500/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 55ο/19-12-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 500/2017

 

Περίληψη: Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20895/15-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
  1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
  1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 14ο

 

Στο 14o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών έτους 2018» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), με τις οποίες απαιτείται η συγκρότηση της εν θέματι Επιτροπής και πρότεινε τον ορισμό των παρακάτω Δημοτικών Υπαλλήλων:

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1. ΧΗΤΑ ΑΜΑΛΙΑ
2. ΠΑΠΑΔΑ ΕΛΕΝΗ 2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ
3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Που αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθμ. 763/13.11.2017 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων και το υπ’ αριθμ. 383/06.11.2017 έγγραφό του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με τα οποία ζητούν την διάθεση υπαλλήλων από το Δήμο μας, προκειμένου να συγκροτήσουν τα όργανα σύναψης δημοσίων συμβάσεων, λόγω του ότι στερούνται προσωπικού.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

v  Την ισχύουσα νομοθεσία,

v  τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

v  το υπ’ αριθμ. 763/13.11.2017 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων,

v  το υπ’ αριθμ. 383/06.11.2017 έγγραφό του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» καθώς και

v  τη διαλογική συζήτηση των μελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Συγκροτεί την Επιτροπή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ και ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τευχ. Α/08.08.2016) και με θητεία από την λήψη της παρούσας έως 31/12/2018, από τους παρακάτω υπαλλήλους:

Επιτροπή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ και ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ έτους 2018
Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΛΑΔΟΣ
1. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Πρόεδρος)
2. ΠΑΠΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ (Μέλος)
3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών (Μέλος)
  Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΛΑΔΟΣ
  1. ΧΗΤΑ ΑΜΑΛΙΑ ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ (Πρόεδρος)
  2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ ΔΕ1 Διοικητικού (Μέλος)
  3. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ1 Διοικητικού (Μέλος)
       

Που αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Β. Διαθέτειτα παραπάνω μέλη στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων καθώς και στο Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ», τα οποία στερούνται προσωπικού, για την συγκρότηση αντίστοιχης Επιτροπής.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 500/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Μυττάς Ιωάννης
  2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
  3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
  4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19-12-2017

Print Friendly, PDF & Email