55/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9ο/21-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ55/2017

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 397-2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3567/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) Ουδείς
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)  
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης  
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος  
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος  
 1. 6.
Σπανός Κων/νος  
 1. 7.
Μπουζιάνη Βασιλική  
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Β’

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 397-2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα παρακάτω ήτοι:

1. την υπ’ αριθμ. 397/2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, δυνάμει της οποίας: α) απορρίφθηκε η από 29.09.2014 ασκηθείσα έφεση του Δήμου Σικυωνίων και β) υποχρεώθηκε ο Δήμος Σικυωνίων να καταβάλειστον Ηλία Ξένο του Παναγιώτη και της Παρασκευής το ποσό των τετρακοσίων ευρώ #400,00# € για δικαστικά έξοδα.

2. την υπ’ αριθμ. 10/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε ο Δικηγόρος του ΔΣ Κορίνθου κος Αριστείδης Ζαχαριάς, προκειμένου να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 397/2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.

3. την από 15ης.03.2017 γνωμοδότηση του ως άνω δικηγόρου, ο οποίος αναφέρει πως «δεν προτείνει την άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων, καθότι δεν πιθανολογείται, ότι θα ευδοκιμήσουν».

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδάφ. ιγ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την υπ’ αριθμ. 397/2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου,
 • την υπ’ αριθμ. 10/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
 • την από 15ης.03.2017 γνωμοδότηση του ως άνω δικηγόρου,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. 1.Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.
 1. 2.Να μην ασκηθούν ένδικα μέσα κατά της υπ’ αρίθμ. 397/2016 Αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, σύμφωνα με την από 15ης.03.2017 γνωμοδότηση του Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου κου Αριστείδη Ζαχαριά.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Αλεξόπουλος Βασίλειος

5. Σπανός Κωνσταντίνος

6. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-03-2017

Print Friendly, PDF & Email