53/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 8o/10-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ53/2017

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης για την απόδοση ποσού στον κο Δημήτριο Ευθυμίου του Αντωνίου μετά την υπ’ αριθμ. 239/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3156/10-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      
  1. 5.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
  1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, αναφέροντας στην Επιτροπή ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών προτείνοντας να συζητηθεί ως κατεπείγον το μοναδικό θέμα με τίτλο: «Έγκριση δαπάνης για την απόδοση ποσού στον κο Δημήτριο Ευθυμίου του Αντωνίου μετά την υπ’ αριθμ. 239/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου» και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κατωτέρω:

I. Την από 10-03-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Με το από 5ης.10.1989 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 636/09.10.1989 τεύχος Δ) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη για την εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ» του οικισμού Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, όπως αναθεωρήθηκε κι εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 349/31.5.1995 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας (Φ.Ε.Κ. 400/16.06.1995 πράξη Δ), για την εφαρμογή της οποίας συντάχθηκε από τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Γεώργιο Γιαξόγλου, η από Δεκεμβρίου 1995 πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης με πίνακα πράξεων προσκυρώσεων κι αναλογισμού αποζημιώσεων, η οποία κυρώθηκε διορθωμένη με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2230/23.4.1997 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας και μεταγράφηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σικυώνος κατά την 7η.10.2004 σε τόμο 288 με αριθμό 39.

Μεταξύ των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Κιάτου στην πολεοδομική ενότητα «Κανελλοπούλου-Σφαγείων» περιλαμβάνονται και τα με αριθμούς κτηματογράφησης 010407 και 010499 ακίνητα ιδιοκτησίας Αντωνίου Ευθυμίου του Δημητρίου και Δημητρίου Ευθυμίου του Ευθυμίου .

Για την ως άνω έκταση που απαλλοτριώθηκε έχει ήδη εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 178/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων), με την οποία προσδιορίστηκε η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης για τη γη και τα επικείμενά της και παρήλθαν οι νόμιμες προθεσμίες χωρίς ν’ ασκηθεί αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου και κατ’ αυτό τον τρόπο κατέστη τελεσίδικη.

Ακολούθως, ο επισπεύδων την αναγκαστική απαλλοτρίωση, δήμος Σικυωνίων, παρακατέθεσε το ποσό της αποζημιώσεως με την επιδικασθείσα τιμή μονάδος δια της προαναφερομένης υπ’ αριθμ. 178/2005 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, εκδοθέντων των με αριθμούς 12657/10.09.2009, 13513,13514/2009 Γραμματίων Σύστασης Παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Εν τέλει δε, με την υπ’ αριθμ. 239/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Διαδικασία Αναγνώρισης Δικαιούχων Λόγω Απαλλοτρίωσης), αφενός μεν αναγνωρίσθηκε ο Δημήτριος Ευθυμίου του Αντωνίου ως μοναδικός δικαιούχος αποζημίωσης, δεδομένου ότι κατόπιν του θανάτου του πατρός του, Αντωνίου Ευθυμίου, αποσβέστηκε αυτοδικαίως η επικαρπία του θανόντος κι ως εκ τούτου ο υιός του και ψιλός κύριος, Δημήτριος Ευθυμίου, κατέστη αποκλειστικός, κύριος, νομέας και κάτοχος των ως άνω ακινήτων, αφετέρου δε διατάχθηκε η διόρθωση του πίνακα επικειμένων και η μνεία σε αυτόν ενός βόθρου απολυμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 6Χ5Χ5μ. Δεδομένου ότι η αξία του προαναφερθέντος έχει ήδη προσδιορισθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 178/2005 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€), αλλά δεν έχει εισέτι παρακατατεθεί, καλείται ο Δήμος Σικυωνίων όπως μεριμνήσει αμελλητί για την τακτοποίησή του.

  1. II.Καθώς και το απο 10-03-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Μετά το από 10-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην καταβολή του ποσού που οφείλεται στον Κον Ευθυμίου Δημήτριο του Αντωνίου, βάσει της αρίθμ. 239/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την έγκριση της σχετικής δαπάνης 2.500,00€ σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 02.00.6492.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», η οποία έχει ψηφισθεί με την αρίθμ. 13/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΜΨ9Ω1Θ-ΠΜΔ) – Π.Α.Υ.: 27/2017.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

– τα παραπάνω εκτεθέντα,

– τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

– τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

– την υπ’ αριθμ. 239/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,

– την 13/2017 ΑΟΕ περί «Ψήφισης και διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου κατά το έτος 2017» – ΠΑΥ 27/17 και

– τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα.

Β. Εγκρίνειτην δαπάνη ποσού #2.500,00# € σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κλπ πολιτών», η οποία ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 13/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΜΨ9Ω1Θ-ΠΜΔ – Π.Α.Υ. 27/2017).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Αλεξόπουλος Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-03-2017

Print Friendly, PDF & Email