505/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 56ο/22-12-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 505/2017

 

Περίληψη: Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες καθαρισµού χώρων Νεκροταφείων Δήµου Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21221/21-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελώνπαραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω άμεσης κήρυξης προσωρινού αναδόχου και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει.

            Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010.

                Στο 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες καθαρισµού χώρων Νεκροταφείων Δήµου Σικυωνίων»έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και ιδίως:

 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 • Την με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β’) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης ΄΄Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης’’.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την υπ’ αριθμ. 380/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Τ5ΒΩ1Θ-96Η) ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών έτους 2017, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου: 1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, 2/ Στούκα Νικόλαο και 3/ Ευαγγελοπούλου Μαρία,
 • Την αριθ. 34/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 42.470,00€ με Φ.Π.Α.,
 • Την με αριθμό 447/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διακήρυξης (Π.Α.Υ. 364/2017),
 • Την αριθμ. πρωτ. 20195/01-12-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:17PROC002342291),
 • Την αριθ. 20196/01-12-2017 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:17PROC002342343) η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε 1 τοπική εφημερίδα και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου,
 • Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά του διαγωνισμού,
 • Το από , το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Στις 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη), και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου προσφορά, κηρύχθηκε μεγαλόφωνα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η λήξη παράδοσης και παραλαβής προσφορών.

Οι προσφορές που κατατέθηκαν κατά σειρά προσέλευσης είναι:

α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Εν συνεχεία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ανωτέρω προσφορά υπεβλήθη σε φάκελο καλά σφραγισμένο και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη και προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών και παράλληλα στην καταγραφή και μονογραφή των εγγράφων και δικαιολογητικών που βρίσκονται σ’ αυτούς περιληπτικά, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά 1 2 3
Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωση

(ΤΕΥΔ)

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Υπεύθυνη Δήλωση περί χρόνου ισχύος προσφοράς
1 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε τη διακοπή της συνεδρίασης εν αναμονή της επιβεβαίωσης εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής της συμμετέχουσας εταιρείας.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 14 Δεκεμβρίου 2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**************************************************

 • Το από , το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Μετά και την επιβεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής της συμμετέχουσας εταιρείας ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και ύστερα από την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής η Επιτροπή αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και μετά και τη σύμφωνη γνώμη του κ. Καλαντζή και ενώπιών του, προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς που έχει ως εξής:

α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
1 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

38.223,00

(συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)

Η Επιτροπή μετά την ανωτέρω αξιολόγηση, αποδέχεται την προσφορά της ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κρίνοντας ότι δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοιες υπηρεσίες και είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων» την εταιρεία ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με το διακριτικό τίτλο «4level», που εδρεύει στην ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στο Μελίσσι Κορινθίας, ΤΚ 20200, με Α.Φ.Μ. 800827841 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ: 2742023144, 6945439850, έναντι συνολικού ποσού 38.223,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 21 Δεκεμβρίου 2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**************************************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τα από 14.12.2017 και 21.12.2017 Πρακτικά του εν θέματι διαγωνισμού καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, λόγω άμεσης κήρυξης προσωρινού αναδόχου.

Β. Εγκρίνει τα από 14.12.2017 και 21.12.2017 Πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες καθαρισµού χώρων Νεκροταφείων Δήµου Σικυωνίων».

Γ. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχοτου συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες καθαρισµού χώρων Νεκροταφείων Δήµου Σικυωνίων» την εταιρεία ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με το διακριτικό τίτλο «4level», που εδρεύει στην ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στο Μελίσσι Κορινθίας, ΤΚ 20200, με Α.Φ.Μ. 800827841 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ: 2742023144, 6945439850, έναντι συνολικού ποσού 38.223,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, διότι η προσφορά που υπέβαλε δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοιες υπηρεσίες και είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο.

Δ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 505/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-12-2017

Print Friendly, PDF & Email