512/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 57ο/29-12-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 512/2017

 

Περίληψη: Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21285/22-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

                Στο 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 22.12.2017 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του εν θέματι έργου, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

************************************************

2Ο Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)

                (2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΥΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

                (3) Η υπ’ αριθμ πρωτ. 17118/16-10-2017 διακήρυξη του έργου του θέματος

                (4) Η υπ’ αριθμ. 328/2017 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 78Χ9Ω1Θ-Π12), περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.)

του εν λόγω έργου

(5) Η υπ’ αριθμ. 464/2017 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω2ΚΧΩ1Θ-Ω3Α), περί έγκρισης 1ου Πρακτικού ανάδειξης

Αναδόχου του έργου του θέματος

(6) Το με αριθμ. πρωτ. 20751/13-12-2017 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

(7) Η με αριθμ. πρωτ. 21257/2017 αίτηση του προσωρινού αναδόχου «ΠΙΣΤΕΥΟΣ A.E.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

Στο Κιάτο σήμερα την 22α Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «ΠΙΣΤΕΥΟΣ A.E.» για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΠΙΣΤΕΥΟΣ A.E.» υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν στο Δήμο, έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στην αποσφράγισή του και στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], Ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 23.2 της Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 22.3 Διακήρυξης]  

15129/25-10-17

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΟΣ

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

15128/25.10.17

ΧΑΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑ

15130/25.10.17

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

274042/31.10.2017

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ [παρ. Α.4 άρθρο 22. Διακήρυξης]  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 21/12/2017

ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

 

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

  64052918/14.11.2017 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

 

329288/26.07.2017

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

ΙΚΑ
Ε.Φ.Κ.Α. (Τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
ΝΑΙ

413/25.10.17 & 477/28.11.2017

ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Περιφερειακή Μονάδα Ε.Φ.Κ.Α. (Τέως Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

419/31.10.2017& 475/27.11.2017

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 345224/03.08.2017 Ε.Φ.Κ.Α. (Τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
484575/30.10.2017
239/28.08.2017
458821/16.10.2017
158/19.10.2017
138/20.09.2017
135/20.09.2017
121/30.08.2017
136/20.09.2017
137/20.09.2017
120/30.08.2017

Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

1925/02.10.2017 & 2839/15.12.2017

Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

1924/02.10.2017 2840/15.12.2017

Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη παύση εργασιών κ.λπ. [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ

1925/02.10.2017 & 2839/15.12.2017

Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Μη θέση σε εκκαθάριση, διαδικασία εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

462385.656829/29.09.2017

& 489536.695990/17.11.2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

811/60571/14.06.2017 &

1390/101122/13.12.2017

ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τ.Ε.Ε.

15343/101122/21.06.2017 &

1391/60571/13.12.2017

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών [Απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 23]
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές [παρ. στ άρθρο 23.3. Διακήρυξης] ΝΑΙ

462385.656829/29.09.2017

& 489536.695990/17.11.2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο) [παρ. στ άρθρο 23.3. Διακήρυξης] ΝΑΙ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 14/11/2017

 
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ

Δ15/16382/25.07.2017

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 01η/08/2020)

ΥΠ.ΥΠΟ.& ΜΕΤ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

[παρ. 4 άρθρο 20 3669/2008- & παρ. 66Α   άρθρο 22 4441/2016 ]

ΝΑΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 21/12/2017

ΠΕΡΙ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ

 
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8 Διακήρυξης]
ΦΕΚ σύστασης ΝΑΙ

3905/14-06-2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΕ-ΕΠΕ-Γ.Ε.ΜΗ.
Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) ΝΑΙ

489542.695998/17.11.2017

& 1058855/17.11.2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου ΝΑΙ

1058855/17.11.2017

Γ.Ε.ΜΗ.

(Με την 5285/16-01-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης σε ΦΕΚ)

Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΝΑΙ Το υπ αριθμ. .321/ 10.11.2017 πρακτικό Δ.Σ  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας ΝΑΙ

462385.656829/29.09.2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ

         

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, αποστέλλει αυτό στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: ««ΠΙΣΤΕΥΟΣ A.E.», με μέση έκπτωση 56,13%.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ3

(T.Y.)

Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 1. 1.

Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός ΤΕ4

(T.Y.)

2. Στούκας Νικόλαος

Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός ΤΕ4

(T.Y.)

3. Μαστέλλου Γεωργία

Αγρον. Τοπογρ. Μηχ/κός ΠΕ6

(T.Y.)

     

4. Ρόζος Νικόλαος

Εκπρόσωπος Π.Ε.Δ.Π.

(T.Y.)

5. Μαρίνης Θεόδωρος

Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.

(T.Y.)

 

************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του εν θέματι έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Την ισχύουσα Νομοθεσία,
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 4. Την υπ’ αριθμ. 17118/16.10.2017 Διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:17PROC002093498 2017-10-16,
 5. Την υπ’ αριθμ. 17120/16.10.2017 Προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:17PROC002093917 2017-10-16,
 6. Την υπ’ αριθμ. 464/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω2ΚΧΩ1Θ-Ω3Α) περί έγκρισης 1ου Πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του εν θέματι έργου,
 7. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 464/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,
 8. Την υπ’ αριθμ. 20751/13-12-2017 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος,
 9. Τον υπ’ αριθμ. 21257/2017 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 10. Τ από 22-12-2017 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού έργων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το από 22.12.2017 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του εν θέματι έργου.

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων»προϋπολογισμού #1.300.000,00# €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.} στο μειοδότη «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.»με μέση έκπτωση πενήντα έξι κόμμα δέκα τρία τοις εκατό (56,13%).

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Δ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 καθώς και του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόμενους εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω του συστήματος σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 παρ. στ’ της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 512/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-12-2017

Print Friendly, PDF & Email