57/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9o/21-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2017

 

Περίληψη: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραίτηση του Δήμου Σικυωνίων από ασκηθείσα   έφεση και κατάργηση   δίκης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3567/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπ. Πρόεδρος          ουδείς  
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      
  Σπανός Κων/νος Μέλος      
  Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Δ

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί: «Εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραίτηση του Δήμου Σικυωνίων από ασκηθείσα έφεση και κατάργηση δίκης» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες. Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος έθεσε υπ’ όψιν των μελών τα κατωτέρω, ήτοι:

1.Την υπ’ αριθμ. 455/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, δυνάμει της οποίας υποχρεώθηκε ο Δήμος Σικυωνίων να καταβάλει στην Eταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.» το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών # 38.142,60#€ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφλησή του.

2.Την από 28ης.11.2016 και με αριθμό κατάθεσης 169/2016 έφεση του Δήμου Σικυωνίων κατά της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε» περί της εξαφάνισης της υπ’ αριθμ. 455/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

3.Την από 20ης.3.2017 γνωμοδότηση της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Κορίνθου, Μαρίνας Καλλιανιώτη, στην οποία ρητά μνημονεύεται πως η ασκηθείσα έφεση του Δήμου Σικυωνίων δε φέρει ελπίδες ευδοκίμησης κι ως εκ τούτου κρίνεται ορθή η παραίτηση του Δήμου Σικυωνίων από την από 28ης.11.2016 και με αριθμό κατάθεσης 169/2016 έφεση κατά της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε» προς αποφυγή επιβάρυνσης του προαναφερθέντος με περαιτέρω τόκους και δικαστικά έξοδα.

Εν τέλει δε, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη της:

  • την ως άνω εισήγηση του Προέδρου,
  • τη γνωμοδότηση της Δικηγόρου του Πρωτοδικείου Κορίνθου, Μαρίνας Καλλιανιώτη,
  • τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιδ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.-Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και λαμβανομένων υπ’ όψιν των υφισταμένων πρθεσμιών.

2.- Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την παραίτηση από την από 28ης.11.2016 και με αριθμό κατάθεσης 169/2016 έφεση του Δήμου Σικυωνίων κατά της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε» περί της εξαφάνισης της υπ’ αριθμ. 455/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου η οποία θα επιφέρει την κατάργηση της εκκρεμούσας δίκης, λαμβανομένης υπ’ όψιν της γνωμοδότησης της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Κορίνθου, Μαρίνας Καλλιανιώτη, η οποία επί της ουσίας αναφέρει πως η έφεση του Δήμου δεν έχει πιθανότητες ευδοκίμησης και πως ορθότερη κρίνεται η παραίτηση από το ασκηθέν δικόγραφο προκειμένου ν’ αποφευχθεί η επιβάρυνση του προαναφερθέντος από περαιτέρω τόκους και δικαστικά έξοδα.

                                                      Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Αλεξόπουλος Βασ.

4. Σπανός Κων.

5. Μπουζιάνη Βασιλική

6.- Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21-03-2017

Print Friendly, PDF & Email