504/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 56ο/22-12-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 504/2017

 

Περίληψη: Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της ΤΚ Μεσινού, της ΤΚ Μοσιάς και της ΤΚ Πανοράματος της ΔΕ Φενεού του Δήμου Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21221/21-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελώνπαραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω άμεσης ανάθεσης σύμβασης στο μειοδότη και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει.

            Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010.

                Στο 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της ΤΚ Μεσινού, της ΤΚ Μοσιάς και της ΤΚ Πανοράματος της ΔΕ Φενεού του Δήμου Σικυωνίων» ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 21.12.2017 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του εν θέματι έργου, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

************************************************

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ, ΤΗΣ Τ.Κ ΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Σχετ:       (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)

                (2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΥΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

                (3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 18114/30.10.2017 διακήρυξη του έργου του θέματος

(4) Η υπ’ αριθμ. 21/2017 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών έργων έτους 2017 προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €.

                (5) Η αριθμ. 463/2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 60ΝΗΩ1Θ-ΘΧ1)

(6) Το αριθμ. 20763/13-12-2017 έγγραφο του Δήμου μας με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος να υποβάλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

(7) Η με αριθμ. 21218/2017 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμό, «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

Στο Κιάτο σήμερα την 21η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.»για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ, ΤΗΣ Τ.Κ ΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.» υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου το φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο, έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στην αποσφράγισή του και στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], Ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 23.2 της Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 22.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ

13700(01/01)/30.10.17

(ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ)

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

13696(01/01)/30.10.17

(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ)

13699(01/01)/30.10.17

(ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ)

13697(01/01)/30.10.17

(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ)

13698(01/01)/30.10.17

(ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ)

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

64090465/22.11.17

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

531139/22.11.17

«ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.»)

ΙΚΑ
ΝΑΙ

1045/30.10.17 & 1243/06.12.17

«ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.»)

Περιφερειακή Μονάδα Ε.Φ.Κ.Α. (Τέως Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

1041/30.10.17 & 1240/06.12.17

(ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ)

1042/30.10.17 & 1241/06.12.17

(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ)

1043/30.10.17 & 1242/06.12.17

(ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ)

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 392474/07.09.17 Ε.Φ.Κ.Α. (Τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
392470/07.09.17
525033/18.11.17

Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1052/30.10.17 Πρωτοδικείο ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1052/30.10.17 Πρωτοδικείο ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Μη παύση εργασιών κ.λπ. [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 1052/30.10.17 Πρωτοδικείο ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Μη θέση σε εκκαθάριση, διαδικασία εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 478275.679554/30.10.17

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

21601/103704/19.09.17

(ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ)

Τ.Ε.Ε.
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών [Απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 23]
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές [παρ. στ άρθρο 23.3. Διακήρυξης] ΝΑΙ 478275.679554/30.10.17

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο) [παρ. στ άρθρο 23.3. Διακήρυξης] ΝΑΙ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 29/11/2017

 
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ

Δ15/5790/29.03.16

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 8η/04/2019)

ΥΠ.ΥΠΟ.&ΜΕΤ.
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8 Διακήρυξης]
Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) ΝΑΙ

478275.679554/30.10.17

962/30.10.17

3422/31.12.15

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου ΝΑΙ 962/30.10.17

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

(Με την 5285/16-01-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης σε ΦΕΚ)

Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΝΑΙ Το από 09/11/2017 Πρακτικό Δ.Σ  
         

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, αποστέλλει αυτό στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.», με μέση έκπτωση 49,79 %.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Χασιώτης Τιμολέων

Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ3

(Τ.Υ.)

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Μακαβέλου Πηνελόπη 2. Μαστοράκος Λεωνίδας

Χημικός Μηχανικός ΠΕ7

(Τ.Υ.)

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

(Τ.Υ.)

************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του εν θέματι έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Την ισχύουσα Νομοθεσία,
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 4. Την υπ’ αριθμ. 18114/30.10.2017 Διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:17PROC002162140 2017-10-30,
 5. Την υπ’ αριθμ. 18115/30.10.2017 Προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:17PROC2162596 2017-10-30,
 6. Την υπ’ αριθμ. 463/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 60ΝΗΩ1Θ-ΘΧ1) περί έγκρισης 1ου Πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του εν θέματι έργου,
 7. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 463/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,
 8. Την υπ’ αριθμ. 20763/13-12-2017 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος,
 9. Τον υπ’ αριθμ. 21218/2017 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 10. Ταπό 21-12-2017 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού έργων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, λόγω άμεσης ανάθεσης σύμβασης στο μειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010.

Β. Εγκρίνει το από 21.12.2017 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του εν θέματι έργου.

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου«Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της ΤΚ Μεσινού, της ΤΚ Μοσιάς και της ΤΚ Πανοράματος της ΔΕ Φενεού του Δήμου Σικυωνίων»προϋπολογισμού #700.000,00# € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.}στο μειοδότη «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΤΕ»με μέση έκπτωση σαράντα εννιά κόμμα εβδομήντα εννιά τοις εκατό (49,79 %).

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 καθώς και του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόμενους εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω του συστήματος σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ. της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 504/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-12-2017

Print Friendly, PDF & Email