52/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7ο/10-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ52/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού μετά την υπ’ αριθμ. 69/2017 Α.Δ.Σ. αποδοχής της αρ. πρωτ. ΔΟΥ/880-08.03.2017 Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. περί «Εργασιών συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2814/06-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      
  1. 5.
Σπανός Κωνσταντίνος Μέλος      
  1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Γ’

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού μετά την υπ’ αριθμ. 69/2017 Α.Δ.Σ., αποδοχής της αρ. πρωτ. ΔΟΥ/880-08.03.2017 Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. περί «Εργασιών συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής το από 10-03-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, από το οποίο προκύπτει η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, που έχει ως κατωτέρω:

*****************************************************

Με την με αρίθμ. πρωτ. ΔΟΥ/880/08-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΛΕ1465ΧΘΞ-00Ε) απόφαση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε δέσμευση ποσού 800.000,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., καθώς και η διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες».

Μετά την αποδοχή της απόφαση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 800.000,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., καθώς και η διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο μας για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες» από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρίθμ. 69/09-03-2017 Απόφασή του, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα

διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής

φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν

από πλημμύρες                                                                                                                                                                               €     800.000,00

{Κωδικός έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.}

-Νέο έργο-

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Στον Κ.Α. 06.00.1322.012 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου (Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες) {Κωδικός έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.}», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 800.000,00€

Μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.64.7333.001 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.}, δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 800.000,00€,

*****************************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

   τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

   την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και

   το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 ως κατωτέρω:

 

Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα

διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής

φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν

από πλημμύρες                {Κωδικός έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.}

ν

(Νέο έργο)

€ 800.000,00

Β.- Τροποποιεί το Προϋπολογισμό έτους 2017 ως κατωτέρω:

 

Στον Κ.Α. 06.00.1322.012 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου (Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια   του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες) {Κωδικός έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.}», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 800.000,00 €.

Μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.64.7333.001 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.},δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 800.000,00 €.

Γ.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Αλεξόπουλος Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-03-2017

Print Friendly, PDF & Email