56/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9o/21-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2017

 

Περίληψη: Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2017   απόφασης Δημάρχου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3567/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπ. Πρόεδρος          ουδείς  
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      
  Σπανός Κων/νος Μέλος      
  Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Γ

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί: «Έγκρισης της υπ’ αριθμ. 44/2017 απόφασης Δημάρχου» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες. Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος έθεσε υπ’ όψιν των μελών την ως άνω αναφερόμενη απόφαση δυνάμει της οποίας ορίσθηκε η Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Κορίνθου, Μαρίνα Καλλιανιώτη, προκειμένου να παράσχει προς το Δήμο Σικυωνίων γνωμοδότηση περί της παραίτησης ή μη από την ασκηθείσα έφεση του Δήμου Σικυωνίων κατά της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.» για την εξαφάνιση της υπ’ αριθμ. 455/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. Ακολούθως δε, ανέφερε πως δεδομένου ότι ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντως χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας.

Εν τέλει δε, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη της:

  • την ως άνω εισήγηση του Προέδρου,
  • τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

2.Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 44/2017 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων, περί του ορισμού της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Κορίνθου, Μαρίνας Καλλιανιώτη, η οποία κλήθηκε να παράσχει προς το Δήμο Σικυωνίων γνωμοδότησης περί της παραίτησης ή μη από ασκηθείσα έφεση του Δήμου Σικυωνίων κατά της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.» περί της εξαφάνισης της υπ’ αριθμ. 455/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

3.Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν 5 ώρες εργασίας. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..

4. Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

5. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό 30.000,00.

.

                                                      Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56     /2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Αλεξόπουλος Βασ.

4. Σπανός Κων.

5. Μπουζιάνη Βασιλική

6.- Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21-03-2017

Print Friendly, PDF & Email