53/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9ο/27-02-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2018

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α666/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1871/23-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ B

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α666/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω, ήτοι:

1. την υπ’ αριθμ. Α666/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, δυνάμει της οποίας α) γίνεται δεκτή η προσφυγή της κας Παπαδοπούλου Άννας, β) ακυρώνονται οι από 19-6-2015 προσβαλλόμενες πράξεις του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων με τις οποίες επιβλήθηκαν σε βάρος της προσφεύγουσας για τα οικόπεδα 01 στο ΟΤ 220 και 06Ν στο ΟΤ 155 εισφορές σε χρήμα ύψους 13.253,04 και 5.089,39 ευρώ, αντίστοιχα, γ) αναπέμπεται η υπόθεση στο Δήμο για να εκδοθούν οι ανωτέρω σχετικές πράξεις, ήτοι από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δ) διατάσσεται η απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στην προσφεύγουσα καθώς και ε) απαλλάσσεται ο καθ’ ου από τα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας.

2. την υπ’ αριθμ. 46/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω1Φ5Ω1Θ-2ΗΛ) περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α666/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου,

3. την από ­­27.02.2018 γνωμοδότησητου Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κου Γαβριήλ Τασούλη, δυνάμει της οποία «… πιθανολογείται η μη απόρριψη της προσφυγής της αντιδίκου και άρα η μη ουσιαστική ευόδωση των ένδικων μέσων που τυχόν ασκηθούν ως προς το ουσιαστικό τους αποτέλεσμα …».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 ιε καθώς και του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       τα παραπάνω εκτεθέντα όπως και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β.Την μη άσκηση ένδικων μέσωνκατά της Α666/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της από 27.02.2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κου Γαβριήλ Τασούλη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Γ. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27-02-2018

Print Friendly, PDF & Email