51/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7ο/10-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ51/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού μετά την υπ’ αριθμ. 68/2017 Α.Δ.Σ. αποδοχής της αρ. πρωτ. 586/08.03.2017 απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «Έγκρισης υπογραφής Σύμβασης του 1ου υποέργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της πράξης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του μέτρου 7 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2814/06-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      
  1. 5.
Σπανός Κωνσταντίνος Μέλος      
  1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ B

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού μετά την υπ’ αριθμ. 68/2017 Α.Δ.Σ. αποδοχής της αρ. πρωτ. 586/08.03.2017 απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «Έγκρισης υπογραφής Σύμβασης του 1ου υποέργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της πράξης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του μέτρου 7 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής το από 10-03-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, από το οποίο προκύπτει η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, που έχει ως κατωτέρω:

**********************************************

Με την με αρίθμ. πρωτ. 4859/30-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΜΗΗ4653ΠΓ-ΞΘΤ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 313, 321, 322, 323 της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007-2013 στο Μέτρο 7 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020» το έργο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 950272, Αριθμό πρωτ. απόφασης ένταξης στο Π.Α.Α. 2007-2013: 25931/02-06-2015 και Κωδικό Ενάριθμο Πράξης 2007-2013: 2015ΣΕ28280161   με τα υποέργα, 1ο Υποέργο: «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού πράξης 111.726,25€ και 2ο Υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού πράξης 50.000,00€ , μεταφέρεται στο Μέτρο 7 του Π.Α.Α. 2014-2020 .

Στη συνέχεια με την με αρίθμ. πρωτ. 586/08-03-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΙΚ4653ΠΓ-ΥΤΚ) απόφαση του της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020 – Μονάδα Δημοσίων Συμβάσεων Υποδομών και Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Απόφαση έγκρισης υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου-Δήμου του 1ου υποέργου («Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων», Δήμου Σικυωνίων, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 950272, εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης ποσού 104.166,26€ + 24.999,90€ Φ.Π.Α. μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Αναδόχου Κ/Ξ «ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ» η οποία κρίθηκε 2η μειοδότρια, με επιλέξιμο προς χρηματοδότηση ποσό από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 129.166,16 €.

Μετά την αποδοχή της «Απόφαση έγκρισης υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου-Δήμου του 1ου υποέργου «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων», Δήμου Σικυωνίων, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 950272 από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρίθμ. 68/09-03-2017 Απόφασή του, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

-Από-

Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην

Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων                                                                                                                                       €     111.726,25

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)

{Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8}

Διόρθωση Τίτλου – Προϋπολογισμού

Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην

Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων                                                                                                                                       €     129.166,16

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Π.Α.Α. 2014-2020)

{ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066}

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Ως προς τα έσοδα

Στον Κ.Α. 06.00.1322.007 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013″ (Π.Α.Α. 2007-2013)” για την υλοποίηση του έργου και της προμήθειας της πράξης με τίτλο “Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων” {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8}» έχει εγγραφεί κατά την κατάρτισή του πίστωση ποσού 161.726,25 €.

Το ποσό αυτό αφορούσε 111.726,25€ για το έργο και 50.000,00€ για την   προμήθεια του εξοπλισμού.

Ως προς τα έξοδα

         Στον Κ.Α. 02.64.7311.005 με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8} –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- έχει εγγραφεί κατά την κατάρτισή του πίστωση ποσού 111.726,25 € . Για την εν λόγω πίστωση έχει εκδοθεί η αρίθμ. 116/2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία έχει ψηφισθεί με την υπ’ αρίθμ. 15/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΦΤΩ1Θ-2Γ4).

με το με αρίθμ. πρωτ. 4859/30-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΜΗΗ4653ΠΓ-ΞΘΤ) έγγραφο του ιδίου Υπουργείου, προτείνεται η διόρθωση του τίτλου και η ενίσχυση της πίστωσης του παραπάνω Κ.Α. ως εξής:

         Ως προς τα έσοδα (Διόρθωση τίτλου και ενίσχυση ποσού)

         1) Διορθώνουμε τον τίτλο του   Κ.Α. 06.00.1322.007 από «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013″ (Π.Α.Α. 2007-2013)” για την υλοποίηση του έργου και της προμήθειας της πράξης με τίτλο “Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων” {ΣΑ 282/8} σε «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020” (Π.Α.Α. 20142020)” για την υλοποίηση του έργου και της προμήθειας της πράξης με τίτλο “Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων” {ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066} και 2) ενισχύουμε την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 161.726,25€ κατά 17.439,91€ και διαμορφώνουμε αυτή στο ποσό των 179.166,16€.

