50/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7ο/10-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ50/2017

 

Περίληψη: Εν μέρει ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 203/2016 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης ή μη του πρακτικού και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. Αναλώσιμου Ηλεκτρολογικού υλικού»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2814/06-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 1.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      
  1. 5.
Σπανός Κωνσταντίνος Μέλος      
  1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ A

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα με τίτλο: «Εν μέρει ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 203/2016 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης ή μη του πρακτικού και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. Αναλώσιμου Ηλεκτρολογικού υλικού» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής το από 08-03-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, το οποίο έχει ως κατωτέρω:

*********************************************************

Λόγω παρέλευσης της καταληκτικής ημερομηνίας (31/12/2016) του οικονομικού έτους 2016 και αφού δεν έχουμε προβεί στον επανακαθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. Αναλώσιμου Ηλεκτρολογικού υλικού».

Εισηγούμαστε:

Την εν μέρει Ανάκληση της υπ’αρίθμ. 203/2016 Α.Ο.Ε ως προς το τρίτο (Γ.) σκέλος περί έγκρισης επανάληψης του εν λόγω διαγωνισμού.

*********************************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

   τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

   την 203/16 ΑΟΕ περί έγκρισης ή μη του πρακτικού και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. Αναλώσιμου Ηλεκτρολογικού υλικού» και

   το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί την υπ’ αρίθμ. 203/2016 Α.Ο.Ε. ως προς το τρίτο (Γ) σκέλος της περί έγκρισης επανάληψης του εν λόγω διαγωνισμού, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Αλεξόπουλος Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-03-2017

Print Friendly, PDF & Email