495/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 55ο/19-12-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 495/2017

 

Περίληψη: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20895/15-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 8ο

 

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 13-11-2017 Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Προμηθειών που έχει εξής:

*****************************************************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 13η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κών

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κών

3/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου ν’ αποσφραγίσει και ν’ αξιολογήσει τις Οικονομικές προσφορές του ανοικτού διαγωνισμού με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 46207, για την «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Σικυωνίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 246.760,00συμπ/νου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 38/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.
 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 • Την αριθ. 347/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.
 • Την αριθ. 309/2017 (ΑΔΑΜ: 17REQαπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης και ψήφισης πίστωσης καθώς και καθορισμού των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών (Π.Α.Υ. 317/2017).
 • Την αριθμ. πρωτ. 15946/27-09-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC
 • Την αριθμ. πρωτ. 15949/27-09-2017 προκήρυξη της σύμβασης η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002005786.
 • Την αριθ. 15950/27-09-2017 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6Ζ0ΨΩ1Θ-ΞΑ9), σε 2 Οικονομικές και 3 τοπικές εφημερίδες.
 • Την με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β’) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης ΄΄Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης΄΄,
 • Την με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017 Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
 • Το από 26-10-2017 Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίσθηκε ο διαγωνισμός, ο φάκελος των Δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων και έγινε η αξιολόγησή τους,

προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων των Οικονομικών Προσφορών των εταιρειών:

 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.
 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών των ανωτέρω εταιρειών αφού διαπιστώθηκε ότι αποτελούνται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα Οικονομικής Προσφοράς του συστήματος ορθά συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη, έχουν ως εξής:

Προσφορά ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Δαπάνη
1 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 400mm, ονομ. πίεσης PN 16 atm 44164200-9 μ.μ. 2.150,00 79,00 € 169.850,00
2 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 500mm, ονομ. πίεσης PN 10 atm 44164200-9 μ.μ. 300,00 89,00 € 26.700,00
  Συνολική Αξία 196.550,00
  ΦΠΑ 24% 47.172,00
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 243.722,00

Προσφορά ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Δαπάνη
1 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 400mm, ονομ. πίεσης PN 16 atm 44164200-9 μ.μ. 2.150,00 70,98 € 152.607,00
2 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 500mm, ονομ. πίεσης PN 10 atm 44164200-9 μ.μ. 300,00 74,98 € 22.494,00
  Συνολική Αξία 175.101,00
  ΦΠΑ 24% 42.024,24
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 217.125,24

Η Επιτροπή μετά την ανωτέρω αξιολόγηση, αποδέχεται τις ανωτέρω δύο (2) προσφορές και τις κατατάσσει ως εξής:

1η προσφορά: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ποσό 217.125,24€ με ΦΠΑ)

2η προσφορά: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. (ποσό 243.722,00€ με ΦΠΑ) και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Σικυωνίων» την εταιρεία ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με το διακριτικό τίτλο «4level», που εδρεύει στην ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στο Μελίσσι Κορινθίας, ΤΚ 20200, με Α.Φ.Μ. 800827841 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ: 2742022369, 2742023144, 6945439850.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 13 Νοεμβρίου 2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος                           2/ Τσιοκάρας Ιωάννης                 3/ Μπουντή Γεωργία

(T.Y.)                                                     (T.Y.)                                             (T.Y.)

*****************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας προμηθειών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

ü  Την ισχύουσα Νομοθεσία,

ü  Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ü  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ü  Την υπ’ αριθμ. 309/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 38/2017 μελέτης και καθορισμού των όρων διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού με ΑΔΑ: 736ΞΩ1Θ-0Μ1 & ΑΔΑΜ: 17REQ002004647 (ΠΑΥ 317/2017),

ü  Την αριθμ. πρωτ. 15946/27-09-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002006888,

ü  Την αριθμ. πρωτ. 15949/27-09-2017 προκήρυξη της σύμβασης η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002005786,

ü  Την υπ’ αριθμ. 391/2017 (ΑΔΑ:ΨΒΞ3Ω1Θ-5ΝΕ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί της έγκρισης Πρακτικού επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του εν θέματι διαγωνισμού,

ü  Την από 13.11.2017 Προσφυγή της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ κατά τις 391/2017 ΑΟΕ,

ü  Την υπ’ αριθμ. 202/2017 Απόφαση του 2ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ που απορρίπτει την 391/2017 ΑΟΕ,

üτo από 13-11-2017 Πρακτικό επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το από 13-11-2017 πρακτικό επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», σύμφωνα με τη 38/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων , ήτοι:

¨       Αποδέχεταιτην προσφορά της εταιρείας ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

¨       Αποδέχεταιτην προσφορά της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και Α/Α συστήματος 46207 την εταιρεία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»με το διακριτικό τίτλο «4level», που εδρεύει στην ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στο Μελίσσι Κορινθίας, ΤΚ 20200, με Α.Φ.Μ. 800827841 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ: 2742022369, 2742023144, 6945439850, έναντι συνολικού ποσού #217.125,24# € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Γ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 495/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19-12-2017

Print Friendly, PDF & Email