54/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9o/21-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ54/2017

 

Περίληψη: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο Χαρίκλεια Λούτα για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για την διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3567/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Σταματόπουλος Σπ. Πρόεδρος        ουδείς  
2 Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
3 Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
4 Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
5 Αλεξόπουλος Βασ. Μέλος      
6 Σπανός Κων/νος Μέλος      
7 Μπουζιάνη Βασ. Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων,                         κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

προ ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε λόγω καταληκτικών ημερομηνιών τη συζήτηση του θέματος με τίτλο: «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο Χαρίκλεια Λούτα για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για την διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου» και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 17/03/2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Υπολόγου Υπαλλήλου Λόυτα Χαρίκλειας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

Με την αρίθμ. 32/21-02-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010) και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών έτους 2016 και συγκεκριμένα του Κ.Α. 02.00.6221 το υπ’ αρίθμ. 17/2016 (Σειρά Β΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 10.146,90 € για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου, με υπόλογο διαχειριστή τη Χαρίκλεια Λούτα και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 19-05-2017.

Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ δαπανήθηκε ποσό 10.105,90 € σύμφωνα με το αρίθμ. 08161301600000526/15-03-2017 Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ποσού 9.752,50 € και το αρίθμ. 08161301200000028/15-03-2017 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ποσού 353,40 €   της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ,   και το υπόλοιπο ποσό των 41,00 € (10.146,90 – 10.105,90 = 41,00€) κατατέθηκε από την παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αρίθμ. 17Α/15-03-2017 Γραμμάτιο Είσπραξης .

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθεί ο αποδιδόμενος λογαριασμός και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

– τα παραπάνω εκτεθέντα,

– τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

– τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

– την ανωτέρω εισήγηση,

– τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον.

Β. Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από την υπόλογο διαχειρίστρια υπάλληλο του Δήμου μας κ. Χαρίκλεια Λούτα σύμφωνα με τα εξής:

α) το αριθ. Β’ 17/2016 χρηματικό ένταλμα ποσού 10.146,90 € , που εκδόθηκε επ’ ονόματι της για την αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου, με διαχειρίστρια την ανωτέρω υπάλληλο.

β) το αριθ. 17Α/15-03-2017 γραμμάτιο είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας επιστροφής χρημάτων από την ανωτέρω υπάλληλο ποσού 41,00 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Αλεξόπουλος Βασ.

4. Σπανός Κων/νος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

6. Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21-03-2017

Print Friendly, PDF & Email