει ..… απαλλάσσοντας το Δήμο από την καταβολή του υψηλού αυτού διοικητικού προστίμου …. ».

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24065/426 Απόφαση του ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 • την υπ’ αριθμ. 19/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
 • την από 10ης.03.2017 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου,
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Την άσκηση των προβλεπομένων εκ του νόμου ενδίκων βοηθημάτων.

2.- Ορίζει ως πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων, τη Δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών κα Ελένη Σαρλά, προκειμένου ν’ ασκήσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου ένδικα βοηθήματα, καθώς επίσης να παρασταθεί κατά την εκδίκαση αυτών, οποτεδήποτε συζητηθούν ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

3.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα προσφυγή του Δήμου γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κι ο αντίδικος ασκήσει έφεση ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί κατά την εκδίκαση αυτής, οποτεδήποτε αυτή συζητηθεί ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

4.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα προσφυγή του Δήμου απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη έφεσης από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

5.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 0,5 ώρα εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..

6.- Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο, ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον, χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

7.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

8.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 59/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Αλεξόπουλος Βασίλειος

5. Σπανός Κωνσταντίνος

6. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-03-2017

Print Friendly, PDF & Email