5/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2ο/12-01-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2018

 

Περίληψη: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών άρδευσης της ΔΕ Στυμφαλίας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 184/08-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Β’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω άμεσης ανάθεσης σύμβασης στον ανάδοχο, το θέμα«Έγκριση πρακτικού επιτροπής αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ‘Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών άρδευσης της ΔΕ Στυμφαλίας’» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την άμεση ανάγκη συγκρότησης της ανωτέρω Επιτροπής.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 11-01-2018 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, το σκεπτικό του οποίου έχει ως εξής:

**************************************************************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 11η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κών

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κών

3/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου ν’ αποσφραγίσει ηλεκτρονικά και να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας», με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 44100 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 411.680,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 33/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.
 • Την αριθμ. πρωτ. 12419/28-07-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC001793927.
 • Την με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017 Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 • Τα από 08-09-2017 και 12-09-2017 Πρακτικά του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αναφερόμενη προμήθεια.
 • Τις υπ’ αριθ. 291/2017 και 292/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά.
 • Την από 19-09-2017 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» κατά της αριθ. 291/2017 ΑΟΕ.
 • Την υπ’ αριθμ. 94/2017 Απόφαση του 2ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ που κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» και απορρίπτει την προσφορά της “ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ”.
 • Την αριθ. 494/2017 ΑΟΕ με την οποία ορίζεται η εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» προσωρινός ανάδοχος της εν λόγω προμήθειας.
 • Την αριθ. 21372/27-12-2017 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 • Την από 10-01-2018 υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», καθώς και στην αποσφράγιση του σφραγισμένου φακέλου με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο οποίος φέρει όλες τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, κατατέθηκε εμπρόθεσμα και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 407/11-01-2018. Στη συνέχεια προχώρησε στην καταχώρηση των δικαιολογητικών στον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από την παρ. 2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ για την παράγραφο 2.2.3.1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ για την παράγραφο 2.2.3.2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ για την παράγραφο 2.2.3.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ για την παράγραφο 2.2.3.4 Υ.Δ. για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4 Υ.Δ. για την παράγραφο 2.2.3.8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ για την παράγραφο 2.2.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ για την παράγραφο 2.2.7 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» με το ΕΕΕΣ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2 της αριθ. 12419/28-07-2017 διακήρυξης και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση του συνόλου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας», στην «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Μιχ. Καραολή 13 στην Ξάνθη, ΤΚ 67131, με Α.Φ.Μ. 998758481 Δ.Ο.Υ. Ξάνθης και τηλ: 2541026707, φαξ: 2541025913 και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μον. Δαπάνη
1 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 400mm, ονομ. πίεσης PN 10 atm 44164200-9 μ.μ. 2.000,00 56,9 € 113.800,00
2 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 400mm, ονομ. πίεσης PN 16 atm 44164200-9 μ.μ. 2.000,00 83,00 € 166.000,00
  Συνολική Αξία 279.800,00
  ΦΠΑ 24% 67.152,00
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 346.952,00

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 73087 προσφορά της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 33/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων και της αριθ. 12419/28-07-2017 διακήρυξης.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 11 Ιανουαρίου 2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος           2/ Τσιοκάρας Ιωάννης        3/ Μπουντή Γεωργία

(Τ.Υ.)                                      (Τ.Υ.)                                      (Τ.Υ.)

**************************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

ü  Την ισχύουσα Νομοθεσία,

ü  Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ü  τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ü  Την αριθμ. πρωτ. 12419/28-07-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:17PROC001793927,

ü  Την προκήρυξη της σύμβασης η οποία δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήρε αριθ. ID:2017/S 146-303027,

ü  Την υπ’ αριθμ. 452/2017 (ΑΔΑ:6ΦΙ9Ω1Θ-ΘΡ6) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί λήψης απόφασης για την συνέχιση του διαγωνισμού και εκ νέου ψήφισης και διάθεσης της πίστωσης (ΠΑΥ 372/2017),

ü  Την αριθ. 494/2017 (ΑΔΑ: 720ΥΩ1Θ-ΦΞΠ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίζεται η εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» προσωρινός ανάδοχος της εν λόγω προμήθειας,

ü  Την αριθ. 21372/27-12-2017 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,

ü  Την από 10-01-2018 υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,

ü  Τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 407/11.01.2018 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.»,

üΤο από 11-01-2018 πρακτικό επιτροπής αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω άμεσης ανάθεσης σύμβασης στον ανάδοχο.

B. Εγκρίνει το από 11.01.2018 πρακτικό επιτροπής αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών άρδευσης της ΔΕ Στυμφαλίας» με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 44100.

Γ. Κατακυρώνει το σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας», και Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 44100 στην εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Μιχ. Καραολή 13 στην Ξάνθη, ΤΚ 67131, με Α.Φ.Μ. 998758481 Δ.Ο.Υ. Ξάνθης και τηλ: 2541026707, φαξ: 2541025913 και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μον. Δαπάνη
1 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου   DN 400mm, ονομ. πίεσης PN 10 atm 44164200-9 μ.μ. 2.000,00 56,9 € 113.800,00
2 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου   DN 400mm, ονομ. πίεσης PN 16 atm 44164200-9 μ.μ. 2.000,00 83,00 € 166.000,00
  Συνολική Αξία 279.800,00
  ΦΠΑ 24% 67.152,00
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 346.952,00

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 73087 προσφορά της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 33/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων και της αριθ. 12419/28-07-2017 διακήρυξης.

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Κελλάρης Βασίλειος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-01-2018

Print Friendly, PDF & Email