491/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 55ο/19-12-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 491/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Απόφασης Πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης Αιγιαλού-παραλίας & δημόσιου κτήματος και λήψη απόφασης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20895/15-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
  1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
  1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
  1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Απόφασης Πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης Αιγιαλού-παραλίας & δημόσιου κτήματος και λήψη απόφασης» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη των μελών το υπ’ αριθμ. 235/12.10.2017 Πρωτόκολλο Αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης αιγιαλού-παραλίας & Δημοσίου κτήματος του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινοφελών Περιουσιών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, δυνάμει του οποίου καθορίζεται η καταβλητέα αποζημίωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και εις βάρος του Δήμου Σικυωνίων ύψους 22.564,08 €, λαμβάνοντας υπόψη ως συγκριτικό στοιχείο:

¨       Του υπ’ αριθμ. 493/26.02.2014 Πρωτόκολλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης κατά του κου Ζάρκου Δημητρίου του Παναγιώτη, ο οποίος εκμεταλλεύεται το Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «COLIBA»,

¨       Του υπ’ αριθμ. 495/26.02.2014 Πρωτόκολλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης κατά της εταιρείας KOUNIABAYΕ.Ε., η οποία εκμεταλλεύεται το Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «KOUNIABAY» έως 31.12.2017.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της ως άνω απόφασης και πως πριν τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται η γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγο εισηγήθηκε τον ορισμό του Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κου Κωνσταντίνου Ζαρρή, για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά εν θέματι απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

¨       της τα παραπάνω εκτεθέντα και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει το Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κο Κωνσταντίνο Ζαρρή, προκειμένου να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της Απόφασης Πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης Αιγιαλού-παραλίας & δημόσιου κτήματος του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινοφελών Περιουσιών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Β. Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση του ως άνω δικηγόρου κατατείνει στην άσκηση ενδίκων μέσων, συντάσσεται και την εγκρίνει.

Γ. Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1,5 ώρα εργασίας.

Δ.Ορίζει τον ίδιο ως άνω Δικηγόρο, προκειμένου να συντάξει – καταθέσει το σχετικό δικόγραφο, όπως επίσης παρασταθεί στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της υπόθεσης.

Ε. Σε περίπτωση που η ασκηθείσα ανακοπή του Δήμου γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κι ο αντίδικος ασκήσει έφεση ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί κατά την εκδίκαση αυτής, οποτεδήποτε αυτή συζητηθεί ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

ΣΤ. Σε περίπτωση που η ασκηθείσα ανακοπή του Δήμου απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη έφεσης από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

Ζ. Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο, ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον, χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Η. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Θ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

I. Ορίζει το Δικαστικό Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου, κο Σωτήριο Κορωνιώτη και τη Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών, κα Κατίνα Δανίκα προκειμένου να προβούν στην επίδοση του εν λόγω δικογράφου ανακοπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της παραγράφου 7α του Ν. 4305/2017.

K.Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό #4.500,00# €.

Λ.Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 491/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Μυττάς Ιωάννης
  2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
  3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
  4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19-12-2017

Print Friendly, PDF & Email