         Το ποσό αυτό αναλύεται σε 129.166,16€ για το έργο και 50.000,00€ για την προμήθεια.

                 Ως προς τα έξοδα (Διόρθωση τίτλου και ενίσχυση ποσού)

         1) Διορθώνουμε τον τίτλο του Κ.Α. 02.64.7311.005 από «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8} –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- σε

«Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20142020 (Π.Α.Α. 2014-2020) {ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066} –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- (Νέος Ανάδοχος) και 2) ενισχύουμε την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 111.726,25€ κατά 17.439,91€ και διαμορφώνουμε αυτή στο ποσό των 129.166,16€.

         Για το ποσό των 17.439,91€ μετά την τροποποίηση του προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο και την έγκρισή της από την Αποκεντρωμένη, με νεώτερη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή θα ψηφίσει συμπληρωματική πίστωση προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση με τον νέο ανάδοχο.

         3) Διορθώνουμε τον τίτλο του Κ.Α. 02.64.7135.012από «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυ ωνίων» Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8} με πίστωση ποσού 50.000,00 €   σε «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20142020 (Π.Α.Α. 20142020) {ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066}.

******************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

   τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

   την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και

   το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α.- Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 ως κατωτέρω:

 

Από:

Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)

{Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8}

 

 

€     111.726,25

1. Διόρθωση τίτλου

&

2. Ύψος Προϋπολογισμού

Σε:

Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην

Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Π.Α.Α. 2014-2020) {ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066}

 

€       129.166,16

 

Β.- Τροποποιεί το Προϋπολογισμό έτους 2017 ως κατωτέρω:

 

Ως προς τα έσοδα:

Στον Κ.Α. 06.00.1322.007 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013″ (Π.Α.Α. 2007-2013)” για την υλοποίηση του έργου και της προμήθειας της πράξης με τίτλο “Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων” {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8}» έχει εγγραφεί κατά την κατάρτισή του πίστωση ποσού 161.726,25 €.

Το ποσό αυτό αφορούσε 111.726,25€ για το έργο και 50.000,00€ για την προμήθεια του εξοπλισμού.

Διόρθωση τίτλου

και ενίσχυση ποσού

Διορθώνουμε τον τίτλο του Κ.Α. 06.00.1322.007 Σε «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020″ (Π.Α.Α. 2014-2020)” για την υλοποίηση του έργου και της προμήθειας της πράξης με τίτλο “Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων” {ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066} και

ii) Ενισχύουμε την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 161.726,25 € κατά 17.439,91 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 179.166,16 €.

Το ποσό αυτό αναλύεται σε 129.166,16 € για το έργο και 50.000,00 € για την προμήθεια.

Ως προς τα έξοδα:

Στον Κ.Α. 02.64.7311.005 με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8} –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-   έχει εγγραφεί κατά την κατάρτισή του πίστωση ποσού 111.726,25 €.

Για την εν λόγω πίστωση έχει εκδοθεί η αρίθμ. 116/2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία έχει ψηφισθεί με την υπ’ αρίθμ. 15/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΦΤΩ1Θ-2Γ4).

Διόρθωση τίτλου

και ενίσχυση ποσού

Διορθώνουμε τον τίτλο του Κ.Α. 02.64.7311.005 Σε «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) {ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066} –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- (Νέος Ανάδοχος) και

ii) Ενισχύουμε την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 111.726,25 € κατά 17.439,91 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 129.166,16 €.

Σημ.Για το ποσό των 17.439,91€ μετά την τροποποίηση του προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο και την έγκρισή της από την Αποκεντρωμένη, με νεώτερη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή θα ψηφίσει συμπληρωματική πίστωση προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση με τον νέο ανάδοχο.

Στον Κ.Α. 02.64.7135.012με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8} έχει εγγραφεί κατά την κατάρτισή του πίστωση ποσού 50.000,00 €.

Διόρθωση τίτλου

Διορθώνουμε τον τίτλο του Κ.Α. 02.64.7135.012Σε «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) {ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066}.

Γ.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Αλεξόπουλος Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-03-2017

Print Friendly, PDF & Email